Relationship,of,Lower,Extremity,Muscle,Strength,with,Balance,and, Lower,Extremity,Functions,in,Elderly,Women

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 65 yaş üstü kadınlarda alt ekstremitede yer alan farklı kas gruplarına ilişkin kuvvetin, denge ve alt ekstremite fonksiyonları ile ilişkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 72 kadın gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların yaşı, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve son bir yıl içindeki düşme öyküsü kaydedildi. Katılımcılara, Berg Fonksiyonel Denge Skalası, Fonksiyonel Uzanma Testi, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ve Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği uygulandı. Alt ekstremitede kas kuvveti ölçümü, dijital el dinamometresi kullanılarak yapıldı. Veriler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korrelasyon analizi kullanıldı. Gruplar arası farkı saptamada Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların sekizi (%11.1) son bir yılda düşme öyküsüne sahipti. Berg Fonksiyonel Denge Skalası 49.7±5.6 puan, Fonksiyonel Uzanma Testi 23.2±5.7 cm, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi 10.8±4.4 (4.2-33.3) s ve Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği 39.6±15 puan olarak elde edildi. Yapılan testlerin tümü alt ekstremite kas kuvvetleri ile farklı düzeylerde ilişkili bulundu. Ölçülen test parametrelerinin yaşla korrelasyonu saptandı (p?0.05). Düşme öyküsü olan grubun,kalça ekstansör, diz ekstansör ve ayak bileği dorsifleksör kas kuvveti, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ve Fonksiyonel Uzanma Testi sonuçları daha kötüydü (p?0.05). Sonuçlar: Yaşlı kadınlardaki fonksiyonelliğin, mobilitenin ve dengenin, alt ekstremite kasları kuvvetleri ile ilişkisi vardır. Kas kuvvetinin arttırılması, düşme riskini azaltıp bağımsızlığı arttıracaktır

Yaşlı Kadınlarda Alt Ekstremite Kas Kuvvetinin Denge ve Alt Ektremite Fonksiyonları ile İlişkisi

Objective: The purpose of this study was to determine the relationships between strength of different muscle groups of the lower extremity, balance and lower extremity functions in women over 65 years. Materials and Methods: A total of 72 voluntary women participated in the study. Falling story in the last year, age, body weight and height were recorded. Berg Functional Balance Scale, Functional Reach Test, Timed Up and Go Test, and Lower Extremity Functional Scale were evaluated. Muscle strength measurements in the lower extremity were performed with digital handheld dynamometer. The relationship between parameters in the elderly subjects was evaluated by Pearson correlation analysis. The Mann-Whitney U test was used to determine the difference between the groups. Results: Eight of the participants (11.1%) had falling stories in the last year. Berg Functional Balance Scale score was 49.7±5.6 points, Functional Reach Test score was 23.2±5.7 cm, Timed Up and Go Test score was 10.8±4.4 (4.2-33.3) s, and the Lower Extremity Functional Scale score was 39.6±15 points. All of the tests were associated with lower extremity muscle strength at different levels. Analyzed test parameters correlated with age (p˂0.05). Hip extensor, knee extensor and ankle dorsiflexor muscle strength, Timed Up and Go Test and Functional Reach Test results were worse in the group with falling stories (p˂0.05). Conclusions: Functional score, mobility and balance are related to lower extremity muscle strength in elderly women. Increasing muscle strength will reduce the risk of falls and increase independence

Kaynakça

1. Cruz+Jentoft"AJ,"Baeyens"JP,"Bauer"JM,"et"al."Sarcopenia:" European"consensus"on"definition"and"diagnosis"Report" of"the"European"Working"Group"on"Sarcopenia"in"Older" People."Age%Ageing. 2010;39(4):412+23.

2. Granacher" U," Gollhofer" A," Hortobágyi" T," et" al." The" importance" of" trunk" muscle" strength" for" balance," functional"performance,"and" fall"prevention"in"seniors:" a"systematic"review."Sports%Med."2013;43(7):627+41.

3. Alencar" MA," Arantes" PMM," Dias" JMD," et" al." Muscular" function"and"functional"mobility"of"faller"and"non+faller" elderly" women" with" osteoarthritis" of" the" knee." Braz%J% Med%Biol%Res."2007;40(2):277+83.

4. Daubney"ME,"Culham"EG."Lower+extremity"muscle" force and" balance" performance"in" adults" aged" 65" years" and" older."Phys%Ther."1999;79(12):1177+85.

5. Visser" M," Deeg" DJ," Lips" P," et" al." Skeletal" muscle" mass" and" muscle" strength" in" relation" to" lower+extremity" performance"in"older"men"and"women."J%Am%Geriatr%Soc." 2000;48(4):381+6.

6. Mijnarends" DM," Meijers" JM," Halfens" RJ," et" al." Validity" and"reliability"of"tools"to"measure"muscle"mass,"strength, and"physical"performance"in"community+dwelling"older" people:"a"systematic"review."JAMA. 2013;14(3):170+8.

7. Chandak" P," Joshi" V," Nimbhore" S, et" al." Correlation" of" lower"extremity"ısometric"muscle"strength"and"balance" performance" in" community+dwelling" elderly" females." Indian J Physiother Occup Ther. 2014;8(2):5+8.

8. Şahin" Onat" Ş," Ünsal" Delialioğlu" S," Özel" S." Geriatrik" popülasyonda" dengenin" fonksiyonel" durum" ve" yaşam" kalitesi"ile"ilişkisi."Turk%J%Phys%Med%Rehab." 2014;60(2): 147+54.

