Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Örgüt İklimi ve Çalışanların Katılımla İlgili Algılamaları

Türkiye’de toplumsal değişim sürecinde, teknik ve ekonomik boyutla ilgili hizmet örgütleri giderek güçlenir ve büyürken, devletin yürütmekle sorumlu olduğu geleneksel hizmet kuruluşları küçülmekle beraber varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel hizmet kuruluşu olan ve ülkemizde sporu yöneten kurum Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez örgütü çalışanlarının, katılım algılamalarıyla örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çağımızda yeni bir bilim dalı olarak gelişen spor yönetim biliminin temel sorunları ve tartışma konuları arasında yer alan spor örgütlerinin yeniden yapılandırılmasında örgütsel iklim çalışmaları önem taşımaktadır. Çünkü örgütsel etkinliği artırıcı her türlü program ve proje örgüt iklimini anlamayı gerektirmektedir. Bu araştırmada, hazırlanan anket yoluyla veriler GSGM’nin 437 çalışanından toplanmıştır. Araştırıcı tarafından ölçme aracı olarak ‘Örgütsel İklim Ölçeği’ geliştirilmiştir. Verilerin analizinde yordamsal istatistik kullanılmıştır. Yönetim kaynaklarında varolan katılımın üç boyutu; iletişim, ekip çalışması ve karar vermeye katılım olarak belirlenmiştir. Örgütsel iklim boyutları olarak; bürokratik iklim, destekleyici iklim ve yenilikçi iklim ele alınmıştır. Çalışanların etkili tutumları olarak da; iş doyumu, örgütsel bağlılık ve stres belirlenmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için yapılan hiyerarşik regresyon analizine öncelikle çalışanların demografik değişkenleri girilmiş, ikinci aşamada çalışanların tutumları girilmiş, üçüncü aşamada da iklim değişkenleri girilmiştir. Yapılan tüm regresyon analizlerinde sonuç olarak, örgüte bağlılık ve destekleyici iklim anlamlı ve belirleyici olarak bulunmuştur. Sonuçlar yönetim kaynaklarındaki araştırmacıların ve uygulayıcıların tartışmalarıyla paralellik göstermektedir.

The Relationship Between Organizational Climate and Employee Perception of Involvement: A Field Study in Youth and Sports General Diroctorate

The process of societal change is shaping all types of organization in Turkey. While those organizations providing technical and economic services are becoming stronger and larger, those organizations that are responsible for the delivery of traditional services are getting smaller and keep surviving.The purpose of this study is to examine the relationship between the employee’s perception of participation and organizational climate in Youth and Sports General Directorate in Ankara. Management of sports organizations may be considered a newly developing area of concern for academicians and practitioners many sports organizations are going throug reorganization process, and to reorganize and restructure it is essential that climate of organization subject to change be understood first. Because organizational change efforts without due consideration given to climate of organization would not be successful. In this study, first, Youth and Sports General Directorate’s historical development is reviewed. Then, the variables used in this study and previous studies concerning organizational climate and employee perceptions of participation is discussed along with the theoritical base for this study. A survey instrument developed for this study is administered to 437 employees of Youth and Sports General Directorate in Ankara. In previous studies employees participation has been defined with tree dimensions of communication, teamwork and participation in decision making situations. The dimensions of organizational climate were categoriezed as bureauciatic, supportive and innovative. Finally, in terms of employee attitude related dimensions were organizational commitment, jop satisfaction and stres. To test the research hypothesis hierachical regression analysis is employed. First, demographic variables such as age, gender, position and experience etc. are entered into the regression model. In the second and third stages of regression models, affective attitudes of employees and climate variables were put into regression models sequentially. Regression analyses show that organizational commitment and supportive climate are significant determinants of perceptions of participation, teamwork, communication and participation in decision making. The results of the of the study shows similarities to the previously conducted research.

Kaynakça

1.Fişek, K., Spor Yönetimi. SBF. Ankara: Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, 1980.

2.T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Şura Kitabı. Ankara: 1999.

3.Sims, H.P., Lafolette, W., An Assesment of The Litwin and Stringer Organizational Climate Questionnaire. Personel Psychology, 1975; 28: 19-38.

4.Shadur, M.A., Total Quality–Systems Survive, Cultures Change. Long Range Planning, 1995; 28:115-125.

5.Şişman, M., Örgüt Kültürü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1994.

6.Ertekin, Y., Örgüt İklimi. Ankara: TODAİE Yayınları, 1977.

7.Hoy, W., Miskel, C., Educational Administration: Teory, Research and Practice. New York: Random House, 1982.

8.Varol, M., Örgüt Kültürü ve Verimlilik. MPM Verimlilik Dergisi, 1989;18 (1): 21-48.

9.Cooke, R.A., Rousseau, D.M., Behavioral Norms and Expectations: A Quantitative Approach to Assesmentof Organizational Culture. Group and Organization Studies, 1988. 13/3: 245-275.

10.Altmann, R., Understanding Organizational Climate:Start Minimizing Your Workforce Problems. Water Engineering and Management Journal, 2000; 147(6): 31-33.

11.Ay, Ü., Çelik, C., Çalışanların Örgüt ve Yönetsel Uygulamalarla İlgili Algılamaları: İki Örgütte İklim Kıyaslaması. 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Afyon, 2003: 445-458.

12.Litwin, G.H., Stringer, R.A., Motivation and Organizational Climate, Division of Research, Boston: Harvard Business School, 1968.

13.Ostroff, C., The Effects of Climate and Personel Influences on Individual Behavior and Attitudes in Organization. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1993; 56:56-90.

14.Zeffane, R., Patterns of Organizational Commitment and Perceived Management Style:A Comparison of Public and Private Sector Employees. Human Relations, 1994; 47: 77-1010.

15.Eisenberger, E.M., Fasolo, P., Davis LaMastro V., Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment and İnnovation. Journal of Applied Psychology, 1990; 75: 51-59.

16.Tannenbaum, S., Dupuree-Bruno, L.M., The Relationship Between Organizational and Environmental Factors and The Use of İnnovative Human Resource Practices. Group Organization Management, 1994;19:171-202.

17.Scott, S.G., Bruce, R.A., Determinants of Innovation Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace Academy of Management Journal, 1994; 37:580-607.

18.Lawler, E.E., From The Groundup. San Francisco: Jossey-Bassey, 1996.

19.Adler, P.S., Borys, B., Two Types of Bureucracy: Enabling and Coercive. Administrative Science Quarterly, 1996;41:61-89.

20.Meyer, J.P., Allen, N.J., A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review 1991;1:61-89.

21.Cotton, J.L., Vollrath, D.A., Frogggatt, K.L., Lengnick Hall, M.L., Jennings, K.R., Employee Participation: Diverse Forms and Different Outcomes. Academy of Management Review, 1988;13:8-22.

Kaynak Göster