Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri ile Spora Yönelten Unsurlar

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de futbol branşı dışındaki spor branşlarında yarışan sporcuların sayılarındaki azalmaya neden olan etkenleri belirlemektedir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere elde edilen veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu önce benzer araştırma örneklerinden yararlanılarak taslak form haline getirilmiş, daha sonra uzman beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve sporcuların görüşleri alınarak anket formuna son şekli verilmiştir. Anketten elde edilen verilere dayalı olarak anketin & iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .8434 olarak hesaplanmıştır. Araştırma 1996 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Ankara, İzmir ve Manisa illerinde lisanslı olarak spor yapan 15 spor branşından 451 sporcu katılmıştır. Anketten elde edilen veriler, frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan sporcuların yaptıkları spor branşlarına, cinsiyetlerine, spor yapma yıllarına ve aylık gelir durumlarına göre görüşler arasındaki farkın önemli olup olmadığını tespit etmek amacıyla, tek yönlü varyans analizi yapılmış, farkın önemli olduğu durumlarda ise çoklu karşılaştırma tekniklerinden Fischer’in en küçük önemli farklar testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için ise .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırmanın sonunda, Türkiye’de futbol dışındaki branşlarda lisanslı olarak spor yapan sporcuları öncelikle ailesi, yakın çevresindeki ilgili antrenör ve arkadaş grubunun spora yönlendirmedeki etkisinin yüksek, televizyon ve basın yayın organları gibi kitle iletişim araçlarının ise spora yönlendirmedeki etkisinin oldukça az düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de Lisanslı spor yapan sporcuların yaptıkları spor branşıyla ilgili, sağlıklı olmak, iyi bir fiziki görünüme sahip olmak ve milli takıma seçilmek gibi bazı beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. Öte yandan sporcuların yaptıkları spor branşına teşvik eden unsurlara, spor branşıyla uğraşma nedenlerine, spor yaparak olmasını bekledikleri beklentilere ve uğraşılan spor branşında sportif başarıyı ve performansı olumlu yönde etkileyebilecek faktörlere ilişkin görüşleri arasındaki farkın, spor branşlarına, spor yapma yıllarına, ve aylık gelirlerine göre önemli olduğu belirlenirken, cinsiyet değişkenine göre ise önemli bulunmamıştır.

The Factors Direct to the Branches of Turkish Athletes and Their Expectations

The purpose of this study is to determine the factors that cause the decrease in the number of athletics in al sport branches, expect football, in Turkey. The data of this study has been gained by means of questionnaire. The questionnaire form of the study was put into a rough draft with the help of similar. Studies of this own first and then was put into its exact shape by having the ideas of experts, physical education teachers, trainers and athletes. According to the data of the questionarire, the coherent reliability coefficient of the questionarie was calculated as .8434 the study was carried out in 1996. 451 licensed athletes from Ankara, İzmir and Manisa from 15 different branches included in the study. The data gained in the questionnaire was explaineded and interpretted by frequency and percentages. And in order to determine if there’s a major difference between the ideas according to the sport branches, sexes sport ages and salaries of the athletes that included in the study on way variaance analysis was carried out, and when there’s a major difference, one of the multiple comparison tecniques Fisher’s minimum major differences test was used. And as for the statistical meaningfulness, .05 meaningfulness level was chosen. As a result of the research, it was determined that families trainer in the close environment and the friends of the licenced athletes in all sport branches of Turkey, expect football have on high; and mass communication means such as television press publishing organs have a low influence in directing athletes to the sport it was also determined that the lincenced athletes in Turkey had some expectations related to their sport branches, such as being healty, having a good physical appearance and being chosen to the National Team. On the other hand, the differences between the factors that encourage the athletes to their sport branches, reasons for dealing with their sport branches, expectation from their sport branches according to the ideas of experts related to the performances of the athletes are relevant to their sport branches, sport ages and montly incomes but not sexes. This study was presented on 4-6 December 1977 that was organized in Singapore by AIESEP.

Kaynakça

1. Açıkada , C., Ergen E., Bilim ve Spor , Büro Tek Ofset Matbaacılık , Ankara s:5, 1990.

2. Başer , E.,Uygulamalı Spor Psikolojisi , MEGSB , Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü , Yayın No:31 , Ankara , s:28, 1986

3. Bucher , A. Charles., Wuest . A. Deborah ., Foundations of Physical Education and Sport , Tenth Edition , Times Mirror College Published St Louise Toronto , Santo Carlo, pp:344-345, 1987.

4. Anonim, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı , Sporda 10 Yıl , Gökçe Ofset Matbaacılık , Ankara , 1994.

5. Çol , Z, Basın ve Yayın Kuruluşlarının Alt Yapıya Katkısı , Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ün 16 Aralık 1996 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri Sporda Altyapı Sorunları konulu sempozyumda sunulan bildiri , Ankara, 1996

6. Talay , H., Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Spor Alt Yapısı Çalışmaları , Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık 1996 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri Sporda Altyapı Sorunları konulu sunulan bildiri , Ankara, 1996.

7. Quidet, C. , Wiemer Research and Its Valne, Report: Sport and TV Seminar , Oslo Margedal , Hovden, September , pp:19-23, 1977.

8. Karaküçük S., Yenel F., Yaman M., Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği, G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Cilt:1 Sayı:3, s:54, Ankara , Temmuz 1996.

Kaynak Göster