İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi

Bu çalışmanın amacı; İlköğretim programındaki Beden Eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyini belirlemektir Araştırma, Samsun il ve ilçelerindeki 300 ilköğretim öğrencisi ve 93 Beden Eğitimi Öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz, ‘ki – kare’ testi ile yapılmıştır. Çalışma sonunda; haftalık beden eğitimi ders süresinin, dersle ilgili genel ve özel amaçlara ulaşabilmek için yeterli olmadığı, öğretmenlerin planları hazırlarken müfredatın tamamına değil, daha çok bildikleri konulara öncelik verdikleri, okullarda yeterli tesis ve malzeme bulunmadığı ve sportif faaliyetlere okul idarelerinin yeterli desteği vermediği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; beden eğitimi dersinin fonksiyonelliğini mevcut durumdan daha ileriye taşımak için okulların müşterek kullanabileceği spor tesislerinin yapılması ve beden eğitimi ders formatının seçmeli spor dersi şekline dönüştürülerek bunlara ihtisas sahibi beden eğitimi öğretmenlerinin görevlendirilmesi uygun olacaktır.

Realization Level of Physical Education Lesson's Purposes in Primary Education Schools

The purpose of this study is to determine the realization level of Physical Education Lesson’s purposes in primary education schools. The investigation includes 300 primary education students and 93 Teacher of Physical Education in Samsun and its counties. Statistical analysis is made with test ‘chi-square’. At the end of this study; it was determined that weekly time of physical education courses not sufficient to reach general and private purposes related to this lesson, the teachers give importance to the subject, which they know well, without giving importance to all items, when they prepare plans; sufficient facility and material does not exist in the schools and school administrations does not give sufficient importance to sportive activities. On the basis of these results; common sportive facilities, which the schools can use, must be founded to develop current position of functional structure of physical education course and format of physical education course must be converted to selective sportive course and specialist physical education teachers must be appointed.

Kaynakça

1- Petray, C. K. Organizing physical assessment (grades K-2): Strategies for the elementary physical education specialist JOPERD, 60(6), 57-60. 1989.

2- Yenal,T., Çamlıyer,H., Saracaloğlu,A., İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,IV,(3): S.15-16. 1999.

3- Çiçek, Ş., Koçak, S., Kirazcı, S., Beden Eğitimi Derslerinde Çeşitli Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Öğrencilerin Derse Katılımındaki Önemi ve Sergileme Sıklığı,Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,Vll,(4):S.12-13. 2002.

4- Özdemir, A. Orta Öğretimde Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Uygulanabilirliği, Çorum İli ve İlçelerindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, S.2.,2000.

5- Harrison, J., Blakemore, C., İnstructionalSyrategiest for Secondary School Physical Education,Wmc Brown Pub, New Jersey. P. 42,1984.

6- Lirgg, C. D. Effects of Same-Sex Versus Coeducational Physical Education on The Self Perceptions of Middle and High School Students. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64(3), S.324-334, 1993.

7- Alacaraz JE., Foucette FN., MC Kenzie TL., Sallis JF., Journal of Te-aching in Physical Education, ‘ Effects of a Physical Education Program on Children’s Manipulative Skills’, Human Kinetics Publishers inc., 17, 327 – 328,1998.

8- Taşmektepligil, M.,Y., Sporun Yaygınlaştırılmasında Semt Sahalarının Etkinlikleri, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul. S.52,1995.

9- Fox E.,Bowers, R. and Foss., The PhysiologicalBasis of Physical Education and Athletics, Fourth edit, Wm.C.Brown Pub, Dubugue, Lowa,p.27, 1989.

10- Koçak, S., Kartal, A., ‘İlköğretim Öğrencilerinin Bir öğretim Döneminde Fiziksel Uygunluk Gelişimlerindeki Değişimin İncelenmesi’,Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,VIII,(1):S.59, 2003.

11- Aras, A. E.,. İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar: (Eskişehir İl Örneği), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, S.71-73, 2000.

12- Özmen, Ö., Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni,İzmir, Ege Üniversitesi Yayını,s.25-78, 1976.

13- Sungar, E., İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersi Verimliliğinde Okul Yöneticilerinin Önemi ve Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma (Eskişehir İl Örneği), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,s.62-69, 2000.

Kaynak Göster