SPOR YOLUYLA PAZARLAMA KAVRAMINA ANALİTİK YAKLAŞIM

Spor pazarlaması, endüstriyel ürün pazarlamasından kavram olarak da boyutları bakımından da farklılık gösterir. Gelişmekte olan bir bilim alanı olan spor pazarlaması kavramı ve boyutlarının analitik olarak ele alınması ve tartışılması spor pazarlaması yazınına ve uygulamacılarına katkılar sağlayacaktır. Spor pazarlamasının boyutlarından birisi de “spor yoluyla pazarlamadır”. Bu bağlamda spor pazarlaması boyutlarından birisi olan “spor yoluyla pazarlama” kavramı ve içeriğinin ele alınıp tartışılması çalışmamızın amacıdır. Çalışmamız analitik yöntem ve tarama yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi, analitik yöntem sorgulayarak kavramsallaştırmaya dayanır. Fikirler kavramsallaşmadan insan yaşamına girememekte yani uygulamada kendine yer bulamamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada “spor yoluyla pazarlama” kavramı ele alınmış ve spor pazarlaması içerisindeki yeri ve boyutları analitik yöntemle belirlenmeye çalışılmıştır. Kişi veya işletmelerin ürünlerini pazarlamada sporu kullanmaları veya spordan hem doğrudan hem de dolaylı olarak potansiyel müşterilerinin dikkatini çekmek gayesiyle vasıta biçiminde yararlanmaları neticesinde “spor yoluyla pazarlama” meydana gelir. Kişi veya işletmeler “spor yoluyla pazarlama” icra ederken belirli seçeneklerden faydalanabilirler. Bunlar; kendi içlerinde spor kulübü tesis edip dinamik bicimde sportif faaliyetler yapmak; kendi seçtiği bir spor olayı, takımı, aktivitesi yada sporcunun desteklenmesi (sponsorluğunu yapmak) ve Spor mekanı (Türk Telekom Arena), ligi (Türksel süper lig), kulübü (Vestel Manisa) isim hakkı alınması; iş bağlantılarına yardımı olabilecek bir takım sportif organizasyonların düzenlenmesini temin etmek ve bunlar gibi organizasyona dahil olmak; ürün reklamlarında sporculara yer vermek ve sporcunun kullanmış oluğu ürün veya ürün çeşitlerinin sosyal medya ortamında beğeni kazanması veya “kulaktan kulağa pazarlama tekniğinin internet ortamına uygun bir türü olarak kabul edilebilecek olan viral reklamdan yararlanmak; Lisanslama (çilek mobilya, taç…) ya da ürünleştirme eylemleri yapmak.

ANALYTICAL APPROACH TO CONCEPT OF MARKETING THROUGH SPORTS

Sports marketing differs from industrial product marketing in terms of concept and size. The analytical approach and discussion of the concept and dimensions of sports marketing, which is a developing science, will contribute to the literature and practitioners of sports marketing. One of the dimensions of sports marketing is "marketing through sports". In this context, the purpose of our study is to discuss the concept and content of "marketing through sports" which is one of the dimensions of sports marketing. Our study was carried out with analytical and screening methods. As is known, the analytical method is based on conceptualization by questioning. Ideas cannot enter human life without conceptualization, which means they cannot find a place for themselves in practice. In this context, "marketing through sports" concept is discussed and its place and dimensions in sports marketing are tried to be determined by the analytical method. "Marketing through sports" occurs when individuals or organizations use sports to market their goods and services, or use sports as a means of directly or indirectly reaching their target group. Individuals or organizations can make use of the following alternatives when performing "marketing through sports"; to establish sports clubs and actively engage in sports activities; to support (undertake sponsorship) any sports event, team, activity or athlete, and to obtain name rights for sports venue (Türk Telekom Arena), league (Turkish Super League), club (Vestel Manisa); to make and participate in various sports organizations to assist in business connection; to use athletes in advertising of goods and services; and benefit from viral advertisements, which can be called a type of products used by athletes that are appreciated on social media or a form of word-of-mouth marketing adapted to the internet world; to do license (Çilek furniture or Taç curtain)or productive actions.

Kaynakça

Akkaya, Y. (2016). Sponsorluk faaliyetlerinin spora etkilerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(3), 811-820.

Aytaç, K., Yenel İ. (2012). Taraftarların spor kulüplerindeki lisanslı ürün pazarlama faaliyetlerine ilişkin tutulan takım değişkenine göre satın alma tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 31-11.

Bir, A.A. (21.05.2006). Ne Ronaldinho imiş ama. Hürriyet Gazetesi, Ekmekçi, R., Ekmekçi Y.A. (2010). Spor pazarlaması. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 1(1), 23-29.

Eser, G., Bilgi Sayamiyorum Web Sitesi: Viral reklam nedir, nasıl yapılır? (http://bilgisayamiyorum.com/post/64/) Erişim: 05.12.2016

Freidon, J. B. (1984). Advertising spokeperson effects: an examination of endorsen type and gender on two audience. Journal of Advertising Research, 24(5), 33-40.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. 21. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lisans A.Ş., Lisans nedir. Licensing and Brand Management, (http://lisansas.com.tr/lisans-nedir/ Erişim tarihi: 07.03.2019).

McCormack, M. H. (2014).What they don't teach you at harvard business school. Profile Books

Moore, T. L. (1985). Business office becomes new playing field. Advertising Age, Chicago, 56(85), 17-18.

Mullin, B. J., Hardy S., Sutton W.A. (2010).Sport marketing. Second Edition, Human Kinetics.USA,

Serarslan, M. Z. (1989). Kurum kulüplerinin kuruluş amaçları ve Türk sporu içindeki yerleri. Spor Bilimi Dergisi, İstanbul, 1, 44-61.

