Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlarında Görev Yapan Personelin Sponsorlukla İlgili Görüşleri

Araştırmanın amacı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında görev yapan personelin eğitim düzeyi, görev durumu ve hizmet süresine göre sponsorlukla ilgili görüşlerini saptamak ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Konu ile ilgili bilgiler, kaynakların taranması ve geliştirilen ölçme aracının uygulanmasından elde edilmiştir. Araştırmanın evreni 153, örneklemi ise 127 kişiden oluşmuştur. Veriler frekans, yüzdelik ve aritmetik ortalama ile çözümlenmiştir. Spor federasyonlarında çalışan personelin, hizmet süresine göre görüşlerine ilişkin veriler ilişkisiz t testi ile, görev ve öğrenim durumuna göre görüşlerine ilişkin veriler ise, tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda anlamlı bulunan farklılığın kaynağını belirlemek için LSD testi uygulanmıştır. Federasyonlarda görev yapan personel, sponsorluk yönetmeliğine dayanılarak belirlenen ifadelere orta düzeyde katıldığını belirtmiştir. Lise mezunu personel, önlisans-lisans ve lisansüstü mezunu personele göre, yaygın olmayan spor branşlarında daha az sponsorluk teklifi yapıldığını düşünmektedir. Kıdemi on yıldan az olan personel, daha kıdemli personele göre, sponsor kuruluşun kamuoyundaki imajının olumlu olmasının ve ürünlerinin insan sağlığına yararlı olmasının teklifinin kabul edilmesinde daha çok etkili olduğunu düşünmektedir.

The Sponsorship Related Opinions of the Personnel Employed at the Youth and Sports General Directorate Federations

The objective is to determine the sponsorship related opinions of the personnel employed in the sports operations under the Youth and Sports General Directorate, depending on their education levels, positions, and service durations, and to make recommendations based on the outcomes of the research. The study was carried out scanning. The information about the subject was obtained by scanning the resources and the implementation of the developed measurement device. The universe of the research consists of 153 people, and the sample, of 127 people. The data has been analysed using percentage and arithmetic means. The data regarding the opinions of the personnel employed at the sports federations, depending on their service periods were tested using the t test; and the data based on the position and the education were tested using a single directional variant analysis. In order to determine the reason for the difference as a result of the single direction variant analysis, an LSD test was applied. The personnel employed at the federations had indicated that they agree at a medium level with the expressions made based on the sponsorship regulations. Upon comparison with the undergraduate, graduate personnel, the highscool graduates believe that there are less sponsorship offers in sports branches that are not common. Personnel with less than a decade in the organise thinks, in comparison with the more senior ones, that a positive public image and the products being beneficial for human health would be more effective in accepting the offer.

Kaynakça

1.Argan, M., Spor sponsorluğu Yönetimi. Detay yayıncılık. Ankara, 2004.

2.Anonim., Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 21. Milliyet Gazetecilik, 1997.

3.Anonim., Resimli Redhouse, İngilizce-Türkçe Sözlük. Milliyet Yayınları, 1991.

4.Beech, J., Chadwick, S., The Busines Of Sport Managament. Person Education Limited, England, 2004.

5.Yaral, Ç., Z., İşletmelerde Sponsorluk Çalışmaları İçinde Sporun Yeri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.

6.Okay, A., Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 1998.

7.Balcı, V., Spor Pazarlaması Kavramlar Yöntemler Örnekler, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2005.

8.Parks, J., B., B., Zanger, R., K., Quarterman, J., Contemporary Sport Managament, Human Kinetics, USA, 1998.

9.Argan, M., Katırcı, H., Spor Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2002.

10.Anonim., Özerk Olan Futbol Federasyonun Yıllık Geliri, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Haziran 2006.

11.Ekenci,G.,İmamaoğlu, A., F., Spor İşletmeciliği. Nobel Yayınevi, Ankara, 2002.

12.Erturan, E. E., Yenel F., “Federasyon Başkanlarının Spor Federasyonlarının Özerkliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. IX (2004), 1: 71-87, 2004.

13.Anonim., Resmi Gazete Sayı: 25494, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği. 16.06.2004.

14.http://www.sponsorluk.gov.tr/imagines/istatistik / 3.html (19.07.2007).

15.Ural, A., Kılıç, İ., Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara, 2006.

16.Tavşancıl, E., Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Analizi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2006.

17.Sipahi, B., Yurtkoru, E., S., Çinko, M., Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Beta Yayınları. İstanbul, 2007.

18.Büyüköztürk, Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı, Pegem A Yayıncılık. Ankara, 2002.

Kaynak Göster