Kamusal Alanda Sanat Uygulamalarının Öğrencilerin Tasarım ve Estetik Algılarına Etkisinin Belirlenmesi

Araştırmanın amacı, kamusal sanat uygulamalarının lisansüstü öğrencilerin tasarım ve estetik algılarına etkisini araştırmaktır. 2021‐2022 bahar dönemlerinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu 15 lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen form aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmada, kamusal alan olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde belirlenen yerlerde kamusal alanda sanat faaliyetleri yürütülerek öğrencilerin bu süreci yaşayarak deneyimlemesi sağlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara dayanarak öğrencilerin kamusal sanat uygulamalarının mesleki yeterliliklerini olumlu etkilediği, özgüvenleriniartırdığı, estetik algılarına olumlu etkileri olduğunu ayrıca doğa konulu uygulamalar gerçekleştirmenin çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarını artırdığını ifade etmişlerdir.

___

 • Arendth, H. (2021). İnsanlık durumu, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Boyakova, E.V., Savenkova, L.B., Torshilova, E.M. (2020). The quality of aesthetic development in the context of an art festival as a condition for the overall development of children and adolescents. Propósitos y Representaciones, 8 (SPE2), e678. Doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.678
 • Danacı, H., M. ve kıran G. (2020). Examining the factor of color on street facades in context of the perception of urban aesthetics: Example of Antalya. International Journal of Curriculum and Instruction. 12(Special Issue). 222–232.
 • Fiske, J. (1990). İletişim çalışmalarına giriş. çev. Süleyman İrvan. Ankara: Ark Yayıncılık.
 • Gjerde, M. (2010). Visual Aesthetic Perception and Judgement of Urban Streetscapes.Paper for Building a Better World: CIB World Congress. p.12-22.
 • Gökgür, P, (2008). Kentsel mekânda kamusal alanın yeri, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Hall, T., & Robertson, I. (2001). Public art and urban regeneration: advocacy, claims and critical debates. Landscape Research, 26(1), 5–26. https://doi.org/10.1080/01426390120024457
 • Hein, H. (2010). What is public art? time, place and meaning. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 54(1), 1–7.
 • Miralay, F. ve Eğitmen, Z. (2019). Aesthetic perceptions of art educators in higher education level at art classes and their effect on learners. Cypriot Journal of Educational Science. 14(2), 352- 360. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1222083.pdf
 • O’Connor, Z. (2011). Façade colour and judgements about building size and congruity. Journal of Urban Design, 16.(3): 397–404.
 • Pelvanoğlu, B. (2016). 1980 sonrası Türkiye`de sanatsal dönüşümler. Türkiye Alim Kitapları.
 • Porch, R. (2000). Public art - an off the wall proposition? Urban Design, (76), 16–20.
 • Remesar, A. (2005). Public art. an ethical approach. In Anthony Remesar (Ed.), Urban regeneration a challenge cor public art (2005th ed., Vol. 2, pp. 7–13). https://doi.org/10.1057/udi.1997.35
 • Savoie, A. (2017). Aesthetic experience and creativity in arts education: Ehrenzweig and the primal syncretistic perception of the child. Cambridge Journal of Education, 47(1), 53–66.
 • Sennet. R. (2010). Kamusal ı̇nsanın çöküşü. (Çev. S. Durak ve A. Yılmaz) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Sharp, J., Pollock, V., & Paddison, R. (2005). Just art for a just city: public art and social. October, 42(September 2004), 1001–1023. https://doi.org/10.1080/00420980500106963
 • Taghizadasad, T. (2017). Kamusal sanatın toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi Taksim ve Göztepe parkı örneği. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Uz, N. (2018). Importance of drawing education in plastic arts and an example of method for developing creativity. Global Journal of Arts Education, 8(3), 091–102. doi:10.18844/gjae.v8i3.3880
 • Yaman, Z. Y. (2011). “Siyasi/estetik gösterge” olarak kamusal alanda anıt ve heykel. METU JFA, 1, 177–190.

___

APA Dilmaç, S. & Dilmaç, O. (2022). Kamusal Alanda Sanat Uygulamalarının Öğrencilerin Tasarım ve Estetik Algılarına Etkisinin Belirlenmesi . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 172-186 .