Impact of Online Publication on Turkish Journal of Sports Medicine

Objective: Turkish Journal of Sports Medicine (TJSM) has been published since 1966 as the official journal of Turkish Sports Medicine Association. By launching of open access online publication in 2016; accessiblity, visibility and number of submitted articles have been significantly increased. Materials and Method: Citation rates of the articles published in TJSM for the last three years; between 2017 and 2019 were examined to determine the impact of the open access online publication. Results: 80 articles published between 2017-2019. 93.8% (n=75) were submitted by Turkish authors. 28.7% (n=23) were submitted in English. 75% (n=60) were research articles. When the subject titles were examined; majority of the published articles were found to be as sports medicine articles (47.5%, n=38). 38.8% (n=31) of the articles were multidisciplinary, consisting of health, sports and/or engineering sciences. 46.3% of the studies were at level of evidence 3 (n=37). The impact factor for the last three years was 0.187. Citations were not significantly related to country of submission (p=0.6), study structure (multidisciplinary or not), (p=0.1), language (p=0.8), category (p=0.3) and level of evidence (p=0.9) of the studies. Conclusion: Open access online publication positively effected the accessibility and visibility of the journal, as well as submission rate and published article number per issue. Impact factor for the three years is not low, but gradual increase is expected both in submission rates and quality of the published articles.

Online Yayımlanma Sürecinin Spor Hekimliği Dergisi’ne Etkisi

Amaç: Türkiye Spor Hekimliği Dergisi (TJSM) 1966'dan beri Türk Spor Hekimliği Derneği'nin yayın organıdır. 2016 yılında açık erişimli çevrimiçi yayın başlatılmış, o günden bu yana erişilebilirlik, görünürlük ve gönderilen makale sayısı belirgin olarak artmıştır. Gereç ve Yöntem: Son üç yıl içinde TJSM'de yayınlanan makalelerin atıf oranları analiz edilerek; açık erişimli çevrimiçi yayınlamanın derginin etki faktörü üzerine etkisi incelenmiştir. Bulgular: 2017-2019 yılları arasında 80 makale yayınlanmıştır. Bunların %93.8’i (n = 75) Türk yazarlar tarafından üretilmiştir. %28.7’si (n = 23) İngilizce gönderilmiştir ve %75'i (n = 60) araştırma makalesidir. Konu başlıkları incelendiğinde, yayınlanan makalelerin çoğunluğunun spor hekimliği başlığı altında gönderildiği bulunmuştur (%47.5, n = 38). Makalelerin %38.8'i (n = 31) sağlık, spor ve/veya mühendislik bilimlerinden oluşan multidisipliner çalışmalardır. Çalışmaların %46.3'ü kanıt 3 düzeyindedir (n = 37). Son üç yıldaki etki faktörü 0.187'dir. Atıf, makalenin gönderildiği ülke (p = 0,6), makalenin yapısı (multidisipliner ya da değil), (p = 0.1), dil (p = 0.8), kategori (p = 0.3) ve kanıt düzeyi (p = 0.9) ile ilişkili bulunmamıştır. Sonuç: Açık erişim çevrimiçi yayınlanma derginin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü, ayrıca yazı gönderme oranını ve sayı başına makale miktarını artırmıştır. Üç yıl için etki faktörü düşük olmamakla birlikte, önümüzdeki yıllarda gönderilen yazı ve yayımlanan makalelerin kalitesinde kademeli bir artış olması beklenmektedir.

Kaynakça

1. Shuaib W, Khan MS, Shahid H, et al. Bibliometric analysis of the top 100 cited cardiovascular articles. Am J Cardiol. 2015;115(7):972-81.

2. Sebire NJ. H-index and impact factors: assessing the clinical impact of researchers and specialist journals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;32(8):843–5.

3. Knudson D. Citation rates for highly-cited papers from different sub-disciplinary areas within kinesiology. NAHKE. 2014;25(2):9-17.

4. Holzer LA, Holzer G. The 50 highest cited papers in hip and knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2014;29(3):453–7.

5. Namdari S, Baldwin K, Kovatch K, et al. Fifty most cited articles in orthopedic shoulder surgery. J Shoulder Elbow Surg. 2012;21(12):1796-802.

6. Vaishya R, Patralekh M, Vaish A, et al. The top 10 most cited Indian articles in arthroscopy in last 10 years. Indian J Orthop. 2017;51(5): 505-15.

7. Orscelik A, Seven MM, Akpancar S, et al. Turkish scientific contribution to international literatüre in sports medicine area. Turk J Sports Med. 2018;53:59-66.

8. Azer SA. The top-cited articles in medical education: a bibliometric analysis. Acad Med. 2015;90(8): 1147-61.

9. Brophy RH, Kluck D, Marx RG. Update on the methodological quality of research published in the American Journal of Sports Medicine: comparing 2011-2013 to 10 and 20 years prior. Am J Sports Med. 2016;44(5):1343-8.

10. Kodumuri P, Ollivere B, Holley J. The impact factor of a journal is a poor measure of the clinical relevance of its papers. Bone Joint J. 2014;96-B:414–9.

11. Lozano GA, Larivière V, Gingras Y. The weakening relationship between the impact factor and papers’ citations in the digital age. J Am Soc Inf Sci Technol. 2012;63(11):2140–5.

Kaynak Göster