Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gören genç kadın ve erkek öğrencilerin kilofobi düzeylerinin karşılaştırılması

Aşırı kilo ya da obezite çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak bilinmektedir. Vücut ağırlığı fazla olan bireylerin çeşitli fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra, özellikle toplumun sergilediği olumsuz tutumlardan kaynaklı psikolojik ve sosyolojik sorunlarla da mücadele etmeleri gerekmektedir. Vücut ağırlığı fazla olan ya da obez kişilere karsı sergilenen olumsuz tutum “Kilofobi” (Fatphobia) olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı da Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadın ve erkek öğrencilerinin kilofobi seviyelerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden sınıf genç kadın ve erkek öğrenciler oluşturmuştur (N= 467). Veri toplama aracı olarak “Kilofobi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, araştırma sorusuna uygun olarak parametrik hipotez testlerinden ikisi olan bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 16.00 (Statistical Package Social Science) istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda genç kadın ( = 3.55±.69) ve erkek ( = 3.62±.69) öğrencilerin kilofobi seviyeleri orta düzeyde bulunmakla birlikte, genç kadın ve erkek öğrencilerin kilofobi seviyeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır ( t(465)= 1.11, p>.05). Bununla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 3 farklı bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kilofobi değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (F(2, 423)=.04, p>.05). Elde edilen bilgiler doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin vücut ağırlığı fazla olan bireylere karşı olumsuz tutumlarının azaltılması ve ortadan kaldırılması amacı ile eğitim programları geliştirilmesi, seminerler düzenlenmesi gibi eğitici etkinliklerin yapılması önerilmektedir.

Comparing fatphobic attitudes of male and female students studying at school of physical education and sport

Obesity is one of the most crucial health problems in the world. Obese individuals face multiple forms of prejudice and discrimination including physical, psychological and sociological. These negative attitudes toward and stereotypes about fat people termed as “fatphobia”. The purpose of this study was to determine and compare fatphobic attitudes of male and female students studying at Çukurova University, the School of Physical Education and Sports. Sample of the study consisted of 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students (N= 467) studying at Çukurova University Physical Education and Sports College. Data were collected by using “Fatphobia Scale”. Independent samples t-test was used to analyze data. Data were analyzed by using SPSS 16.00 (Statistical Package Social Science). Results of the analysis demonstrated moderate fatphobic attitudes by both male and female students. Additionally, no significant difference found between male and female students’ fatphobic attitudes (t(465)= 1.11, p>.05). Additionally, no significant difference was found among fatphobic attitudes of students studying at three different departments of the School of Physical Education and Sports (F(2, 423)=.04, p>.05). In relation to the results, it was suggested that an educational programs be developed and seminars be organized in order to eliminate fatphobic attitudes of students.

Kaynakça

1. Dünya Sağlık Örgütü. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation, 1999.

2. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.Türkiye Obezite ile Mücadele Programı, 2009. http://www.beslenme.saglik.gov.tr/content/files/home/TurkiyeObeziteileMucadeleveKontrolProg2009.pdf

3. Bacon, J. G., Scheltema, K. E., Robinson, B. E., “Fat phobia scale revisited: the short form”, Int J Obes Relat Metab Disord., 25(2): 252-7, 2001.

4. Robinson, T. N., Hammer, L. D., Killen, J. D., Kraemer, H. C., Wilson, D. M,, Hayward, C., Taylor, C. B., “Does Television Viewing İncrease Obesity And Reduce Physical Activity? Cross-Sectional And Longitudinal Analyses Among Adolescent Girls”, Pediatrics.; 91(2): 499-501, 1993.

5. Teachman, B. A., Gapinski, K. D., Brownell, K. D., Rawlins, M., Jeyaram, S., “Demonstrations Of Implicit Anti-Fat Bias: The Impact Of Providing Causal Information And Evoking Empathy”, Health Psychol., 22(1): 68-78, 2003.

6. Puhl, R., Brownell, K. D., “Bias, Discrimination, and Obesity”, Obes Res., 9(12): 788-805, 2001.

7. O'Brien, K. S., Latner, J. D., Halberstadt, J., Hunter, J. A., Anderson, J., Caputi, P., “Do Antifat Attitudes Predict Antifat Behaviours?”, Obesity (Silver Spring). 16 Suppl 2:S87-92, 2008.

8. Robinson, B. E., Bacon, J. G., O'Reilly, J., “Fat phobia: measuring, understanding, and changing anti-fat attitudes”, Int J Eat Disord, 14: 467-480, 1993.

9. Koçak, S., Saraç, L., Hurmeriç, I., “Determining the relationships among body mass index, body composition and attitudes toward fat people”, The ICHPER-SD Annivarsary World Congress, İstanbul, November 9-13, 2005.

10. Puhl, R. M., Andreyeva, T., Brownell, K. D., “Perceptions Of Weight Discrimination: Prevalence And Comparison To Race And Gender Discrimination In America”, International Journal of Obesity, 32: 992–1000, 2008.

11. Perez-Lopez, M. S., Lewis, R. J., Cash, T. F., “The Relationship Of Antifat Attitudes To Other Prejudicial And Gender-Related Attitudes”, Journal of Applied Social Psychology, 24(5): 517-25, 2005.

12. Chambliss, H. O., Finley, C. E., Blair, S. N., “Attitudes Toward Obese Individuals Among Exercise Science Students”, Med Sci Sports Exerc., 36(3): 468-74, 2004.

13. Harris, M. B., Sandoval, W. M., Cortese, S. “Introductory Nutrition Students' Attitudes towards Obesity: Ethnic and Gender Differences”, International Journal of Consumer Studies, 22(4): 231-40, 1998.

14. Poon, M. Y., Tarrant, M., “Obesity: Attitudes Of Undergraduate Student Nurses And Registered Nurses”, J Clin Nurs., 18(16): 2355-65, 2009.

15. Chambliss, H. O., Greenleaf, C. A., Rhea, D. J., Martin, S. B., Morrow, J. R., Jr., “Middle School Students’ Fat Stereotypes, Body İmage Attitudes, And Behavioral Intentions Toward Thin And Fat Peers", Paper presented at the 52th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, Nashville, TN., 5, pp. 297-307, 1997.

Kaynak Göster