Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Veren Okullardaki Öğrencilerin Sigara Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor eğitimi veren okullardaki öğrencilerin sigara kullanma alışkanlıklarını incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren okullar, örneklemini ise, araştırmaya gönüllü olarak katılan altı farklı okuldan sigara içen 211 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin demografik yapılarını ve sigara içmeye nasıl ve ne zaman başladıklarını belirlemeye yönelik 18 sorudan oluşan anket konu alanları uzmanlarının da görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin yüzde ve frekans dağılımları çıkarılmış ve bazı soruların alt değişkenleri de dikkate alınarak karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin, %51,7’si “22–26 yaş” gurubunda, %57,3’ü “erkek”, %32,2’sinin “2.sınıf” öğrencisi, %50,7’sinin sigara içmeye “lisede” başladıkları, %68,7’sinin sigara içmeye başlamalarında “arkadaşlarının” etkili olduğu, %78,2’sinin sigarayı bırakmak istedikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sigara öğrencilerin istemediği ancak arkadaşlarının etkisiyle başladığı kötü bir alışkanlıktır. Özellikle orta öğretimde eğitimcilerin ve ailelerin sigara konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği söylenebilir.

Smoking Habits Research of Students in the Schools That Teaching Physical Education and Sport

The purpose of this study is to research the smoking habits of students in the schools that teaching physical education and sport. The population of this study be consisted of school of physical education and sport, the 211 voluntary smoker university students from 6 different school is consisted the sample group. The questionnaire formed from 18 questions is developed by getting opinions of the specialists of this field for determining students’ demographic characters and info about how and when began to smoking cigarette. The findings got from questionnaire shows as percentage and frequency; also datum includes comparisons by taking into consideration of some questions’ sub variables. In this study it’s determine that the 51,7 % of participated students to study were in the group of “22-26” years old, the 57,3 % were “male”, the 32,2 % were in the “second year”, 50,7 % them were began smoking in “high school”, 68,7 % of total said that their “friends” effective to first smoking, 78,2 % of sum said that wants to give up smoking. As a result smoking cigarette is a harmful habit that students began unwillingly affected of their friends. It can be said that the educators and parents have to be more carefully and sensitive about cigarette smoking especially in secondary education.

Kaynakça

1. Baykan, Z., Özkan, S., Bumin, M. A., “Ankara İlinde Bir İlçe Merkezinde Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kadınların Sigara İçme Durumları”, http://www.dicle.edu.tr/~halks/m9.21.htm (Erişim Tarihi 18, 07, 2005)

2. Kaya, M., “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid= 1090 (Erişim Tarihi 20,07,2005)

3. Turgut, T., Deveci, F., Altuntaş, E., Muz, M. H., “Elazığ’da Lise Ve Dengi Okul Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları”, Solunum Dergisi, Sayı.3, Sayfa295-299, 2001 http://www.solunum.org.tr/2001-4-06.pdf (Erişim Tarihi 18,06,2005)

4. Koksu, N., Koksu, M., Çıkrıkçıoğlu, U., Tümer, Z. Ö., “Toraks Derneği Üyelerinin Sigara Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları”Toraks Dergisi, Aralık 2003, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa 223-230. http://www.toraks.org.tr/journal/text.php3?id=355 (Erişim Tarihi 22, 07, 2005)

5. Çelik, H. C., Satıcı, Ö., Çelik,M. Y., “Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt.11, Sayı 4, s.217-222,2004.

6. Yoldaşcan, E., Usal, G., Özdemir, B., Akdemir, Ş., “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler” http://www.dicle.edu.tr/~halks/icindekiler%2010.htm (Erişim Tarihi 21,07,2005)

7. Akgün, H. S., “Smoking Behavior of Baskent University Students and Determinants of Smoking Status”,http://apha.confex.com/apha/128am/techprogram/paper_6501.htm , (Erişim Tarihi 24,08,2005)

8. Küçükkavruk, E., “Atatürk Sağlık Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Sıklığı Ve Bunu Etkileyen Faktörler”, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2002.

9. Bawazeer, A. A., Hattab, A. S., Morales, E., “First cigarette smoking experience among secondary-school students in Aden,Republic of Yemen”, Eastern Mediterranean Health Journal, Volume 5, Issue 3, 1999, Page 440-449. http://www.emro.who.int/Publications/EMHJ/0503/02.htm (Erişim Tarihi 24,08,2005)

10. Özcebe, H., Çamur, D., Akansoy, S., Akel, İ., Şevik, A.E., Karaman, M. Işıkyakar, T., “Bir Lisede İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı (Ankara, 2002)”, http://www.dicle.edu.tr/~halks/m9.18.htm (Erişim Tarihi 27,07,2005)

11. Öğüş, C., Özdemir,T., Kara, A., Şenol, Y., Çilli, A., “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve VI Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları”, Akciğer Arşivi: (Cilt:5, Sayı:3, 139-142, Eylül, 2004 http://www.akcigerarsivi.com/yazilar.asp?yaziid=213&sayiid= (Erişim Tarihi 28,07,2005)

Kaynak Göster