FUTBOLDA ANTRENÖR-SPORCU STRES KAYNAKLARI ÖLÇEĞİ İLE FUTBOLDA MEDYA STRES KAYNAKLARI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK POPÜLASYONU İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, Kristiansen, Halvari ve Roberts (2012) tarafından; futbolda antrenör ve sporcu arasındaki stres kaynakları ile medyanın oluşturduğu stres kaynaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen “Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Ölçeği (FASSKÖ) ve Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeğinin (FMSKÖ) Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Araştırma grubu, 2018-2019 TFF süper lig ve amatör ligde mücadele eden 194 futbolcudan oluşmaktadır. Ölçeklerin içerik geçerliğinin sağlanmasında 4 dil uzmanı ve 2 uzman görüşüne başvurulmuştur. FASSKÖ’nün yakınsak geçerliği, ayrışma/dış geçerliği (tüm faktörlerde pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde ilişki) ve yapı geçerliği sınamaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin analizi için SPSS ve Lisrel istatistik programları kullanılmıştır. Her iki ölçek için ayrı ayrı olarak yapı geçerliliği için Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğinin sınanmasında ise yine her iki ölçek için düzeltilmiş madde toplam korelasyonu, maddenin alt-üst %27’lik değerleri arasındaki fark testi, Spearman-Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach’s Alfa güvenilirlik testi yapılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, Türkçe’ye uyarlanan Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Kaynakları Ölçeği ile Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik açısından orijinal ölçeklerle tutarlı olduğunu, dolayısıyla Türk popülasyonuna uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE COACH-ATHLETE STRESS STRESSORS SCALE IN FOOTBALL AND MEDIA STRESS STRESSORS SCALE IN FOOTBALL FOR THE TURKISH POPULATION

The aim of the study is to adapt Coach–Athlete Stressors in Football Questionnaire (CASFQ) and Media Stressors in Football Questionnaire (MSFQ) developed by Kristiansen, Halyasi and Roberts (2012) into Turkish. The former one was designed for determining stress sources between football trainers and athletes and the later one was developed for determining stress sources in football environments caused by media. Participants consist of 194 footballers playing in Turkish Football Federation league and amateur league in 2018-2019. For the validity of the scales, 4 language experts' and 2 specialists' views were taken into consideration. The convergent validity, external validity showing positive medium and high-level relationship in all items and construct validity of Football Trainer-Athlete Stress Scale were tested. Data was analyzed via SPSS and Lisrel Statistic Program. Descriptive Factor Analysis and Confirmatory factor analysis were applied on both scales for construct validity. Corrected total item correlation, the difference test between the top 27 percent and the lower 27 percent of the item values, Spearman-Brown split half test correlation and Cronbach's Alfa reliability test were conducted on both tests for reliability. In conclusion, this study proves that both tests can be applied on Turkish population as they are consisted regarding their validity and reliability.

Kaynakça

Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.

Anshel, M. H., Weinberg, R. S. (1996). Coping with acute stress among American and Australian basketball referees. Journal of Sport Behavior, 19(3), 180-203.

Basowitz, H., Persky, H., Korchin, S. J., Grinker, R. R. (1955). Anxiety and stress. New York: McGraw-Hill.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 6. Baskı, Ankara: Pagem Yayıncılık.

Cleland, J. A. (2009). The Changing organizational structure of football clubs and their relationship with the external media. International Journal of Sport Communication, 2(4), 417-431. https://doi.org/10.1123/ijsc.2.4.417.

Cresswell, S. L., Eklund, R. C. (2007). Athlete burnout: A longitudinal qualitative study. The sport psychologist, 21(1), 1-20. https://doi.org/10.1123/tsp.21.1.1.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Evens, T., Lefever, K. (2011). Watching the football game: Broadcasting rights fort he European digital television market. Journal of Sport and Social Issues, 35(1), 33-49. https://doi.org/10.1177/0193723510396665.

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: SAGE.

Fletcher, D., Arnold, R. (2017). Stress in sport: The role of the organizational environment. (Ed. C. R. D. Wagstaff). In The Organizational Psychology of Sport Key Issues and Practical Applications. Abingdon: Routledge.

Fletcher, D., Wagstaff, C. R. (2009). Organizational psychology in elite sport: Its emergence, application and future. Psychology of sport and exercise, 10(4), 427-434. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.03.009.

Fletcher, D., Hanton, S., Mellalieu, S. D. (2006). An organizational stress review: Conceptual and theoretical issues in competitive sport. (Ed. S. Hanton, and S. D. Mellalieu). In Literature reviews in sport psychology (pp.1- 53). Hauppage, NY: Nova Science Publishers, Inc.

Güllü, S., Yıldız, S. M. (2019). Stres kaynaklarının futbol hakemlerinin performansına etkisinin incelenmesi. Spormetre, 17(1), 146-155. https://doi.org/10.33689/spormetre.486723.

Kaiser, H. F., Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 111– 117. https://doi.org/10.1177/001316447403400115.

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.

Koca, S., Yıldız, S. M. (2018). Futbol hakemlerini strese iten faktörler, iş tatmini ve iş performansı ilişkisinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 195-207.

Kristiansen, E., Halvari, H., Roberts, G. C. (2012). Organizational and media stress among professional football players: testing an achievement goal theory model. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 22(4), 569-579. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01259.x.

Kristiansen, E., Murphy, D., Roberts, G.C. (2012). Organizational Stress and Coping in U.S. Professional Soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 24(2), 207-223. https://doi.org/10.1080/1612197X.2011.623451.

Kristiansen, E., Roberts, G. C., Sisjord, M. K. (2011). Coping with negative media content: The experiences of professional football goalkeepers. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9(4), 295-307. https://doi.org/10.1080/1612197X.2011.623451.

Lazarus, R. S. (2006). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer Publishing Company.

Lazarus, R. S., Cohen, J. B. (1977). Environmental stress. In Human behavior and environment (pp. 89-127). Boston: Springer.

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer publishing company.

Miller, J. G. (1953). The development of experimental stress-sensitive tests for predicting performance in military tasks. Washington, DC: Psychological Research Associates.

Selye, H. (1980). Selye's guide to stress research. (Vol. 1). New York: Van Nostrand Reinhold.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6). Boston, MA: Pearson.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

Yıldız, K., Polat, E. (2018). Basic Motivation Sources in Sports. (Ed., B. Tunçsiper ve F. Sayın).In Critical Debates in Social Sciences (pp.225-234). London: Frontpage.

Kaynak Göster

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • ISSN: 1304-284X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003

1.1b559