Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt İklimi

Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin görev yaptıkları kurumun örgüt iklimini nasıl algıladıklarını saptamaktır. Araştırma tarama modelindedir. Konu ile ilgili bilgiler, kaynakların taranması ve geliştirilen anketlerin uygulanmasından elde edilmiştir. Araştırmanın evreni 2005-2006 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu’nda görev yapan 104 akademik personelden oluşmaktadır. Çalışma grubu ise araştırmaya gönüllü katılan 66 öğretim elemanından oluşmaktadır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elamanları, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu ve Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarına göre yüksekokullarındaki dersliklerin ve çalışma odalarının fiziksel koşullarını daha yeterli bulmaktadırlar. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elamanları, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarına göre, yüksekokullarındaki bilimsel araştırma ve yayınların niteliğini, akademik çalışmalarda daha üst akademik unvana sahip kişilerden gördüğü yardımı, daha yeterli bulmaktadırlar. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanları, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarına göre birlikte çalıştığı öğretim elemanlarına daha içtenlikle bağlı ve birlikte çalıştığı öğretim elemanları ile işyeri dışında da arkadaşlık ilişkilerini daha çok sürdürmektedirler. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu’nda çok güvenli (sıcak) iklim, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ise güvenli (ılık) bir iklim vardır.

Organizational Climate in the Higher Schools of Physical Education and Sport

The objective of this survey is to determine how the academic staff employed in the higher education institutions providing physical education and sports education perceive the organizational clime of the institution for which they work. The survey uses the screening model. The information on this subject has been obtained by screening the resources and applying the questionnaires developed. The research population consists of 104 faculty staff working at the Ankara University School of Physical Education and Sport, Gazi University School of Physical Education and Sport and Hacettepe University School of Sport Sciences and Technologies in 2005-2006 academic year. The study group consists of 66 faculty staff who volunteered to participate in the survey. The faculty staff in Gazi University School of Physical Education and Sport find the physical conditions of the classrooms and study rooms in their school more adequate than those in Hacettepe University School of Sport Sciences and Technologies and Ankara University School of Physical Education and Sport. The faculty staff in Gazi University School of Physical Education and Sport and Hacettepe University School of Sport Sciences and Technologies find the quality of the scientific research and publications and the assistance they receive from the persons with higher academic titles in their school more adequate compared to those in Ankara University School of Physical Education and Sport. The faculty staff in Gazi University School of Physical Education and Sport and Hacettepe University School of Sport Sciences and Technologies has closer connections with their colleagues compared to those in Ankara University School of Physical Education and Sport and continue their friendship out of the workplace. There is a very safe (warm) climate in Gazi University School of Physical Education and Sport and Hacettepe University School of Sport Sciences, and a safe (warm) climate in Ankara University School of Physical Education.

Kaynakça

1.Hoy K.,W., Tarter, T., Kottkamp, B., R., Open Schools/Healty Schools, Sage Puplications, s.3, USA, 1991.

2.Litwin, H., G., Stringer, A., R., Motivation and Organizational Climate, Harvard University, s.1,101, Boston, 1968.

3.Taguri, R. “The concetp of organizational Climate”, Organizational Climate, Editors; Taguri, R., Litwin, H. G. Harvard University, s. 27, Boston, 1968.

4.Hoy, K., W., Miskel, G., C., Educational Administration, McGraw-HILL, INC, s.221, USA, 1991.

5.Bursalıoğlu, Z., Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. PagemA Yayıncılık, s, 37, Ankara, 1987.

6.Bilgen, N., Örgüt iklimi, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, s. 23, Ankara, 1990.

7.Sells, S., B., “An approach to The Nature of Organizational Climate”, Organizational Climate, Editors; Taguri, R., Litwin, H. G. Harvard University, s. 85, Boston, 1968.

8.Güçlüol, K., ‘Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Merkez Örgütlerinde Örgüt İklimi’, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi). ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, s. 22, Ankara, 1978.

9.Halpin, W., A., Theory and Research in Administration. The Macmillan Company, s.175-181, New York. 1966.

10.Aydın, M., Çağdaş Eğitim Denetimi, İM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık A. Ş, s.112, Ankara. 1986.

11.Ertekin, Y. Örgüt İklimi, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, s.1, Ankara. 1978.

12.Korkut, H., Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütlerinin Örgütsel Havası, Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1993.

13.Bülbül, S., E., “Örgüt İkliminin Yönetim İşlevleri ile İlişkisi ve Hayat Sigorta Şirketlerinde Uygulamalı Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1993.

14.Yaman, M., “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Örgütünün Yönetimsel İklimi’. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 1996

15.McMurray, A. J., “The Relationship Between Organisational Culture and Organisational Climate with Reference to A University Setting”, ED 374 486. 1994.

16.Narasimhan, K., Organizational Climate at the Uinversi,ty of Braunton in 1996. Total Quality Management. (8). 2,3. 233-237, 1997.

17.Kraeger, B. J., “The Relationship Between Individually perceived organizational Climate And Faculty Members’ Organizational and Professional Commitment In Two Instıtutıons of Higher Learning”, Hofsra University, New York, 1993. (http://proquest.umi.com)

18.Özbek, O., “Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Örgütsel İklimi”, Çağdaş Eğitim, 255, s.39-46, 1999.

19.Çekmelioğlu, H., G., “Örgüt İklimlinin İş tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, (6)2, 23-39. 2005.

20.Tavşancıl, E., Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Analizi. Nobel Yayın Dağıtım, s.149, Ankara. 2006.

21.Sipahi, B., Yurtkoru, E., S., Çinko, M., Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi Betaş Yayıncılık, s.80, İstanbul, 2007.

22.Büyüköztürk, Ş., Sosyal Birimler İçin Veri Analizi Elkitabı. Pagem A Yayıncılık, s. 119, Ankara. 2002.

23.Bilir, P., Ay, Ü., Çelik Gürbüz, T., “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt Kültürü”, Ankara Üniversitesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1 (2), 117-128, 2003.

Kaynak Göster