REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN UMUT DÜZEYİNE ETKİSİ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal dengesizlik ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin, sürekli umut düzeyini yordamadaki rolünü ortaya koymaktır. Araştırma, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünde öğrenim gören 337 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bacanlı, İlhan ve Arslan tarafından geliştirilen “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT)”, Tarhan ve Bacanlı tarafından geliştirilen “Sürekli Umut Ölçeği” ve veri analizinde çoklu regresyon ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar, dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal dengesizlik, deneyime açıklık değişkenlerinin umut düzeyini açıklayıcılık gücünün zayıf, deneyime açıklık kişilik özelliğinin ise umut üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğunu göstermiştir.

THE EFFECTS OF RECREATION STUDENTS’ PERSONALITY TRAITS ON LEVEL OF HOPE

The purpose of this study was to investigate the role of personality traits of students in university to predict their dispositional hope levels. A total of 337 students studying in Recreation Department, Faculty of Sport Sciences at Erciyes University participated in the study. Adjective Based Personality Scale, developed by Bacanlı, İlhan and Arslan, and Dispositional Hope Scale, developed by Tarhan and Bacanlı, were used to collect data. Multiple regression analysis was applied. As a result, extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness to experience were determined as weak determinants of dispositional hope levels. Openness to experience was the only variable predicting hope levels of students.

Kaynakça

Aktağ I., Alpay D. D. (2015). Abant izzet baysal üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 15- 24.

Bacanlı H., İlhan T., Aslan S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 261-279.

Bailey T. C., Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: A look at age andmarital status. The Psychological Record, 57, 233-240.

Barrett L. F., Pietromonaco, P. R. (1997). Accuracy of the five-factor model in predicting perceptions of daily social interactions. Personality & Social Psychology Bulletin, 23(11), 1173-1188.

Cheavens J. S., Feldman D. B., Woodward J. T., Snyder, C. R. (2006). Hope in cognitive psychotherapies: On working with client strengths. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 20(2), 135-145.

Cole B. P. (2008). Correlations between trait and academic measure of hope and the inventory on learning climate and student well-being. (Master’sthesis). University of Kansas, ProQuest Dissertations Publishing.

Costa P. T., McCrae, R. R. (1995). Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the revised neo personality ınventory. Journal of Personality Assessment, 64(1), 21-50.

Çetin Gündüz, H., Ekşioğlu, S., Tarhan, S. (2017). Problematic internet usage: personality traits, gender, age and effect of dispositional hope level, Eurasian Journal of Educational Research, 70, 57-82.

Çivitci N., Arıcıoğlu, A. (2012). Beş faktör kuramına dayalı kişilik özellikleri. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 78-96.

Çokluk Bökeoğlu Ö., Şekercioğlu G., Büyüköztürk Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL uygulamaları) (4.basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.

D' Souza J. B., Saelee, S. (2014). The Influence of personality traits in relation to choice of major in university. World Review of Business Research, 4(3), 84–94.

Dereli F., Kabataş, S. (2000). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36.

Doğan T. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ile öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 56-64.

Frankl V. E. (2000). İnsanın anlam arayışı (7.basım). (Çev. S. Budak). Ankara: Öteki.

Gawali C. S. (2012). The impact of gender on development of big five (OCEAN) personality factors (openness to experience, concientiousness, extroversion, agreeableness and neuroticism). Indian Streams Research Journal, 2(4), 1-4.

Goldberg L. R. (1992). The development of markers for the big-five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42.

Halama P. (2010). Hope as a mediator between personality traits and life satisfaction. Studia Phychologica, 52(10), 309-314.

İmamoğlu G. (2017). Resim Eğitimi ve Temel Eğitim Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. İdil Dergisi, 6(37), 2489-2504.

John O. P., Srivastava, S. (1999). The big-five trait taxonomy: History, measurement and theoretical perspectives. In L. Pervin and O. P. John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research (2nd ed.). New York: Guilford.

Karasar N. (2004). Bilimsel Arastırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Leung A.K.-Y., Chiu, C.-Y. (2008). Interactive effects of multicultural experiences and openness to experience on creative potential. Creatıvıty Research Journal, 20(4), 376-382.

Mascora N., Rosen D.H. (2005). Existential meaning’s role in the enhancement of hope and prevention of depressive symptoms. Journal of Personality, 73(4), 985-1013.

McCrae R. R., Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81-90.

Miller J.F. (2007). Hope: A construct central to nursing. Nursing Forum, 42(1), 12-19.

Mount M. K., Barrıck M. R., Scullen S. M., Rounds J. (2005). Higher-order dimensions of the big five personality traits and the big six vocational ınterest types. Personal Psychology, 58, 447-478.

Mussel P., Winter C., Gelléri P., Schuler, H. (2011). Explicating the openness to experience construct and its subdimensions and facets in a work setting. International Journal of Selection and Assessment, 19(2), 145- 156.

Patrick C. L. (2011). Student evaluations of teaching: Effects of the Big Five personality traits, grades and the validity hypothesis. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(2), 239–249.

