Türk Spor Yönetiminde Yönetime Katılma ve Çalışan Tutumlarını Gözleme Ölçeği

Bu çalışmanın amacı, Türk spor yönetimi kurumunda çalışanların örgütteki yaşamını gözlemek amacıyla likert tipi bir ölçek geliştirmektir. Çalışmanın örneklem grubunu Türk sporunu yöneten kurum olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde çalışan 437 kişi oluşturmuştur. Verilerin çözümlenmesinde ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için varimaks döndürme yöntemiyle yapılan temel bileşenler faktör analizi kullanılmış olup 11 faktör ortaya çıkmıştır. 11 faktörün varyansın % 66.03’ünü açıkladığı ve böylece analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan 11 faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladıkları görülmüştür. Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık değerleri, .85’dir. Bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik boyutuyla önerilebilir nitelikte olduğu söylenebilir.

Organization Condition in Turkish Sport Management, Participation in Management and Observation Criterion of Employees' Attitude

The purpose of this study is to develop a Likert-style measurement scale intended to measure organizational climate of Turkish Youth and Sports Administration, a governmental organization that administers sports and recreational activities in this country. The study sample is comprised of 437 employees from the Youth and Sports General Directorate in Turkey. In the analysis, to test the construct validity of the climate scale, principal components analysis with varimax rotation was used. The results showed 11 factors capable of explaining 66.03 % of the variance. Cronbach alpha coefficient for internal validity was calculated as .85. Based on the values of reliability and validity it could be claimed that the organizational climate scale could be recommended for use in future research.

Kaynakça

1.Tezbaşaran, A.A., Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, 2.Baskı, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1977.

2.Hemingway, M.A., Smith, C.S., “Organizational Climate and Occupational Stressors as Predictors of Withdrawal Behaviors and İnjuries in Nurses”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72 (3), 1999.

3.Ay, Ü., Çelik, C., “Çalışanların Örgüt ve Yönetsel Uygulamalarla İlgili Algılamaları: İki Örgütte İklim Kıyaslaması”, 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 445-458, Afyon, 2003.

4.Shadur, M.A., Kienzle, M.A., Rodwell, J.J., “The Relationship Between Organizational Climate and Employee Perceptions of Involvement”, Group and Organization Management, 24(4): 425-479, 1999.

5.Bowen, D.E., Lawler, E.E., “The Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When”, Sloan Management Review, 33 (3): 31-39, 1992.

6.Eccles, T., “The Deceptive Allure of Empowerment”, Long Range Planing, 26(6): 13-21, 1993.

7.Ekvall, G., Ryhammar, L., “Leardership Style, Social Climate and Organizational Outcomes: A Study of A Swedish Universty College”, Creativity and Innovation Management, 7(3): 129-130, 1998.

8.Schneider, B., Hall, D.T., “Toward Specifying The Concept of Work Cilimate: A Study of Roman Catholic Diocesan Priests”, Journal of Applied Psychology, 56: 447-455, 1972.

9.Wallach, J.E., “Individuals and Organizations: The Cultural Match”, Training and Development Journal, 9-36, 1983.

10.Andreas, S., Faulkner, C., NLP Başarının Yeni Teknolojisi, (çev:Alican Azeri), 1. Baskı, Beyaz Yayınları, İstanbul, 2001.

11.Mathieu, J.E., Googwin, G.F., Heffner, T.S., Bowers, A.C., “The Influence of Shared Mental Models on Team Process and Performance”, Journal of Applied Psychology, 85(2):273, 2000.

12.Bolman, L.G., Deal, T.E., “What Make A Team Work”, Organizational Dynamics, 4:214-225, 1992.

13.Bishop, J.W., Scott, K.D., Burroughs, S.M., “Support, Commitment and Employee Outcomes in A Team Environment”, Journal of Management, 26(6): 1132-1139, 2000.

14.Randall, D.M., “Cross-Cultural Research on Organizational Commitment: A Review and Aplication of Hofstede’s Value Survey Module”, Journal of Business Research, 26: 91-110, 1993.

15.Redding, S.G., Norman, A., Schlander, A., “The Nature of Individual Attachment to The Organization: A Review of East Asian Variations”, Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 2: 557-607, 1994.

16.Luthans, F., Mc.Caul, H,S., Dodd, N,G., “Organizational Commitment: A Study of Plants and Employess in The U.S. and Japan”, American Sociological Review, 50: 738-760, 1985.

17.Near, J.P., “Organizational Commitment Among Japanese and U.S. Workers”, Organization Studies, 10: 281-300, 1989.

18.Cole, R.E., Work, Mobilitiy and Participation, Berkeley, CA:Universty of California Press, USA, 1979.

19.Keskin, H., Ceylan, A., “Çalışanların Güçlendirici Lider Davranışları Algılamaları ile İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler”, 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, 23-25 Mayıs 2002.

20.Bingöl, D., Naktiyok, A., “Yönetici Akademisyenlerin Temel Stres Kaynakları ve Stresle Mücadele Teknikleri”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 24-26 Mayıs 2001.

Kaynak Göster