Profesyonel Erkek Basketbolcuların Saldırganlık Düzeyleri İle Maç Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Bu çalışmamızın amacı, üst düzeyde basketbol oynayan profesyonel basketbolcuların sezon boyunca gösterdikleri başarı yada başarısızlığın bir ölçütü olarak kabul edilen En Değerli Oyuncu (Most Value Player-MVP) puanlarının elde edilmesine etkisinin olabileceğini düşünülen saldırganlık düzeyleri ile maç başarısı arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Çalışmamızda örneklem grubunu İzmir ilindeki Türkiye Basketbol Erkekler 1. ve 2. liginde yer alan Göztepe, Karşıyaka ve Altay Takımları’nda oynayan yaşları 19-36 arasında değişen 41 erkek basketbolcu oluşturmaktadır. 2002-2003 sezonu boyunca bu takımların oynadıkları maçlar izlenmiş, oyuncuların her maç istatistikleri tutulmuş ve bu istatistikler MVP (Most Value Player-En Değerli Oyuncu) skalasına dökülerek her oyuncu için MVP puanı elde edilmiştir. Ayrıca istatistiklerden her oyuncunun maç başına ortalama oynama süresi hesaplanmıştır. Bu dönem içinde tüm oyunculara, saldırganlık düzeylerini belirlemek için İpek İlter (Kiper)’in Saldırganlık Envanteri uygulamıştır. Araştırmamızda elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme Mann-Whitney U testi ile Spearman Korelasyon uygulanarak yapılmıştır. Konuya ilişkin analizlere bakıldığında, MVP puanları ile yıkıcı saldırganlık puanları arasında (r= 0.049) MVP puanları ile atılganlık puanları arasında (r= -0.053) MVP puanları ile edilgen saldırganlık puanları arasında (r= -0.001), MVP puanları ile genel saldırganlık puanları arasında (r= 0.000) anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır(p>0.05). Profesyonel erkek basketbolcuların MVP puanları ile oynadıkları süreler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r= 0.636; p< 0.05). Ayrıca,edilgen saldırganlık puanları ile yıkıcı saldırganlık puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r= 0.686; p

A Research of Relation Between Aggressiveness and Success in Game of Male Professional Basketball Players

The purpose of this study was find relationship among the success of the high profile male profesional basketball players their aggressiveness. This relationship would be usefull calculate the MVP points, which are usad to measure the success of aforementioned players within a basketball season. İn this study, test group was selected among players, ages between 19 and 36, of the first and second league teams, Göztepe, Karşıyaka and Altey of İzmir. Through the 2002-2003 basketball season, these teams were observed, the performance of the players were recorded and MVP points were calculated for each player on the MVP scale. İn addition to this, the time each player spends in the game has been recorded. During this process, &#8220;İpek İLTER (Kiper)&#8217; s Aggressiveness İnventory&#8221; is applied to determine the aggressiveness levels. Analysis of the study was done by using SPSS 10.0 statistical paket program working under Windows 98 Evulation was done by using Mann Whitney Test and Spearman Correlation Analysis Techniques. According the results of the analysis a meaningful correlations could not be determined between MVP points and hostile aggression (r=0.049), between MVP points and assertiveness points (r=0.053), between MVP points and instrumental aggression points (r=0.001), between MVP points and general aggression points (r=0.000; p>0.05). for the Professional male basketball players, a correlation is found between the MVP points and the time spent in a game (r=0.636; p<0.05). in addition to this a correlation is found between the instrumental aggression point and hostile aggression points (r=0.686; p<0.05).

Kaynakça

1. Gergen, K. J., Gergen, M.N., (Ed) Sociol Psychologie . 2nd Edition, NY:Springer-Verleg 1986:PP 225

2. Tiryaki, Ş., Spor Psikolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama , Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara 2000:PP 150-160

3. Tiryaki, S., “Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi”, Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Bildiriler, Bağırgan Yayınları, Ankara 1997: 109-114.

4. Afyon, Y., Saygın, Ö., Yıldız, M., “Muğla Bölgesi Amatör ve Genç Takımların Kategorilerine ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması” , Spor Araştırmaları Dergisi, 1999: 81-89.

5. Korkmaz, N., H., Doğan, İ. Işık, G. ve Öztürk, F., “Bursa ve Çevresinde Spor Yapmayan Bireyler İle Takım Sporu Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeyi İle Sosyo Ekonomik Düzeylerinin İncelenmesi”, II. Uluslar arası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Bildiriler, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İZMİR, 2001.

6. Kiper,İ., “Saldırganlık Türlerinin Çeşitli Ekonomik, Sosyal ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.1984

7. Çobanoğlu, G., “Sporda Saldırganlık Olgusu ve Bu Olgunun Sportif Performans Üzerine Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, D. E. Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 1993:PP 22-30

8. Terry, P.C.; Jackson, J.J., “The determinants and control of violence in sport” , Quest, 37 (1),1985:PP27-37

Kaynak Göster