Shiota M. N., Keltner D., John, O. P. (2006). Positive emotion dispositions differentially associated with big five personality and attachment style. The Journal of Positive Psychology, 1(2), 61–71.

Snyder C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249–275.

Snyder C. R. (2005). Teaching: The lessonsof hope. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(1), 72-84.

Snyder C. R., Feldman D. B., Shorey H. S., Rand, K. L. (2002b). Hopeful choices: A chool counselor’sguide to hope theory. Professional School Counseling, 5(5), 298-307.

Snyder C. R., Harris C., Anderson J. R., Holleran S. A., Irving L. M., Sigmon S. T., Yoshinobu L., Gibb J., Langelle C., Harney, P. (1991). The will and ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585.

Snyder C. R., LaPointe A. B., Crowson J. J., Early, S. (1998). Preferences of high and low-hope people for selfreferential input. Cognition & Emotion, 12(6), 807–823. Snyder C. R., Rand K. L., King E. A., Feldman D. B., Woodward, J. T. (2002c). False hope. Journal of Clinical Psychology, 58(9), 1003-1022.

Snyder C. R., Shorey H. S., Cheavens J., Pulvers K. M., Adams V. H. III., Wiklund, C. (2002a). Hope and academic success in college. Journal of Educational Psychology, 94(4), 820-826.

Somer O., Korkmaz M., Tatar A. (2002). Beş faktör kişilik envanterinin geliştirilmesi-1: Ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21–33.

Staats S., Stassen, M. A. (1985). Hope: An affective cognition. Social Indicators Research, 17, 235–242.

Tabachnick., B. G., Fidell, L. S. (2013). Çok değişkenli istatistik kullanımı: Uluslararası baskı. Pearson.

Şahin C. (2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 271-286.

Tarhan S. (2012). Umudun özyeterlik, algılanan sosyal destek ve kişilik özelliklerinden yordanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tarhan S., Bacanlı H. (2015). Sürekli umut ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 1-14.

Tarhan S., Bacanlı H. (2016). İlkokuldan üniversiteye umut kavramının tanımlanması üzerine nitel bir çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 86-112.

Tsukasa K., Snyder C. R. (2005). The relationship between hope and subjective well-being: Reliability and validity of the dispositional hope scale. Japanese version. Japanese Journal of Psychology, 76(3), 227-234.

Ulucan H., Kılıç M., Kaya K., Türkçapar, Ü. (2011). Beden eğitimi spor yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin umutsuzluk ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13, 349-356.

Yelboğa A. (2006). Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 196-211.

Zournazi M. (2004). Umut değişim için yeni felsefeler (Çev. U. Abacı). İstanbul: Literatür

Kaynak Göster

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • ISSN: 1304-284X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003

6b3.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

EGE BÖLGESİNDE BULUNAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE SERGİLENEN LİDERLİK TARZININ AKADEMİK PERSONELİN ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ*

Asil ÇETİNKAYA, Tonguç Osman MUTLU

SPORDA BEYİN SARSINTISININ (CONCUSSION) ETKİLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

Damla Selin YILDIRIM, Cengiz AKALAN, Gülfem ERSÖZ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ YORDAYICISI OLARAK BAŞARI ALGISI*

Hasan Buğra EKİNCİ, Yakup KOÇ

AMATÖR FUTBOL LİGİNDE EV SAHİBİ OLMA AVANTAJI: TÜRKİYE FUTBOL BÖLGESEL AMATÖR LİGİ ÖRNEĞİ*

Oğuz GÜRKAN, Göktuğ ERTETİK, Recep Sürhat MÜNİROĞLU

REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN UMUT DÜZEYİNE ETKİSİ

Ziya BAHADIR, Zehra CERTEL, Çağrı Hamdi ERDOĞAN, Tennur YERLİSU LAPA

ERGENLERDE SPOR, SOSYAL KAYGI VE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLİŞKİSİ

Çalık Veli KOÇAK, Fatmanur ÇAKIR

SEKİZ HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ 13-14 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARDA DİKEY SIÇRAMA, ÇEVİKLİK, SÜRAT VE KUVVET PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

Muhammed Tayfur YARAYAN, Recep Sürhat MÜNİROĞLU

YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTRENMANLARIN (HIIT) AEROBİK DAYANIKLILIK VE VÜCUT YAĞ YAKIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Raci KARAYİĞİT, Cengizhan SARI, Tugay DURMUŞ, Hakan BÜYÜKÇELEBİ

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ HİZMET DEĞERİ VE MEMNUNİYET ÜZERİNDE ALGILANAN RİSK FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA*

Ali ERDOĞAN, Erkan ŞİRİN

THE SPONSOR OF MY RIVAL TEAM IS MY ENEMY: THE IMPACT OF COMPETITIVE TEAM SPONSORSHIP ON PURCHASING INTENTION

Metin ARGAN, Hüseyin KÖSE, Caner ÖZGEN, Rüstem DOĞAN