9. Sousa" N," Sampaio" J." Effects" of" progressive" strength" training" on" the" performance" of" the" Functional" Reach" Test" and" the" Timed" Get+Up+and+Go" Test" in" an" elderly" population" from" the"rural"north"of"Portugal."Am%J%Hum% Biol."2005;17(6):746+51.

10. Winter" DA," Patla" AE," Frank" JS," et" al." Biomechanical" walking"pattern" changes"in" the" fit"and" healthy"elderly." Phys%Ther."1990;70(6):340+7.

11. Trombetti" A," Reid" KF," Hars" M," et" al." Age+associated" declines"in"muscle"mass,"strength,"power,"and"physical" performance:"impact"on"fear"of"falling"and"quality"of"life." Osteoporos%Int."2016;27(2):463+71.

12. Gross"MM,"Stevenson"PJ,"Charette"SL,"et"al."Effect"of"muscle strength"and"movement" speed" on" the" biomechanics" of" rising"from"a"chair"in"healthy"elderly"and"young"women." Gait%Posture."1998;8(3):175+85.

13. Kuo" AD," Zajac" FE." A" biomechanical" analysis" of" muscle" strength" as" a" limiting" factor" in" standing" posture." J% Biomechanics."1993;26(Supp"1):137+50.

14. Binda" SM," Culham" EG," Brouwer" B." Balance," muscle" strength," and" fear" of" falling" in" older" adults." Exp%Aging% Res."2003;29(2):205+19.

15. Çankaya"M."Alt"ekstremite"fonksiyonel"ölçeğinin"Türkçe" geçerlilik" ve"güvenilirlik"çalışması."Muğla%Sıtkı%Koçman% Üniversitesi,% Sağlık% Bilimleri% Enstitüsü% Yüksek% Lisans% Tezi. Muğla:"Muğla"Sıtkı"Koçman"Üniversitesi;2016.

16. Garcia PA,"Dias"J,"Dias"RC,"et"al."A"study"on"the"relationship between"muscle" function," functional"mobility"and"level" of"physical"activity"in"community+dwelling"elderly."Rev% Bras%Fisioter."2011;15(1):15+22.

17. Cho" KH," Bok" SK," Kim" YJ," et" al." Effect" of" lower" limb" strength"on"falls"and"balance"of"the"elderly."Ann%Rehabil% Med."2012;36:386+93.

18. Carmeli"E,"Reznick"AZ,"Coleman"R,"et"al."Muscle"strength and"mass"of"lower"extremities"in"relation" to" functional" abilities"in"elderly"adults."Gerontology."2000;46(5):249+57.

19. Katoh" M," Isozaki" K," Sakanoue" N," et" al." Reliability" of" isometric"knee"extension"muscle"strength"measurement" using"a"hand+held"dynamometer"with"a"belt:"a"study"of" test+retest" reliability"in"healthy"elderly" subjects."J%Phys% Ther%Sci. 2010;22(4):359+63.

20. Guralnik" JM," Ferrucci" L," Simonsick" EM," et" al." Lower+ extremity" function"in"persons"over" the"age"of"70"years" as" a" predictor" of" subsequent" disability." N% Engl% J% Med." 1995;332(9):556+62.

21. Roma" AA," Chiarello" LA," Barker" SP," et" al." Examination" and"comparison"of"the"relationships"between"strength," balance," fall" history," and" ambulatory" function"in" older" adults."J%Geriatr%Phys%Ther."2001;24(2):21+30.

22. Wang"CY,"Olson"S,"Protas"EJ,"et"al."Balance,"lower"extremity strength"and"flexibility"as"predictors"of"functional"mobility in"community+dwelling"older"adults."J Geriatr%Phys%Ther." 2001;24(3):28.

23. Fukagawa"NK,"Wolfson"L,"Judge"J,"et"al."Strength"is"a"major factor"in"balance,"gait,"and"the"occurrence"of"falls."J%Gerontol A%Biol%Sci%Med%Sci."1995;50(Special"Issue):64+7.

24. Lee"DK,"Kang"MH,"Lee"TS,"et"al."Relationships"among"the Y"balance"test,"Berg"Balance"Scale,"and"lower"limb"strength in"middle+aged"and"older"females."Braz%J%Phys%Ther."2015;" 19(3):227+34.

25. Cebolla" EC," Rodacki" AL," Bento" PC." Balance," gait," functionality"and"strength:"comparison"between"elderly" fallers" and" non+fallers." Braz% J% Phys% Ther." 2015;19(2):" 146+51.

26. Asakawa" Y," Ikezoe" T," Hazaki" K," et" al." Relationship" between"falls"and"knee"extension"strength"in"the"elderly." J%Phys%Ther%Sci."2001;8(2):45+8.

27. Ikezoe"T,"Asakawa"Y,"Tsutou"A."The"relationship"between quadriceps"strength"and"balance"to"fall"of"elderly"admitted to"a"nursing"home."J%Phys%Ther%Sci."2003;15(2):75+9.

28. Egerton"T,"Brauer"SG,"Cresswell"AG."The"immediate"effect of"physical"activity"on"standing"balance"in"healthy"and" balance+impaired"older"people."Australas%J%Ageing."2009;" 28(2):93+6.

29. Özsoy" G,"Özsoy" İ," İlçin"N," et" al." Yaşlı" bireylerde" denge," fonksiyonel"egzersiz"kapasitesi"ve"periferal"kas"kuvveti" arasındaki" ilişki." SDÜ%Sağlık%Bilimleri%Enstitüsü%Dergisi." 2017;8"(1):1+5.

30. Altubasi"IM."Is"quadriceps"muscle"strength"a"determinant of" the"physical" function"of" the"elderly?."J%Phys%Ther%Sci. 2015;27(10):3035+8.

Kaynak Göster