Üniversitede Eğitim Gören Futbolcuların Empatik Becerilerinin Kişilik Özellikleriyle Karşılaştırılması

Bu çalışmada, Üniversitede Eğitim Gören Futbolcuların kişilik özellikleri ile empatik beceri düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmaların yapılabilmesi için Somer, Tatar ve Korkmaz (2002) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE) ile Dökmen (1990) tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği-B Formu (EBÖ-B Formu) ölçme araçları olarak kullanılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olup futbolcu olan 50 kişilik örneklem grubuyla yürütülen çalışmada kişilerden elde edilen empatik beceri puanları kişilerin söz konusu kişilik testinden aldıkları 17 boyut puanı ve 5 faktör puanı ile karşılaştırılmıştır. SPSS paket programı 10.0 versiyonu kullanılarak yapılan Pearson Korelasyon analizi değerlendirmeleri sonucunda EBÖ-B Formu puanları ile 5FKE’nin Hoşgörü, Kurallara Bağlılık, Duyarlılık Boyutları puanları arasında pozitif yönlü, Heyecan Arama ve Duygusal Değişkenlik Boyutları puanları arasında da ters yönlü; Özdenetim ve Sorumluluk Faktör puanı ile de pozitif yönlü olarak 0.30’un üzerinde “r” değerlerine sahip ve istatistiksel düzeyde (p

The Comparison of Empathic Skills and Personal Characteristics of the Football Players Attending the University

In this study, it is aimed to compare the emphatical abilities and personal qualities of the football players who are attending to a university. In order to be able to make this comparision we have used five factors personality ınvertory- developed by Somer, Tatar and Korkmaz (2002) and also the emphatical Ability Scale of B form developed by Dökmen (1990). This study has been performed with a group of 50 persons who are football players and also attending to the faculty of Physical Education and Sport. As a result of this study, the emphatical ability marks of the persons have been compared with that of the marks that they got from the test of personality that are 17 dımension marks and five factors marks. As a result of Pearson Correlation and Analysis that is done by using SPSS program and 10.0 version; there has been found positive relation between looking excitement and emotional differences. Also there is a positive and statistical significant relations above 0.30 having “r” factor has been observed between self control and conscientiousnes factor points.

Kaynakça

1- Yeşilyaprak, B.,Kıskaç, İ., “Öğretmen Adaylarına Uygulanan Atılganlık Eğitimi ve Sonuçları” Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Dergisi Cilt 1,Sayı 1, s.12-18, Ocak 1999

2- Dökmen, Ü., “Yeni Bir Empati Modeli Ve Empatik Becerinin İki Farklı Yaklaşımla Ölçülmesi”, Psikoloji Dergisi,Cilt 7, 24:42-50, 1990

3- Dökmen, Ü., “Sanatta Ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati”, 9.Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul,1998

4- Winefield, H.R., Chur-Hansen A., “Evaluating The Outcome Of Communication Skill Teaching For Entry-Level Medical Students: Does Knowledge Of Empathy İncrease”, Medical Education, 34:90-94, 2000

5- Budak, S., “Psikoloji Sözlüğü”, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000

6- Akvardar, Y., Ünal, B., Günay, T., Kırak, S., Bozabalı, Ö., Demiral, Y., “Empati Öğrenilebilir mi? Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun Empatik Yanıt Verme Becerisi Üzerine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, s.162-172, Eylül, 2002

7- Dökmen, Ü., “İletişim Çatışmaları ve Empati”, 22.Baskı, Sistem Yayıncılık, s.149-150, İstanbul, 2003

8- Arkonaç, S.A., “Psikoloji Zihin Süreçler Bilimi”, Alfa Yayıncılık, 2.Baskı, s.378, İstanbul, 1998

9- Morgan, C.T., “Psikolojiye Giriş”, (çev: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.311, Ankara, 2000

10- Tiryaki, Ş., “Spor Psikolojisi Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama”, Eylül Yayınları, s.107, Mersin, 2000

11- Somer, O., Korkmaz, M., Tatar, A., “Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-1: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması”, Türk Psikoloji Dergisi, 17, 21-37, 49, 2002

12- Rogers, C., A Social Psychology of Schooling, London: Routhledge Regan Paul, 1982

13- Koruç, Z., Bayar, P., “Hentbolcu, Voleybolcu, Atlet ve Taekwondocuların Kişilik Örüntüleri Üzerine Bir Araştırma”, Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri, s.355-367, Hacettepe Üniversitesi 20-23 Kasım, Ankara, 1992

14- Karlsberg, J.A., Karlsberg, R.C., “The affectionate bond: the goal of couple-centered therapy”, The Journal of Humanistic Psychology 34(1), 132-142, 1994

15- Yakupoğlu, S., “Kapalı ve Açık Beceri Gerektiren Bireysel Spor Dallarındaki Kişilik Özelliklerinin Araştırılması”, 1.Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, s.152, Mersin, Ekim 1997

16- Rothstein, A.L., “Motor Learning. Reston. American Alliance For Health”, Physical Education, USA, 1981

17- Tiryaki, Ş., Erdil, G., Acar, M., Emlel, Y., “Sporcu ve Sporcu Olmayan Gençlerin Kişilik Özellikleri” Spor Hekimliği Dergisi, 26(1), s.19-23, Mart, 1991

18- Kışlak, T.Ş., Çabukca, F., “Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu İle İlişkisi”, Aile ve Toplum Dergisi, s.35-41, Nisan- Haziran, 2002

19- Kormaz, H.N., Şahin, E., Kahraman, M., Öztürk, F., “Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması,”, II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, s.18, İzmir, Ekim, 2001

20- Kalliopuska, M., “Self Esteem And Narcissism Among The Most And Least Empathetic Finnish Basebol Players”, Percept Motor Skills, 75(3):945:6, December, 1992

Kaynak Göster