16-18 Yaş Grubu Futbolcularda Masajın Esneklik Üzerine Etkisi

Bu araştırmanın amacı 16 – 18 yaş grubu futbolcularda masajın esnekliğe etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmaya katılan denekler, Gençlerbirliği spor kulübü genç takımında futbol oynayan 16 – 18 yaş grubunda erkek sporculardan seçilmiştir. Yaş ortalamaları 17.30 ± 0.272 yıl, boy ortalamaları 176.4 ± 0.021 cm, vücut ağırlık ortalamaları 67.682 ± 1.887 kg, spora başlama yaş ortalamaları 12.242 ± 0.651 yıl olan ve haftalık 10 saat antrenman yapan 15 deney, 18 kontrol grubu olmak üzere toplam 33 sporcu gönüllü olarak katıldı. Deneklerin antrenman ve masaj programı öncesi, kalça fleksiyon, kalça ekstansiyon, kalça abdüksiyon ve adduksiyon, diz fleksiyon, ayak bileği dorsal fleksiyon, ayak bileği planter fleksiyon esneklik ölçümleri alındı. Gruplar arasında bağımlı gruplarda aritmetik ortalamalar arası farka ait t – testi yapıldı. Sonuçların 0,01 önem seviyesinde olup olmadığına bakılıp iki grubun puan ortalamaları arasındaki % lik fark tespit edildi. Kontrol grubu üzerinde herhangi bir uygulama yapılmadan, deney grubuna iki ay süreyle haftada üç seans uygulanan masaj sonrasında aynı ölçümler tekrar alındı ve bu ölçümler karşılaştırılarak değerlendirildi. Kalça fleksiyon, kalça ekstansiyon, kalça abdüksiyon ve adduksiyon, diz fleksiyon, ayak bileği dorsal fleksiyon, ayak bileği planter fleksiyon esneklik test sonuçları bağımlı gruplarda –t- testi ile değerlendirilip deney gruplarda, kontrol gruplara göre (P

The Effect of Massage to Flexibility on Soccer Players at Ages 16 and 18 Years

The aim of this research is examining the affect of massage to flexibility on footballers 16 and 18. The subjects in this research were chosen from male sportsmen aged 16 &#8211; 18, playing football at the youth team of Gençlerbirliği sports club. Total 33 sportsmen as 15 experiment group and 18 control group with average age 17+,-0.272 year, average height 176.4+,-0.021 cm, average weight 67.682+,-1.887 kg and average age to begin sports 12.242+,-0.651 year and who practise 10 hours a week joined this research willingly. Before the training and massage pragrammes of subjects, their flexibility demansionsof hip flexion, hip extention, hip abduction and adduction, knee flexion, ankle dorsal flexion, ankle planter flexion were taken. Between groups &#8211; t &#8211; test which belong to difference between aritmetical average was done. After checking if the result was at 0.01 in significance level, the percent difference between averages of two groups was found. Without making a practise on control groups, in experinment group applications were done with massage three times per week for two months, and these result have been evaluatedcomparatively. Hip flexion, hip extention, hip abduction and adduction, knee flexion, ankle dorsal flexion, ankle planter flexion flexibility tests result were evaluated on dependent groups with &#8211; t &#8211; test and, a difference at (P<0.01) rate between experimental and control groups. As result, it was found that application of training and massages together would be more effective for improving flexibility than only training without massages.

Kaynakça

1. Barlow, A., Clarke, R., Johnson, N., Seabourne, B., Thomas, D., Gal.: Effect of massage of the hamstring muscle group on performance of the sit and reach test, British Journal Sports Medicine, 38, 349-351, (2004).

2. Bisanz, G., Gerisch, G.: Fussball Training, Technik, Tactik, Rororo Verlag, Hamburg, (1993).

3. Church, J.B., Wiğğins, M.S., Moode, F.M., Crist, R.: Effect of warm-up and flexibilitiy treatments on vertical jump performance, Journal Strength Cond Res, 15 (3), 332-336, (2001).

4. Crosman, L., Chateauvert, S., Weisberg, J.: The effects of massage to the hamstring mucle group on range of motion, Journal Orthop Sports Phys Ter, 6, 168-172, (1984).

5. Daniel, D.: Modern Principles of Athletic Training, Timirror Mosby College Publishing, 370-375, Lous Toronto Santa Clara, (1985).

6. Fehan, R.C.: The Efficiency of Using Transverse Friction Massage on Improving Active and Passive Range of Motion on the Client With Chronic Knee Disfunction, Union Institute, Dissertation Abstracts, 1192, Daı. (1990).

7. Gleim, G.W., McHugh, M.P.: Flexibility and its effects on sports injury and performance, Journal Sports Medicine, 24, 289-299, (1997).

8. Günay, M., Yüce, İ.A.: Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri, 2. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, (2001).

9. Hemmings, B.J.: Physiological, psychological, and performance effects of massage therapy in sport, a review of the literature, Physical Therapy of Sport, 2, 165-170, (2001).

10. Heyward, V.: Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, 2nd Edition, Champaign, IL, Human Kinetics, (1991).

11. Kaya, M.: Egzersiz sonrası masajın toparlanmaya etkisi, Yayınlanmamış doktora tezi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, 4-6, Ankara, (1994).

12. Özkara, A.: Futbolda Testler, 1. Baskı, İlksan Matbaacılık, Ankara, (2002).

13. Sanioğlu, A., Kul, N., Yavuz, H.: Masajın Sporcular Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 1(1), 22-27, (1999).

14. Tuna, N.: Klasik Masaj-Spor Masajı-Spor Yaralanmaları, 3. Baskı, Tayf Ofset ve Grafik, İstanbul, (1986).

15. Türkeri, C., Durgun, B.: Sportif Aerobik Sporcularında Antropometrik Ölçümler ve Esneklik Arasındaki İlişkiler, 7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 285, Antalya, (2002).

16. Wiktorsson Moeller, M., Oberg, B., Ekstrand, J., et al.: Effect of warming up, massage, and stretching on range of motion and muscle stretching in the lower extremity, American Journal Sports Medicine, 11, 249-252, (1983).

Kaynak Göster