Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreaktif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma Türkiye’deki 7 üniversitede yapılmıştır. Üniversitelerin rekreasyon programlarına katılan öğrenciler 1318 kişi olarak araştırma grubunu oluşturmuştur. Bilgi toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler sayısal ve yüzdelik dağılımları tablolar halinde gösterilmiştir. Türkiye’deki yedi coğrafi bölgeden seçilen yedi Üniversite öğrencilerin reakreaktif etkinliklere katılım düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma sonuçlarına göre: Öğrencilerin %22.5' inin birinci sırada futbol branşını, ikinci sırada %9.5 oranında fitness branşını, daha sonra %14.1 oranında müzik dinlemeyi, %11.6 'sının tavla oynamayı ve beşinci sırada %19.6 oranında bilgisayar kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür.

The Determination Studen's Participation Levels to Recreational Activities in Universities of Turkey

The purpose of this study want to analyze the determination student’s participation levels to Recreational activities in Universities of Turkey. At this study seven universities was investigated. To this study (n=1318) subjects that contain students, who participated recreation programs. Study was alone by using survey and research methods and as technique questionnaire was used. After the research of literature that was related with subject, distinct questionnaire was to contain knowledge about identity and activities. As statistical procedure percentage, tabulation multiple comparison test were applied. According to the research’s results, it is commonly reached that the following result, university students; first, participate the activities that are football %22.5 and second %9.5 fitness then following listening music %14.1, playing backgammon %11.6, and %19.6 prefer to using computer .

Kaynakça

1. Balcı, V., Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması, Milli Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, Bahar, 158, 161-173. 2003

2. Özdağ, S., Yerel Yönetimlerde (Belediyelerde) Rekreatif Etkinliklerin Yeri ve Önemi Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.s.131. 1996

3. Sezgin, S., Türk Toplumunun Rekreasyon Alışkanlıkları. İstanbul Örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s.2,3. İstanbul,1987

4. Koral, D., Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Spor ve Rekreasyonun Organizasyonu ve Bunun Türkiye’de Uygulaması Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,.s.105. Ankara ,1993

5. Harold, M.D., BrıghtbılL, C. K., State Recreation Organization and Administration. State Goverment and Recreation, Recreation-A Goverment Responsibility, p.4,6. Newyork ,1950

6. Karaküçük, S., Boş Zamanları Değerlendirme ve Sporun Topluma Yaygınlaştırılması. Spor Yorum Dergisi, Şubat, s.22,23. Ankara, 1993

7. Karaküçük, S., Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, s.12-103, 177-190,273-303. Ankara ,1995

8. Karaküçük, S., Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme, Kavram, Kapsam ve Araştırma. 2.Baskı, s.1-117. Ankara ,1997

9. Kraus, R.G., Recreation Program Planning Today, Scott, Foresman and Company, s.32, London. 1985

10. Kılbaş, Ş., Rekreasyon. Anaca Yayınları. 1.Baskı. Aralık, S. 20, 49, 70,71,149, Adana.,2001

11. Means, L.E., Intramural. Their Organization and Administration, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J, s.19. USA. 1973

Kaynak Göster