Ankara İli Devlet-Özel İlk ve Orta Öğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri

Bu çalışmanın amacı; devlet-özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı etkinliklerinde kapalı spor alanlarının etkin kullanımı üzerine görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu olarak, Ankara ilinde kapalı spor alanı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 16 özel ilk ve ortaöğretim okulu ile devlete ait 13 ilköğretim, 7 ortaöğretim okulu olmak üzere toplam 36 okulda görev yapan, 33 bayan, 33 erkek toplam 66 beden eğitimi öğretmeni alınmıştır. Araştırmada veriler anket yolu ile elde edilmiştir. Anketi oluşturan toplam 44 soru için 4’lü likert ölçeği kullanılmıştır. Anketin güvenilirlik çalışması her iki bölüm için .846 olarak bulunmuştur. Anketten elde edilen veriler, frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Görüşlere ilişkin farkların karşılaştırmasında t-testi ve varyans analizi (one-way anova) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için ise “tukey” testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 0.05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin; ders dışı etkinliklerinin süresi, amaca uygun yapılması, spor kültürünü kazandırmaya yönelik olması ve etkinliklerin yarışmalara yönelik olarak yapılması ile ilgili görüşleri; cinsiyet, okul türü (resmi-özel) ve hizmet yılları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p

The Opinions of the Teachers on Effective Using Sports Hall About Out-Door Activities in the State-Pravate, Primary and Scondary School's Physical Educatin in Ankara

The purpose of the study is the opinions of the teachers on effective of using sports hall about out-door activities ın the state-private, primary and secondary school&#8217;s physıcal education. The study group were 66 (33 male, 33 female), physical education teachers from the total of 36 schools which were the state 16, private 20 (13 primary, 7 secondary) schools. The data&#8217;s of the study were optain with questionaire which form of 44 questions and used likert type 4. It&#8217;s reliability tested with two parts and reliability coefficient was found: . 846. The data&#8217;s were explain with persent and frequence and also used the comparison of the difference about the opinions, t test and one way anova were used. Source of the differences between values were determined by using Tukey test at p< 0.05 significance level. As a reseult, there were a significant differences (p< 0.05) in physical education teachers among sex, kind of schools (state or private) and teachers experience period of year about the opinion of out-door activities to proper it&#8217;s purpose, to be gain towards sports culture and competition. The opinions, whom especially private teachers, about out-door activities, they also participate and positif in to do it&#8217;s purpose, sufficient time to do and used in sports hall especially students purpose among in physical education teachers .

Kaynakça

1. Poyraz, A., “Orta Öğrenim Kurumlarında Ders Dışı Sportif Faaliyetlerin Organizasyonu, Katılım Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, sayfa:1, 22-26, 1999

2. Pehlivan, Z., “Ders Dışı Okul Spor Etkinlikleri ve Yeniden Örgütlenmesi”, Spor Bilimleri Dergisi, 3, 11-31, 1989

3. Anonim, Milli Eğitim Bakanlığı ile İlgili İstatistik Bilgileri, Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Şubesi, 2001

4. Ekici ve Arkadaşları., “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma”, Sporda Psiko Sosyal Alanlar ve Spor Yönetim Bilimleri Bildiriler Kitabı, Sim Matbaası, s.169-181, Ankara, 2000

5. Karaküçük, S., “Okul Yöneticilerinin Ders Dışı Etkinliklerine Yaklaşımları”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV, 3: 51-62, 1999

6. Mutlutürk, N.M., “Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Orta Öğrenim Gençliğine Getirdiği Ders Dışı Etkinliklerde Sporun Yeri ve Önemi”, 16-18 Aralık Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor 11. Ulusal Sempozyumu, Milli Eğitim Basımevi, sayfa:245-250, 1993

7. Pehlivan, Z., “Ders Dışı Okul Spor Etkinliklerinin Eğitim Programları Açısından Araştırılması”, Beden Eğitimi ve Spor 11 Ulusal Sempozyumu, MEB Yayımevi, Sayfa :259-268, 1993

8. Karaca, S., “Spor Tesislerinin Kullanımı açısından Sporcuların İstek ve Beklentileri “ Van İli Uygulaması “, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, sayfa:1-3, 2002

9. Sönmez, T., Sunay, H., “Ankara’daki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme”, Milli Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Basımevi, Yıl;32, Sayı; 162, s.270-277, Ankara, 2004

10. Pehlivan, Z., “Ankara Merkez Orta Öğrenim Kurumlarında Görev Yapan beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Sportif Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, sayfa:1, 8-9, 1989

11. Çamlıyer, H., Saracoğlu, A. S., “Orta Dereceli Okullarda Ders Dışı Etkinliklerinin Amaçları Kapsamında Uygulanması”, 6-7 Aralık 1996 II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, Sayfa:1-9, 1996

12. Robbins, S.G., “Physical Education in Canadanian Schools”, Journal of Physical Education Recreation and Dance. Vol: 63, No:2, Pp:34-38, 1990

Kaynak Göster