EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOURCES OF INCOME AND THE SPORTS SUCCESS OF THE CLUBS IN THE INTERNATIONAL FOOTBALL LEAGUE*

Today, due to the sports industry, the sports economy continues to grow rapidly. Professional football teams, which have one of the biggest share in sports economy, have various sources of income. There is an increase in the revenues of teams which are consistently in the football money league rankings over the course years. In this study; The relationship between the sports achievements of professional football clubs that can enter the international football money league and the income sources in the money league has been examined, and the main income sources of the sports clubs that are in the top 20 financially are compared. As a result of the data, it is seen that professional football teams have a positive relationship between the sporting success and the commercial product revenues (p=,011) and it is seen that sporting success has a positive effect (%54,2) on commercial product income. Data analysis was evaluated on computer. SPSS 17.0 (The Statistical Package for Social Sciences-PC Version 17.0) was used for statistical analysis of the data. The results of the research were interpreted as p≤0.05 in the 0.95 confidence interval. Simple linear regression analysis was performed to investigate the relationship between the dependent variable and one or more independent variables. As a result; it is predicted that the sports economy, which gets more and more share from the world economy, will provide more benefits to the professional football teams with high budgets. It is assumed that the diversity of the income sources of the teams that can maintain their place in the football money league will continue to increase.

ULUSLARARASI FUTBOL PARA LİGİNDEKİ KULÜPLERİN GELİR KAYNAKLARI İLE SPORTİF BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Günümüzde spor endüstrisine bağlı olarak spor ekonomisi hızla büyümeye devam etmektedir. Spor ekonomisinde en büyük paylardan birine sahip olan futbol ekonomisinde bulunan profesyonel futbol kulüplerinin çeşitli gelir kaynakları bulunmaktadır. Futbol para lig sıralamasında devamlı olarak yer bulan takımların yıllara göre gelirlerinde artış görülmektedir. Bu çalışmada; uluslararası futbol para ligine girebilen profesyonel futbol kulüplerinin elde ettikleri sportif başarıları ile para ligindeki gelir kaynakları arasındaki ilişki incelenmiş olup, finansal açıdan ilk 20’ de yer alan profesyonel futbol faaliyeti gösteren spor kulüplerinin başlıca gelir kaynakları karşılaştırılmıştır. Veriler sonucunda, profesyonel futbol takımlarının spor başarısı ile ticari ürün gelirleri arasında pozitif bir ilişki olduğu (p=,011) ve spor başarısının ticari ürün gelirleri üzerinde olumlu bir etkisi (%54,2) olduğu görülmektedir. Verilerin istatiksel analizi için bilgisayarda SPSS 17.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları 0.95 güven aralığında p≤0.05 olarak yorumlanmıştır. Bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi araştırmak için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; dünya ekonomisinden her geçen gün daha fazla pay alan spor ekonomisinin yüksek bütçelere sahip spor kulüplerinin profesyonel futbol faaliyeti gösterenlerin daha fazla fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Futbol para liginde sıralamasında yerini koruyabilen kulüplerin gelir kaynaklarının çeşitliliğinin artarak devam edeceği varsayılmaktadır.

Kaynakça

Akkaya, C. (2008). Küreselleşme ve futboldaki dönüşüm. Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 1(4), 2-14.

Aslan, T. (2018). Futbol kulüplerı̇nı̇n fı̇nansal performansinin oran yöntemı̇yle analı̇zı̇: bı̇st’de ı̇şlem gören futbol kulüplerı̇ üzerı̇ne bı̇r uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 11(3), 349–362. https://doi.org/10.29067/muvu.374597

Benkraiem, R., Louhichi, W., Marques P. (2009). Market reaction to sporting results the case of european listed football clubs. Management Decision, 47(1), 100-109.

Berument, H., N.B. Ceylan, Gözpinar, E. (2006). Performance of Soccer on the stock market: Evidence from Turkey. The Social Science Journal, 43(4), 695–699.

Deloitte. (2019). Deloitte Footbal Money League 2019. Erişim Tarihi: 27.05.2019, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and telecommunications/articles/deloitte-footballmoney-league-2019.html

Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y. E., Karataş, Ö. (2012). Türkiye’de spor kulüplerinin şirketleşmeye yönelimlerinin değerlendirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 35-42.

Güngör, A. (2014). Avrupa futbol pazarının ekonomik boyutu ve avrupa futbol kulüplerinde finansal performans analizi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 133-160. DOI: 10.17336/igusbd.29543

Oppenhuisen, J., van Zoonen, L. (2006). Supporters or customers? Fandom, marketing and the political economy of Dutch football. Soccer & Society, 7(1), 62-75.

Kaya, A., Ünal, G. (2013). Spor kulüpleri performanslarının hisse senedi fiyatlarına etkisi: bıst’de bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 20(2), 1-20.

Kiziltepe, M. (2012). Futbol kulüpleri için değerleme çerçevesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 77-88.

Kotab, J, Scholleva, H. (2011). A paper for XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports Economics "Evaluations in football player's contracts" being held in Prague, 11, 17-18.

Rein, I., Kotier, P., Shields, B. (2007). The Elusive Fan, Çev: Umut Esra Kaplan. Istanbul: MediaCat Kitaplari, 30.

Parlak, D., Bişirici, E. (2014). İki spor kulübünün hisse senedi getirileri üzerine bir inceleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(2), 181-192.

Pinnuck, M. Porter, B. (2006). Impact of on-field football success on the off-field financial performance of afl football clubs. Accounting and Finance, 46, 499-517.

Sakınç, İ. Açıkalın, S. Soygüden, A. (2017). Evaluation of the relationship between financial performance and sport success in european football. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 16-22.

Sarıkahyaoğlu, Ö. (2015). Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin finansal performanslarının analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trakya.

Talimciler, A. (2008). Futbol değil iş: Endüstriyel futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 89-114.

Akşar, T. (2008). Sponsorluk ve Reklam, Dünya. Erişim Adresi: http://www.dunya.com/sponsorluk-ve-futbol29485yy.html, Erişim Tarihi: 24.06.2019

Vöpel, H. (2011). Do we really need financial fair play ıneuropean club football? an economic analysis. CesifoDıce Report, 3, 54-59

Kaynak Göster

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • ISSN: 1304-284X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003

4.5b3.5b