Eating Disorders and Nutritional Habits of Female University Athletes

Objective: Health problems such as inadequate energy intake, menstrual disorders, and musculoskeletal injuries have become more prevalent in female athletes with the increased sports participation, the development of diagnostic methods and the increased number of scientific researches. It is necessary to carry out studies to determine the nutritional status of female athletes. The aim of this study was to investigate eating habits and eating disorders in female university athletes. Material and Methods: Seventy-seven university student female athletes aged 18- 25 years participated in the study. Information on the athletes was obtained through a questionnaire. Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) was used to determine eating disorders. Results: EAT-26 test results revealed that 32.5% of female athletes had eating disorders. Although the prevalence of eating disorders, skipped meals, and using of nutritional supplements was higher among strength/power athletes, no statistical significance was found between them (p>0.05). There was a positive and moderate correlation between athletes' weekly exercise duration and EAT-26 test scores. (r=0.321, p

Üniversiteli Kadın Sporcularda Yeme Bozuklukları ve Beslenme Alışkanlıkları

Amaç: Kadınların spora daha fazla katılmaları, tanı yöntemlerinin gelişmesi ve bilimsel çalışmaların artmasıyla birlikte kadın sporcularda yetersiz enerji alımı, menstrüel bozukluklar, kas iskelet sistemi yaralanmaları gibi sağlık sorunları daha belirgin olmuştur. Kadın sporcuların beslenme durumlarını belirleyici çalışmaların yapılması gereklidir. Bu çalışma kadın üniversite sporcularında beslenme alışkanlıkları ile yeme bozukluğu durumunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-25 yaş aralığındaki 77 üniversite öğrencisi kadın sporcu katıldı. Sporculara ilişkin bilgiler anket yoluyla elde edildi. Yeme bozukluklarının belirlenmesinde “Eating Attitudes Test-26” (EAT-26) kullanıldı. Bulgular: EAT-26 testi sonuçlarına göre kadın sporcuların %32.5’inde yeme bozukluğu saptandı. Yeme bozukluğu prevalansı kuvvet/güç sporcularında, öğün atlayan ve besin desteği kullanan sporcularda daha yüksek olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sporcuların haftalık egzersiz süreleri ile EAT-26 testi puanlarının arasında pozitif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlendi (r=0.321, p

Kaynakça

1. Kendir D, Karabudak E. Sporcularda yeme bozuklukları. Gazi Sağlık Bil Derg. 2019;4(1):1-10.

2. Ata A, Vural A, Keskin F. Beden algısı ve obezite. Ankara Med J. 2014;14(3):74-84.

3. Üçdağ G. The effects of menstrual phases on the levels of wellness and performance in elite female athletes. PhD Thesis, Sports and Health Sciences, School of PE and Sport., İstanbul: Marmara University; 2011.

4. Hasbay SA. The evaluation of eating disorders, amenorrhea and osteoporosis (female athlete triad) among ballet dancers. PhD Thesis, Nutrition and Dietetics. Ankara: Hacettepe University; 2005.

5. Ersoy G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme. 5. baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2012.

6. Tuzgöl T, Emiroğlu E, Güneş FE. Eating disorders in athletes. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2018;10(2):88- 96.

7. Sundgot-Borgen J. Weight and eating disorders in elite athletes. Scand J Med Sci Sports. 2002;12(5):259-60.

8. Black DR, Larkin LJS, Coster DC, et al. Physiologic screening test for eating disorders/ disordered eating among female collegiate athletes. J Athl Train. 2003;38(4):286-97.

9. Coulson J. The influence of the female athlete triad on bone quality in endurance athletes. Degree of MSc by Research. Manchester: Manchester Metropolitan University; 2014.

10. Rodriguez NR, DiMarco NM, Langley S. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. J Am Diet Assoc. 2009;109(3):509-27.

11. Nalçakan GR, Seyidoğlu D. The evaluation of nutritional habits and anthropometric properties on national women rhythmic gymnasts. CBU J Phys Edu Sport Sci. 2014;9(1):1-10.

12. Kahvecı MS, Hergüner G, Albayrak C. Determining whether the symptoms of female athletic triad in badminton female league athletes and national team exist and the knowledge levels of them on female athletic triad. J Hum Sci. 2016;13(2):3643-53.

13. Melin A, Tornberg ÅB, Skouby S, et al. Energy availability and the female athlete triad in elite endurance athletes. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(5);610-22.

14. Valliant MW, Emplaincourt HP, Wenzel RK, et al. Nutrition education by a registered dietitian improves dietary intake and nutrition knowledge of a NCAA female volleyball team. Nutrients. 2012;4(6):506-16.

15. Anderson DE. The impact of feedback on dietary intake and body composition of college women volleyball players over a competitive season. J Strength Cond Res.2010;24(8):2220-6.

16. Beals KA. Eating behaviors, nutritional status, and menstrual function in elite female adolescent volleyball players. J Am Diet Assoc. 2002;102(9):1293- 6.

17. Ermiş E, Doğan E, Erilli NA, et al. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi: Ondokuz Mayis Üniversitesi örneği. Spor Perform Araş Derg. 2015;6(1):30-40.

18. Yıldırım İ, Yıldırım, Y, Tortop, Y. et al. Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Ulus İnsan Bil Derg. 2011;8(1):1375-91.

19. Çelik F, Toksöz P. Dicle Üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin besin tüketim düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları. Besl Diyet Derg. 1999;28(1):4-9.

