Presence'of'Inguinal'Hernia'in'Soccer'Players'with'Osteitis'Pubis'

Amaç: Kasık ağrısı futbolda en önemli sağlık sorunlarından biridir. Nedenleri arasında sıklıkla kas-tendon zorlanmaları, osteitis pubis, inguinal herni, sporcu hernisi, avülsiyon kırıkları, kalça eklemi patolojileri ve ürogenital problemler yer alır. Bu çalışmada osteitis pubis tanısı konulmuş futbolcularda inguinal herni varlığını araştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Spor hekimliği polikliniğine kasık ağrısıyla başvurmuş ve osteitis pubis tanısı konulmuş erkek futbolcuların arşiv kayıtları retrospektif olarak tarandı. Pelvik Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri ve inguinal Ultrasonografi (USG) sonuçları incelendi. Bulgular: Arşiv kayıtlarından 51 osteitis pubisli futbolcunun MR görüntülerine ulaşıldı. İnguinal herni ile birlikte görülen sekiz (%15.6) osteitis pubis olgusu bulundu. Üç sporcu (%5.8) polikliniğe başvurmadan önce herni operasyonu geçirmişti. Geriye kalan beş sporcuda (%9.8) ise osteitis pubis ile eş zamanlı inguinal herni saptanmıştı. Sekiz olgunun yedisinde herniyle ipsilateral osteitis pubis vardı ve bir olgudaki kontralateral osteitis pubise kıyasla bulgular daha şiddetliydi. Sonuç: Çalışmanın sonuçları osteitis pubisli futbolcularda eş zamanlı inguinal herni olabileceğini ve herni onarımı geçirmiş futbolcularda osteitis pubis gelişebildiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra, herni ile aynı taraftaki osteitis pubis bulgularının daha şiddetli oluşu iki patolojinin ortak mekanizmalarla geliştiğine işaret etmektedir. İnguinal herninin osteitis pubisin ayırıcı tanısında değerlendirilmesi ve ona eşlik edebileceği unutulmamalıdır. Osteitis pubisin tedavisinde çoğunlukla konservatif yöntemler uygulanırken, inguinal herninin tedavisi cerrahidir. İki patoloji birlikte iken sadece birine tanı konulması durumunda tedavinin başarı şansının azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır

Osteitis&Pubisli&Futbolcularda&İnguinal&Herni&Varlığı

Objective: Groin pain is one of the most important health problems in soccer. Its causes include musculo-tendinous injuries, osteitis pubis, inguinal hernia, sports hernia, avulsion fractures, hip pathologies and urogenital problems. In this study, it was aimed to investigate the presence of inguinal hernia in soccer players with osteitis pubis. Material and Methods: Archive records of male soccer players who were admitted to the sports medicine clinic with groin pain, and diagnosed with osteitis pubis were screened retrospectively. Pelvic MR images and inguinal USG results were reviewed. Results: A total of 51 soccer players with osteitis pubis were detected in the archive records. There were eight osteitis pubis cases (15.6%) associated with inguinal hernia. Three athletes (5.8%) had undergone hernia operation before admission. The remaining five (9.8%) were concomitant cases of inguinal hernia and osteitis pubis. In seven of the eight cases, ipsilateral findings of osteitis pubis were more severe than those with contralateral hernia. Conclusion: The study revealed that soccer players with osteitis pubis may have concomitant inguinal hernia, and that osteitis pubis may develop in soccer players who have undergone hernia repair. In addition, more severe osteitis pubis findings on the same side with hernia indicate that the two pathologies occur with common mechanisms. It should not be forgotten that inguinal hernia be considered in the differential diagnosis of osteitis pubis, which it may accompany. Conservative methods are mostly used in the treatment of osteitis pubis, whereas the treatment of inguinal hernia is surgery. If only one entity is diagnosed when both are present, the success of treatment will decrease

Kaynakça

1. Falvey! EC,! FranklynLMiller! A,! McCrory! PR.! The! groin! triangle:!a!pathoLanatomical!approach!to!the!diagnosis! of!chronic!groin!pain!in!athletes.!Br%J%Sports%Med. 2009; 43(3):!213L20.

2. Macintyre!J,!Johson!C,!Schroeder!EL.!Groin!pain!in!athletes. Curr%Sports%Med Rep. 2006;5(5):293L9.

3. Hiti! CJ,! Stevens! KJ,! Jamati! MK,! et! al.! Athletic! Osteitis! Pubis.!Sports%Med. 2011;41(5):361L76.

4. Mandelbaum!B,!Mora!SA.!Osteitis!pubis.!Oper%Tech%Sports Med.!2005;13:62L7.

5. Kunduracioglu!B,!Yilmaz!C,!Yorubulut!M,!et!al.!Magnetic! resonance! findings! of! osteitis! pubis.! J% Magn% Reson% Imaging. 2007;25(3):535L9.

6. Ekberg! O,! Persson! NH,! Abrahamsson! PA,! et! al.! Longstanding!groin!pain!in!athletes.!A!multidisciplinary approach.!Sports%Med. 1988;6:56L61.

7. Lovell!G.!The!diagnosis!of!chronic!groin!pain!in!athletes:! a!review!of!189!cases.!Aust%J%Sci%Med%Sport. 1995;27(3): 76L9.

8. Cunningham!PM,!Brennan!D,!O'Connell!M,!et!al.!Patterns of!bone!and!softLtissue!injury!at!the!symphysis!pubis!in! soccer!players:!observations!at!MRI.!AJR%Am%J%Roentgenol. 2007;188(3):W291L6.

9. Taylor! DC,! Meyers! WC,! Moylan! JA,! et! al.! Abdominal! musculature!abnormalities!as!a! cause! of!groin! pain in! athletes.! Inguinal! hernias! and! pubalgia.! Am% J% Sports% Med. 1991;19(3):239L42.

10. Rich!BS,!Hough!DO,!Monroe!JS,!et!al.!Inguinal!mass!in!a! college! football! player:! a! case! study.! Med% Sci% Sports% Exerc.%1993;25(3):318L20.

11. Van!Veen!RN,!de!Baat!P,!Heijboer!MP,!et!al.!Successful! endoscopic!treatment!of!chronic!groin!pain!in!athletes.! Surg%Endosc. 2007;21(2):189L93.

12. Farber! AJ,! Wilckens! JH.! Sports! hernia:! diagnosis! and! therapeutic!approach.!J%Am%Acad%Orthop%Surg. 2007;15(8): 507L14.

13. Litwin! DE,! Sneider! EB,! McEnaney! PM,! et! al.! Athletic! pubalgia! (sports! hernia).! Clin%Sports%Med.! 2011;30(2):! 417L34.

14. Ekci! B,! Beyzadeoglu! T.! Groin! pain! in! athletes!L sports! hernia! and! osteitis! pubis.! In:! Canonico! S! (editors).! Inguinal%Hernia [online].! InTech;! 2014,! p.! 111L23.! doi:! 10.5772/58621.!Available!from:!https://intechopen.com/ books/inguinalLhernia/groinLpainLinLathletesLsportsL herniaLandLosteitisLpubis.

15. Sheen!AJ,!Stephenson!BM,! Lloyd!DM,!et!al.! ‘Treatment! of!the!sportsman’s!groin’:!British!Hernia!Society’s!2014! position!statement!based!on! the!Manchester!Consensus Conference.!Br%J%Sports%Med. 2014;48(14):1079L87.

Kaynak Göster