Serarslan, M. Z. (1990a). Spor pazarlaması: Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama tekniklerinden yaralanma. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Serarslan, M. Z. (1990b). Spor pazarlaması ve boyutları. Spor Bilimleri 1. Ulusal Spor Sempozyumu Bildiriler, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 15-16 Mart, 217-224.

Serarslan, M. Z. (1990c). Spor mantalitesinin geliştirilmesinde pazarlama tekniklerinden yararlanma. Spor Bilim, 1(3-4), 39-41.

Serarslan, M. Z. (2009). Futbol pazarlaması. Türkiye Futbol Federasyonu FGM Futbol Eğitim Yayınları-9, İstanbul,

Sezgin, M., Yılmaz, E. (2019). Televizyon reklamlarında ünlü kullanımının tüketiciler açısından değerlendirilmesi: uşak üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 472-488.

Stone, G., Joseph, M., Jones, M. (2003). An exploratory study of the sports celebrities in advertising: a content analysis. Sport Marketing Quarterly, 2(12).

Sunay, H., Balcı, V. (2003). Bazı Türk televizyonlarının yayınladığı reklamlarda spor imajının kullanımı. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 107-110.

Tekin, N., Eskicioğlu, Y.E. (2015) Spor sponsorluğu: Türk Hava Yolları – Türkiye Basketbol Federasyonu örneği. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 10(1), 14-36.

Tokel, A. (2017). Viral reklamların görsel iletişim tasarımıyla ilişkisi. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, İstanbul.

Tosun, N., Dündar, A. (2019). Marka Tutumu Oluşumunda Ünlü Futbolcuların Televizyon Reklamlarında Kullanımı. Sosyal Bilimler Kongre Kitabi UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi. Edirne 5-7 Nisan, 83-103.

Turgut, İ. (1984). Eğitimde felsefenin işlevi (analitik yöntem ve eğitim). Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 5-6 Nisan, Ankara.

TMOK. (1991). Sporda marketing semineri. Sporda Marketing Semineri Notları, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, 8-9 Nisan, İstanbul.

Otker, T., Hays, P. (1987). Judging the efficiency of sponsorship: experience from the 1986 soccer World Cup. ESOMAR Congres Report, 3.

Ülgen, H., Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde stratejik yönetim. 1. Baskı: Literatür Yayınları, İstanbul. Yaka, A. Analitik yöntem. Toplumsal Dinamik, Sosyolojik İrdelemeler, http://www.aydinyaka.com/index.php/tum-makaleler/27-analitik-yontem.html) Erişim tarihi:22.03.2019.

Yıldız, Y., Çetinöz, F., Kaplan, Y., Türkmen, M. (2007). Tv reklamlarında spor imajının kullanılması ve tüketici davranışları üzerine etkisi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2(1), 5-13.

Zeki, A. (1998). Reklam ve imajları. Bilişim Yayınları, Ankara.

T.C. Resmi Gazete. 2908 Sayılı Dernekler Kanunu. Sayı: 18184 Başbakanlık Basımevi, Ankara, 7 Ekim 1983.

T.C. Resmi Gazete. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu. Sayı: 25649 Başbakanlık Basımevi, Ankara, 23 Kasım 2004.

T.C. Resmi Gazete. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği Sayı:26018, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 9 Aralık 2005.

T.C. Resmi Gazete. Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Sayı: 18825, 28 Temmuz 1985.

Kaynak Göster

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • ISSN: 1304-284X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003

603201

Sayıdaki Diğer Makaleler

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ

Seda SABAH, Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, Taner TUNÇ, Aydan ERMİŞ, Gül ÇAVUŞOĞLU

SPOR YOLUYLA PAZARLAMA KAVRAMINA ANALİTİK YAKLAŞIM

Mustafa Zahit SERARSLAN

SPORTİF REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILAN KADINLARDA FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİYETÇİLİĞİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN ÖZ GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ

İlimdar YALÇIN, Cihan AYHAN

YETİŞKİN SPORCULARDA BELİRSİZLİĞE TAHAMMMÜLSÜZLÜĞÜN YORDANMASINDA MÜKEMMELİYETÇİLİK VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞIN ROLÜ

Ömer GÜMÜŞOĞLU, Hülya AŞÇI

KLEIN VE ARKADAŞLARININ TEK BOYUTLU HEDEFTEN BAĞIMSIZ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

ENDER ŞENEL, MEVLÜT YILDIZ, Howard J. KLEIN

INVESTIGATION OF ATTENTION AND DECISION-MAKING PROPERTIES IN 11-16 YEARS OLD CHILDREN PLAYING BADMINTON SPORT AS A SPORTIVE RECREATION ACTIVITY

Gülsüm BAŞTUĞ, Uğur ALTINCİT

SPORCU BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emre Ozan TİNGAZ

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ

Serkan KURTİPEK, Nuri Berk GÜNGÖR, OĞUZ KAAN ESENTÜRK, EKREM LEVENT İLHAN, Fatih YENEL

OYUN VE RİTİM TEMELLİ BASKETBOL ÇALIŞMALARININ KIZ ÇOCUKLARIN KUVVET GELİŞİMİNE ETKİSİ

Selami YÜKSEK, Mehmet Şirin GÜLER, Ömercan GÖKSU, Vedat AYAN

SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE DAYANIKLILIK ANTRENMANLARININ İRİSİN HORMON DÜZEYİNE ETKİSİ

Gizem AKIN, Şükran ARIKAN