An Epidemiological Investigation of Skiing Injuries in Erciyes Ski Centre

Amaç: Araştırmanın amacı Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak nedenli yaralanmaların epi-- demiyolojisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma verileri 2012 ile 2016 yılları arasındaki dört kayak sezonu boyun-- ca Erciyes Kayak Merkezi'nde resmi kayıtlara geçen kayak nedenli yaralanma olaylarının retros-- pektif olarak incelenmesi ile elde edildi. Araştırmayı kapsayan dört kayak sezonu boyunca resmi kayıtlara geçen 616 yaralanma vakası incelendi. Bulgular: Araştırmada 2012--2016 yılları arasında yaralanma oranının kişi sayısına göre binde 2.6 olduğu, vakaların 372 (%60.4)'sinin erkek ve 244 (%39.6)'ünün kadın olduğu saptandı. Yaralılar 7--65 yaş aralığında olup yaş ortalaması 27.2 9.8 yıldı. Yaralanmalar en fazla düşme (%82.3) ve çarpışma (%11.5) nedeniyle meydana gelmektedir. Yaralanmalar sıklıkla alt ekstremite (%52.6) ve üst ekstremitede (%20.4) olmaktadır. Sezonlar genelinde daha sık görülen yaralanma türü kontüzyon (%59.7) ve burkulmadır (sprain), (%12.5). Sonuç: Erciyes Kayak Merkezi'nde 2012--2016 yılları arasında yaralanma oranları referans aralıklar (%02--4) içerisindedir. Yaralanma vakaları daha çok yetişkinlerde, sıklıkla düşmeye bağlı ve kontüzyon türündedir. Vakalarda değişkenler açısından sezonlar arası büyük oransal değişik-- likler görülmemektedir.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Yaralanmalarının Epidemiyolojik İncelemesi

Objective: The objective of this study is to investigate the epidemiology of skiing injuries in Kayseri Erciyes Ski Centre. Material and Methods: This research was conducted using data that were recorded in the Erciyes Ski Centre Injury Surveillance System from 2012 to 2016 by ski patrols. We calculated the number of skiers from sold lift cards and tickets. total of 616 cases of skiing injuries were recorded over the four seasons. Results: The calculated injury rate was 2.6 per 1000 skiers in the period of 2012—2016. total of 372 (60.4%) patients were males and 244 were (39.6%) females and their mean ages were 27.2 9.8 (range 7—65) years. The most common mechanisms of injuries were falling (82.3) followed by collision (11.5%). Skiing injuries occurred mostly at the lower extremities (52.6%), followed by upper extremities (20.4%).The most frequently seen cases were contusions (59.7%) and sprains (12.5%). Conclusion: The rate of injury was compatible with reference ranges (2—4%o) for Erciyes Ski Centre during all seasons. Injuries were seen mostly in adults. The most frequent injuries were at the lower extremities, which were falling—related and contusions. There were no substantial proportional changes in terms of the variables between the seasons.

Kaynakça

Lind D, Sanders S. The Physics ofSkiing: Skiing at the Triple Point. New York: Springer; 2011

Tanyeri Y. Kayak Alp Disiplini. Erzurum: Bakanlar Media; 2000

Allen ]B. From Skisport to Skiing: One Hundred years of an American Sport, 1840-1940. Amherst: University of Massachusetts Press; 1996.

Deady LH, Salonen D. Skiing and snowboarding injuries: review with focus on mechanism of injury. Radiol Clin North Am. 2010;48(6]:1113-24.

Price RG. The Ultimate Guide to Weight Training for Skiing. Chicago: Price World Enterprises; 2008.

Earle AS, Moritz ]R, Saviers GB. Ski injuries. ]AMA. 1962;180:285-8.

Tapper EM. Ski injuries from 1939 to 1976: The Sun Valley experience. Aijports Med. 19 78:6:14-21.

Hunter RE. Skiing injuries. Am Sports Med. 1999; 27(3): 381-9.

Garrick ]G, Requa RK. Injury patterns in children and adolescent skiers. Am] Sports Med. 1979 ;7: 245-8.

Shea KG, Archibald-Seiffer N, Murdock E, et al. Knee injuries in downhill skiers: 6-year survey study. Orthoijports Med. 2014;2(1]:1-6.

Stenroos A], Handolin LE. Alpine skiing injuries in Finland-a two—year retrospective study based on questionnaire among ski racers. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2014;6(1]:9.

Bianchi G, Brügger O, Niemann S. Skiing and snowboarding in Switzerland: Trends in injury and fatality rates over time. In: Scher I, Greenwald R, Petrone N, editors. Snow Sports Trauma and Safety. Champaign: Springer; 2017.

Hagel BE, Goulet C, Platt RW, et al. Injuries among skiers and snowboarders in Quebec. Epidemiology. 2004;15(3]:279-86.

Asikainen P, Lüthje P, ]ârvinen M, et al. Downhill skiing injuries and their cost at Finnish skiing area. Scand] Med Sci Sports. 1991;1(4]:228-31. 62

Çevik Y, Kavalcı C, Ülke E. Kayak yaralanmalarının retrospektif analizi. journal of Academic Emergency Medicine/Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2010;9(1]:45-8.

Ekeland A, Sulheim S, Rodven A. Injury rates and injury types in alpine skiing, telemarking and snowboarding. ASTM International. 2005;15:31-9.

Ekeland A, Rodven A, Heir S. Injury trends in recreational skiers and boarders in the 16-year period 1996-2012. In: Scher I, Greenwald R, Petrone N, editors. Snow Sports Trauma and Safety. Champaign: Springer; 2017.

Aslan Ş, Aydınlı B, Uzkeser M, et al. Skiing injuries in Palandöken Ski Center: 156 cases. Eur] Gen Med. 2007;4(1]:1-4.

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. Tic. A.Ş. www.kayserierciyes.c0m.tr. Erişim: 12.07.2017, 01:22.

Aykurt B, Aykurt M. Kayak yaralanmaları, nedenleri ve önlenmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 1990;1(4]:209-14.

Deibert MC, Aronsson DD, ]ohnson R]., et al. Skiing injuries in children, adolescents, and adults. Bone ]ointSurg Am. 1998;80(1]:25-32.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 2014. Ankara: Kuban Matbaac111k ve Yayıncılık; 2015.

Costa-Scorse B, Hopkins WG, Cronin ], et al. The utility of two national injury databases to evaluate snowsports injuries in New Zealand. In: Scher IS, Greenwald RM, Petrone N, editors. Snow Sports Trauma and Safety. Champaign: Springer; 2017.

Mirhadi S, Ashwood, N, Karagkevrekis B. Review of snowboarding injuries. Trauma. 201S:17(3];17S-80.

Cattermole T]. The epidemiology of skiing injuries in Antarctica. Injury. 1999;30(7]:491-5.

Steffen K, Moseid, CH, Engebretsen L, et al. Sports injuries and illnesses in the Lillehammer 2016

Youth Olympic Winter Games. Br Sports Med. 2017:51;29-35.d0i:10.1136/bjsports-2016-096977.

Kaynak Göster