20. Çetin E, Ertaş Dölek B, Orhan Ö. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ergojenik yardımcılar, doping ve sağlık hakkındakı bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesi. Spormetre Bed Eğ Spor Bil Derg. 2008;6(3):129-32.

21. İmamoğlu O, Ağaoğlu S, Eker H. Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Bed Eğ Spor Bil Derg. 2010;12(4)1-12.

22. Sarıoğlu Ö, İmamoğlu O, Atan T et al. Beden eğitimi bölümünde okuyan farklı branşlardaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. SÜ Bed Eğ Spor Bil Derg. 2012;14(1):88-94.

23. Torstveit MK, Rosenvinge JH, Sundgot-Borgen J. Prevalence of eating disorders and the predictive power of risk models in female elite athletes: a controlled study. Scand J Med Sci Sports. 2008;18(1):108-18.

24. Sarıdağ Devran B. Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan adolesan ve yetişkinlerin beslenme alışkanlıkları ile yeme tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik, Ankara: Başkent University; 2014.

25. Lorcu F. Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı. 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık; 2015.

26. Gürbüz S, Şahin F. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı, Ankara: Seçkin Publishing; 2016.

27. Thiemann P, Legenbauer T, Vocks S, et al. Eating disorders and their putative risk factors among female German professional athletes. Eur Eat Disord Rev. 2015;23(4):269-76.

28. Vardar SA, Vardar E, Altun GD, et al. Prevalence of the female athlete triad in Edirne, Turkey. J Sport Sci Med. 2005;4(4):550-55.

29. Escobar-Molina R, Rodríguez-Ruiz S, Gutiérrez-García C, et al. & Weight loss and psychological-related states in high-level judo athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015:25(2);110-8.

30. Nichols JF, Rauh MJ, Lawson MJ et al. Prevalence of the female athlete triad syndrome among high school athletes. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160(2):137- 42.

31. Potgieter S. Sport nutrition: A review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports Nutrition. South Afr J Clin Nutr. 2013;26(1):6- 16.

32. Derebaşı DG, Asal C, Yüceloğlu Keskin DÖ, et al. Samsun bölgesi okçuluk takımına beslenme eğitimi verilerek bazı hematolojik bulguların ve performansın değerlendirilmesi. Manas Sos Bil Derg. 2016;5(1):257- 67.

33. Özkarabulut AH, Yürek MA. Basketbol kulüplerindeki kız ve erkek öğrencilerin beslenme durumları ve arasındaki farklar. IGUSABDER. 2017;3:239-59.

34. Cengizhan PA. Knowledge and use of dietary supplement products by deaf athletes. J EduTrain Stud. 2018;6(6):111-21.

35. Mor A. Antrenör ve Sporcular için Sporda Beslenme ve Besin Takviyesi. 1. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018.

36. Bezci Ş, Eskici G, Pak EN, et al. Evaluation of nutritional behaviors of taekwondo athletes. Gazi Bed Eğ Spor Bil Derg. 2018;23(2):119-30.

37. Nabuco HCG, Rodrigues VB, de Barros WM, et al. Use of dietary supplements among Brazilian athletes. Rev Nutr. 2017;30(2):163-73.

Kaynak Göster

Spor Hekimliği Dergisi
  • ISSN: 1300-0551
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1966

336150

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Relationship between Knee Flexor-Extensor Muscle Strength and Balance Ability in Elite Gymnasts

Aydın BALCI, Tuğba KOCAHAN, BİHTER AKINOĞLU

Chronic Medial Collateral Ligament Sprain and Medial Collateral Ligament Bursitis of the Knee in a Female Soccer Player: A Case Report

Ömer Serkan KARA, Gürhan DÖNMEZ, Feza KORKUSUZ

Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players

Beyhan ÖZGÜR

Sports Performance Analysis of Canoeing Athletes: Is there a Difference between Sprint and Slalom Canoeing?

Tuğba KOCAHAN, BİHTER AKINOĞLU, Banu KABAK, GÖKHAN DELİCEOĞLU, Erkan TORTU, Adnan HASANOĞLU

Eating Disorders and Nutritional Habits of Female University Athletes

EREN CANBOLAT, Funda Pınar ÇAKIROĞLU

The Prevalence of Scoliosis in Adolescent Swimmers and the Effect of Swimming on Adolescent Idiopathic Scoliosis

Canan GÖNEN AYDIN, Ali ÖNER, Hanife Hale HEKİM, Aynur Sevgi ARSLAN, DİLEK ÖZTAŞ, Yunus Emre AKMAN

Investigation of the Relationships between Isokinetic Leg Strength, Sprint and Agility Performance in Collegiate American Football Players

Enver TATLICIOĞLU, Ozan ATALAĞ, CEM KURT, Mustafa Ferit ACAR

The Assessment of Task-Dependent Manual Laterality in Second Grade Students

Danilo BONDI, Claudio ROBAZZA, Tiziana PIETRANGELO

COVID-19 Pandemisi ve Spora Katılım Öncesi Değerlendirmeleri: Riskler ve Önlemler

Burkay UTKU, Erdem KAŞIKÇIOĞLU

The Importance of Preventing a Metabolic Syndrome Pandemic After the COVID-19 Outbreak

Ömer ÖZKAN, Levend KARAÇOBAN, Gürhan DÖNMEZ, Ali Haydar DEMİREL