Türk Spor Politikasına Analitik Bir Bakış

Bu çalışmanın amacı, Türk spor politikasına ilişkin mevcut durumu ortaya koyarak Türk spor politikasını oluşturan unsurlarla ilgili bazı önerilerde bulunmaktır. Çalışmada,spor politikasını oluşturan unsurlar; Teşkilatlanma, Federasyonların Özerkleşmesi, Spor Tesisleri, Eğitim, Sponsorluk, Sporcu Sağlığının Korunması, Uluslar arası İlişkiler ve Spor Ortamı olarak ele alınmış ve bu unsurların geliştirilmesiyle ilgili öneriler belirtilmiştir. Sonuçta, devletin spora bakış açısının belirlenmesiyle ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.

Analitical Point of View to Turkish Sports Policy

The purpose of the study is to examine turkish sports policy and to give some suggestion on element forming Turkish sports policy. The element forming sports policy in the study are organization , autonomy of federation, sports institution, education, sponsorship, sports man’s health, international affairs and sports environment. Suggestions were given releted to these element and releted to determining the government’s point of view to sports.

Kaynakça

1. Fişek, K., Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1981.

2. DPT., Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayını No: 2513, Ankara, 2000.

3. Acar, M., Sporda Hedefler ve Politikalar (1923-1993), Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Planlama Daire Başkanlığı, Ankara ,1993.

4. www.basbakanlık.gov.tr (2002).

5. www.gsgm.gov.tr (2002).

6. www.sportoto.gov.tr (2002).

Kaynak Göster