Similarity analysis of articles published in the Turkish Journal of Sports Medicine

Objective: Turkish Journal of Sports Medicine (TJSM) has used a web-based software program to define the phrasal similarity of submitted articles since 2017. The aims of this study were; to determine the similarity scores obtained in the preliminary evaluation of the articles published in TJSM since 2017, and to evaluate the relationship between the similarity scores and the article type, article language, and publication year. Materials and Methods: A total of 125 articles published in TJSM from 2017 to 2020 were retrospectively reviewed from the digital archive. Research articles, review articles, and case reports were included in the analysis. Similarity scores, including total similarity score and highest match scores in All Sources mode and Match Overview mode, were obtained from Similarity Reports acquired using iThenticate plagiarism checker software. Data were recorded regarding the type and language of the article, the year of publication, whether the corresponding author was from Turkey or any other country, and similarity scores. Results: Of the 119 analyzed manuscripts, 76.5% (n=91) were research articles. The majority of the articles (95%, n=113) were submitted by authors from Turkey, and most of the articles (62.2%, n=74) were in Turkish. The median similarity score for all articles was 9.0% (Q1: 4.0 - Q3: 17.0), and the median highest matching scores were 2.0% (Q1: 1.0 - Q3: 3.0) and 3.0% (Q1: 2.0 - Q3: 6.0) for the Match Overview mode and All Sources mode, respectively. The median total similarity score and the median highest matching score from All Sources mode were significantly higher in research articles (p = 0.004 and p = 0.017, respectively) and in articles written in English (p < 0.001 for both). Conclusion: Total similarity and highest matching scores among articles published in TJSM between 2017 and 2020 were significantly higher in research articles and articles written in English.

Spor Hekimliği Dergisi’nde yayımlanan makalelerin benzerlik analizi

Amaç: Spor Hekimliği Dergisi (TJSM), 2017 yılından bu yana gönderilen makalelerin metinsel benzerliğini tanımlamak için web tabanlı bir yazılım programı kullanmaktadır. Bu çalışmanın amaçları; 2017 yılından itibaren TJSM'de yayınlanan makalelerin ön değerlendirmesinde elde edilen benzerlik puanlarını belirlenmesi ve benzerlik puanları ile makale türü, makale dili ve yayın yılı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: 2017-2020 yılları arasında TJSM'de yayınlanan toplam 125 makale, dijital arşiv kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Analize araştırma makaleleri, derlemeler ve olgu sunumları dahil edildi. Toplam benzerlik skoru ile Tüm Kaynaklar Modu ve Eşleşme Modu'ndan elde edilen en yüksek benzerlik skorlarını içeren benzerlik puanları, iThenticate intihal kontrol programı kullanılarak elde edilen Benzerlik Raporlarından elde edildi. Makalenin türü, dili, yayın yılı, sorumlu yazarının Türkiye'den mi yoksa başka bir ülkeden mi olduğu ve benzerlik puanlarına ilişkin veriler kaydedildi. Bulgular: Analiz edilen 119 makalenin %76.5'i (n=91) araştırma makalesiydi. Makalelerin çoğu (%95, n=113) Türkiye'deki yazarlar tarafından gönderilmişti ve makalelerin çoğunun (%62.2, n=74) dili Türkçe idi. Tüm makaleler için toplam ortanca benzerlik skoru %9.0 (Q1: 4.0 - Q3: 17.0), ortanca en yüksek benzerlik skorları Eşleşme Modu’nda %2.0 (Q1: 1.0 - Q3: 3.0), Tüm Kaynaklar Modu’nda %3.0 (Q1: 2.0 - Q3: 6.0) bulundu. Ortanca toplam benzerlik skoru ve Tüm Kaynaklar Modu’ndan elde edilen en yüksek benzerlik skoru araştırma makalelerinde (sırasıyla p = 0.004 ve p = 0.017) ve İngilizce makalelerde (her ikisi için p < 0.001) daha yüksek saptandı. Sonuç: 2017 ve 2020 yılları arasında TJSM'de yayınlanan makalelerin toplam benzerlik ve en yüksek eşleşme puanları, araştırma makaleleri ve İngilizce makaleler için anlamlı ölçüde daha yüksek saptandı.

Kaynakça

1. Federal Research Misconduct Policy | ORI - The Office of Research Integrity; c2021 [cited 2021 Jan 22]. (Available from: https://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy)

2. Lee JH. Analysis of crosscheck data on two years’ worth of papers submitted to Archives of Plastic Surgery. Arch Plast Surg. 2014;41(5):449–51.

3. Yilmaz I. Plagiarism? No, we’re just borrowing better English. Nature. 2007;449(7163):658.

4. Park S, Yang SH, Jung E, Kim YM, Baek HS, Koo YM. Similarity analysis of Korean medical literature and its association with efforts to improve research and publication ethics. J Korean Med Sci 2017;32(6):887–92.

5. Hinds PS. How Many Recipes for Chocolate Cake Do We Need?" or When Does Similarity Become Self-plagiarism? Cancer Nurs. 2019;42(1):1–2.

6. User’s Guide for the IEEE CrossCheck Portal and Prohibited Authors List Database;c2021 [cited 2021 Jan 22]. (Available from: https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/pubs/IEEE%20CrossCheck%20Portal%20Guide.pdf)

Kaynak Göster

Spor Hekimliği Dergisi
  • ISSN: 1300-0551
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1966

675407

Sayıdaki Diğer Makaleler

Attitudes of sports medicine physicians about defensive medicine practices

Sabriye ERCAN, Ayhan CANBULUT, Hüseyin Tolga ACAR, Esma ARSLAN, Cem ÇETİN

Incidence rates of injuries associated with anterior cruciate ligament tear diagnosed by magnetic resonance imaging: A retrospective cohort study

Şeri̇fe Şeyma TORĞUTALP, Gürhan DÖNMEZ, Feza KORKUSUZ

Social insulation during COVID-19: The importance of physical activity

Ali Ahmet DOĞAN, Pelin AKSEN CENGİZHAN

İki boyutlandırma analizinde eylemsizlik ölçümlerinden ve elde edilen elde edilen görüntülenme yüksekliklerinin ölçümünde

Uğur ÖRDEK

Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Sabriye ERCAN, Esma ARSLAN, Cem ÇETİN, Zeliha BAŞKURT, Ferdi BAŞKURT, Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Giray KOLCU

Effects of exercise on life quality in a rheumatoid arthritis patient

Diego Alexandre Alonso AUBIN, Iv n Chulvi MEDRANO, Mois s Pic n MARTINEZ, George S METSIOS

Similarity analysis of articles published in the Turkish Journal of Sports Medicine

Şeri̇fe Şeyma TORĞUTALP, Bülent ÜLKAR

Uzun ve kısa mesafe koşucularında kollajen tip 1 gen (COL1A1) rs1800012 polimorfizmi

Celal BULĞAY, Ebru ÇETİN, Canan SERCAN DOĞAN, Tolga POLAT, Başak Funda EKEN, Orkun AKKOÇ, Işık BAYRAKTAR, Korkut ULUCAN

Plyometrics or balance training effects on lower body power, balance and reactive agility in collegiate basketball athletes: A randomized control trial

Jaelynn LEE, Joel MARTIN, Ryan WILDEHAIN, Jatin AMBEGAONKAR

Correlation of epicardial adipose tissue and skinfold thickness in professional male soccer players

Alper KARTAL, Esin ERGİN, Sercan ÇAYIRLI, Hasan GÜNGÖR, Abraham Samuel BABU