Pekiştireç ve Dönüt ile İşlenen Serbest Cimnastik ve Halk Oyunları Ünitelerinin Bilişsel ve Devinişsel Alanlardaki Erişi Düzeylerine Etkisi

Bolu ilinde bulunan bir Ortaöğretim Okulu’nun hazırlık sınıf öğrencileri üzerinde yürütülen ve 11 hafta süren bu çalışmanın amacı, pekiştireç ve dönüt ile işlenen beden eğitimi derslerin bilişsel ve devinişsel alanlardaki erişiye etkilerinin belirlenmesidir. Araştırmada; araştırma kontrol gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Bu amaçla, araştırma grubuna pekiştireç ve dönüt ile hazırlanan halk oyunları ve serbest cimnastik program uygulanırken, kontrol grubuna ise bu ögelerden yoksun olarak hazırlanan program uygulanmıştır. Araştırma ve kontrol grupları yaş ortalamaları 15 olan 15’şer kız öğrenciden oluşmuştur. Her ünite başında ve sonunda bilişsel alan öğrenmelerini ölçmek amacı ile serbest cimnastik ve halk oyunları başarı testleri, devinişsel becerileri ölçmek için ise seçilen ünitelere ait beceriler için geliştirilen gözlem formları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve, Mann-Whitney U testi ve kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; kontrol ve araştırma gruplarının her ikisinde de bilişsel ve devinişsel alanda kendi içinde anlamlı düzeyde gelişim gösterdiğini; her iki grubun serbest cimnastik ve halk oyunları ünitelerinde devinişsel alan erişi düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edildiğini (p0,005).

The Effect of Free Gymnastics and Folk Dance Units Taught with Reinforcement and Feedback on the Success Levels in Cognitive and Psychomotor Areas

The purpose of this research, done on the preparatory class students of a high school in Bolu and which lasted eleven weeks, is to determine whether PE lessons with reinforcement and feedback have any effect on the success in the cognitive and psychomotor areas. In this research, the experimental-control group with pretest-posttest model was used. Accordingly, while the experimental group was subjected to the program with reinforcement and feedback, the control group was subjected to one without them. Both groups comprise 15 students, whose mean age is 15. Before and after each unit, free gymnastics and folk dance success tests have been used in order to measure their cognitive learning and specifically developed observation forms have been used to measure their psychomotor skills. Descriptional statistics, Wilcoxon signed rank and Mann-Whitney U tests were used in the analyzing of the obtained data. In conclusion, both the control group and the experimental group have improved reasonably. However, when compared in cognitive and psychomotor areas, in the experimental group, during the lessons of which the reinforcement and feedback have been used, there has been a meaningful difference (p<0,05). Yet, in terms of the cognitive area there has not been a statistically meaningful difference (p>0,05).

Kaynakça

1.Ertürk, S., “Eğitimde Program Geliştirme”, Meteksan Yayınları, s: 12, Ankara, 1993.

2.Demirel, Ö., “Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı”, Pegem A Yayıncılık, 4. baskı, s: 6, 10, 31, 33, 103, Ankara, 2002.

3.Demirel, Ö., “Kuramdan Uygulamaya, Eğitimde Program Geliştirme”, Pegem A Yayıncılık, 7.Baskı, s: 4, 33, 134, 135, Ankara, 2004.

4.Bilen, M., “Plandan Uygulamaya Öğretim”, Aydan Web Tesisleri, 4. baskı, s: 3, 7, 12, Ankara, 1996.

5.Sönmez, V., “Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı”, Anı Yayıncılık, s:15, 21,126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 137, Ankara, 2004.

6.Mirzeoğlu, D., (Editör, N., Mirzeoğlu), “Spor Bilimlerine Giriş”, Bağırgan Yayınevi, s:119, Ankara, 2003.

7.Turgut, M. F., “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları”, Yargıcı Matbaası, s:12, Ankara, 1997.

8.Fidan, N., “Okulda Örenme ve Öğretme”, Alkım Kitapçılık Yayıncılık, s:118, Ankara, 1986.

9.Acar, B., “Üç Adım Atlama Öğretiminde Pekiştireçlerin Erişiye Etkisi.” Spor Bilimleri Dergisi. (10) 1, 14-22. 1999.

10.Schmidt, R.A. “Motor Learning and Performance”, Human Kinetics Boks, Illinois: 1988.

11.Aşçı H., Kirazcı, S., (Editör, N., Mirzeoğlu), “Spor Bilimlerine Giriş”, Bağırgan Yayınevi, s:189, Ankara, 2003.

12.Coker , C. A., “Motor Learning and Control for Practitioners”, The McGraw-Hill Companies, s: 215, Newyork, 2004.

13.Ülgen, G., “Eğitim Psikolojisi”, Lazer Ofset Matbaa, Ankara, 1995.

14.Başaran, İ. E.,“Eğitim Psikolojisi, Eğitimin Psikolojik Temelleri”, Beşinci Kez Yeniden Basım, s:252, 253, Ankara, 1998.

15.Knudson, D.V., Morrison, C.S., “Qualitative Analysis of Human Movement”, Human Kinetics, Second Edition, USA, 2000.

16.Çamur, H., Basketbolda Dribling ve Turnike Becerilerinin Öğretiminde Canlı, Videolu ve Canlı+Videolu Dönütün Başarıya Etkisi, Hacettepe Üniversitesi: Bilim Uzmanlığı Tezi, s:30,31,33, Ankara, 2001.

17.Güven, B., Demirhan, G., Çoşkun, F., “ Basketbolda Turnike Atışının Öğretiminde Pekiştireç Kullanımının Erişiye Etkisi” Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu Ankara, 2001.

18.Kendirici, N., “İlköğretim Üçüncü Sınıfta Türkçe Öğretiminde Kullanılan Pekiştireç Değişkeninin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi.”, Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimlar Enstitüsü, Denizli, 1999.

19.Senemoğlu, N., “Öğretimin Geliştirilmesi”, Eğitim ve Bilim, 12,66,: 27-31, 1988.

20.Senemoğlu, N., “Bilişsel Giriş Davranışları ve Dönüt Düzeltmenin Erişiye Etkisi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara; 1987.

21.Akıncı, Y., “Effects of Visual, Verbal, Visual+Verbal Feedback on Learning of Dribbling and Lay up Skills”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.

22.Tekin, H., “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, Yargı Yayınevi, s: 249,Ankara, 2000.

23.Ayar, Ö., “Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretim Hizmetinin Niteliğini Belirleyen Öğelerin (İpucu, öğrenci katılımı, pekiştirme, dönüt, düzeltme) Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, s: 34, Eylül, 2003.

24.Demir, N., “İlkokul Dördüncü, Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişine Etkisi.”, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

Kaynak Göster