Doğa Sporları Kulüplerinde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri ve Kullanılan Çatışma Yönetimi Stratejileri

Bu araştırmanın amacı doğa sporları kulüplerinde yaşanan çatışmaların nedenlerine ve kullanılan çatışma yönetimi stratejilerine ait bilgiler sağlamaktır. Araştırmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Doğa Sporları Kulüpleri, Ankara Dağcılık Kulübü, Mağara Araştırma Derneği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde 18-24 Eylül 2004 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilen Yaz Arama Kurtarma Eğitim Kampına katılmış yönetici, eğitmen ve üyeler dahil edilmiştir. Araştırmada kritik olay analizi ve Emin Karip (1999) tarafından çevrilmiş Holton ve Holton (1993)’dan alınan “Çatışma Yönetimi Stratejileri” ölçeği kullanılmıştır. Toplam 98 cevap kağıdından 94’ü değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programına aktarılmıştır. Çatışmalar daha çok yönetim kademesinde yaşanmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları çatışma yaşayan başlıca taraflardır. Kritik olay analizi tekniğine göre kaçınma yaklaşımı en fazla kullanılan stratejiyken, çatışma yönetimi stratejileri ölçeğine göre problem çözme en fazla kullanılan stratejidir. Çatışma çıkmasındaki en önemli neden ise bireysel sorunlardır. Çatışmanın katılımcıların morallerini olumsuz etkilediği ve performanslarında düşüş yarattığı ortaya çıkmıştır. Katılımcılar çatışmanın karşı tarafın morali üzerinde ve performans düzeylerinde etkide bulunmadığını belirtmişlerdir.

Kaynakça

1. CAN, H., Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitapevi, 1997

2. KARİP, E., Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık, 12-18, 51-69, 1999

3. ALDAG, R.J., CUNNINGHAM, W.H., STORE, M.S., Business in a Changing World. Ohio : South - Western Collage Publishing,1996

4. SCHMIDT, W.H., TANNENBAUM, R., Müzakere ve Anlaşmazlık Çözümü (çev. Bingöl, İ.). İstanbul : Bzd Yayıncılık, 2000

5. ALTUG, D., Örgütsel Davranış. Ankara : Haberal Eğitim Vakfı, 1997 http://www.ntis.gov.au/cgi

6. NATIONAL TRAINING INFORMATION SERVICE., Deal With Conflict. Erişim:bin/waxhtml/~ntis2/unit.wxh? page, Erişim Tarihi: 2.12.2004.

7. SEEWALD, F. Outddoor Sports and The Environment The Relationship of Humans to Nature in Theory and Practice. The TSSA 8th. International Sports Science Congress, Oral Presantation-Proceeding Cd, 2004

8. THE TASMANIAN SPORT and RECREATION SKILL CENTRE., Certificate III. in Outdoor Recreation.Erişim:http://www.skillcentre.tas.edu.au/Newapprenticeships/certificateIIIinoutdoorrecreation.htm. Erişim Tarihi: 2.12.2004.

9. SOYALP. A., Halk Eğitim Merkez Müdürlerinin Çatışma Çözümleme Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2001

10. ALBERTA OCCUPATINAL PROFILES., Personal Characteristics. Erişim: http://www.alberta-learning.ab.ca/occinfo/Content/Request Action. Erişim Tarihi: 2.12.2004.

11. ERDOĞAN, İ., İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü, Araştırma ve Yardım Vakfı Yayınları, 1999

12. DREW, W., CARSTAN, K., VLIERT, E., Using Conflict in Organizations. London : Sage Publications, p.: 101-104,1997

13. BAŞARAN, İ.E., Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara, 1992

14. DEPARTMENT OF LEISURE STUDIES AND WELLNESS, FERRIS STATE UNIVERSITY., Recreation Leadership and Management. Erişim: http://www.ferris.edu/htmls/fsucatlg/coursecatalog/ programs. Erişim tarihi :2.12.2004.

15. THE RECREATION INDUSTRY TRAINING., Certificate III. in Outdoor Recreation. Erişim:www.rectrain.com.au/qualifications/outdoor, Erişim Tarihi: 2.12.2004.

16. AGEMANN, H. Sports and The Environment: Ways Towards Achieving The Sustainable Development of Sport Erişim:http://www.thesportjournal.org/2004Journal/ , 2003,Erişim Tarihi:2.12.2004.

Kaynak Göster