BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ.

Araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine dayanarak beden eğitimi derslerinde görülen istenmeyen öğrenci davranışlarını ve bu davranışlar karşısında öğretmenlerin kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Araştırmaya, Ankara ili Çankaya ilçesinde öğrenim gören 107 kadın ve 93 erkek olmak üzere toplam 200 dokuzuncu sınıf öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak “İstenmeyen Öğrenci Davranışları Anketi” ve “İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen The first scale developed by researchers was designed “İstenmeyen Öğrenci Davranışları Anketi”, tanımlanmış 60 istenmeyen davranışın beden eğitimi derslerinde görülme sıklığını belirlemek için düzenlenirken; Sayın (2001) tarafından geliştirilen “İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri Ölçeği”, bu davranışlar karşısında öğretmenlerin kullandıkları yöntemleri belirlemeye common observed misbehavior was “to bring private odaklanmış 23 maddeyi kapsamaktadır. Elde edilen materials to the class”, while the least was “to push the bulgulara göre, en sık görülen istenmeyen davranış; “derse özel eşyalarını getirmek”, en az görülen ise “öğretmeni itmek veya öğretmene top fırlatmak” gibi davranışlarda bulunmaktır. Öğrenci görüşlerine with students misbehav iors.göre, istenmeyen öğrenci davranışlarıyla baş etmede öğretmenler tarafından en yaygın kullanılan yöntemler önleyici yöntemlerdir

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ.

Kaynakça

Akçadağ T. (2005). Sorun davranışların yönetimi. H. Kıran (Ed.), Sınıf yönetimi, (ss. 277-311). Ankara: Anı Yayıncılık.

Akkök F, Aşkar P, Sucuoğlu B. (1995). Safe schools require the contribution of everybody: A picture in Turkey. Thresholds in Education, 12, 29-33.

Atıcı M. (2000). İlköğretimde sınıf kurallarının sınıf yönetimindeki rolü. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 68, 22- 26.

Baloğlu N. (2001). Etkili sınıf yönetimi, Ankara: Baran Ofset.

Bellon J, Bellon E, Blank M. (1992). Teaching from a research knowledge base. New York: Merrill of Macmillan Publishing Co.

Croom DB, Moore GE. (2003). Student misbehavior in agricultural education: A comparative study. Journal of Agricultural Education, 44 (2), 14-26. 7. Erdoğan İ. (2002). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Eripek S. (1980). Ankara ili merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında disiplin uygulamaları ve bu uygulamaların uyum sorunları yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fernandez-Balboa JM. (1991). Beliefs, Interactive Thoughts, and Actions of Physical Education Student Teachers Regarding Pupil Misbehaviors. Journal of Teaching in Physical Education, 11, 59–78.

Girmen P, Anılan H, Şentürk İ, Öztürk A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 235-244.

Güleç S, Alkış S. (2004). Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları davranış değiştirme stratejileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 247- 266.

Hardy AC. (1999). Learning and Teaching in Physical Education. London: Falmer Press. ss.126-149.

Hardy AC, Hardy CF, Thorpe RD. (1994). Pupil misbehavior in secondary school mixed-sex physical education lessons. British Journal of Physical Education Supplement, 15, 7-11.

Hoy WK. (1969). Pupil control ideology and organizational socialization: The influence of experience on the beginning teacher. School Review, 76, 312-323.

İra N. (2004). Etkili sınıf yönetimi ve aktif öğrenme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 310, 34-39.

James, AR. (2004). Perceptions of misbehavior in middle school physical education. The Journal Physical Education, Recreation and Dance, 75(1), 9.

Karasar N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi.

Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Korkmaz F, Korkmaz NH, Özkaya G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi (Bursa İli Örneği). İlköğretim Online, 8 (1), 119-128.

Kulinna PH, Cothran DJ, Regualos R. (2006).

Teachers’reports of student misbehavior in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77 (1), 32-40.

Kuş Z, Karatekin K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 183-196.

Lesley TJ. (1981). Classroom misbehavior: Some field

observations. The High School Journal, 64, 142-149.

Luke MD. (1989). Research on class management and organization: Review with implications for current practice. Quest, 41, 55-67.

Memişoğlu AP. (2005). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlara yol açan öğretmen davranışları, Çağdaş Eğitim Dergisi, 323, 32-39.

O’Sullivan M, Dyson B. (1994). Rules, routines, and expectations of 11 high school physical education teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 13, 361-374.

Sadık F. (2008). İstenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 7 (2), 232-251.

Sağlam M, Adıgüzel A, Güngör Ö. (2008). İlköğretim okullarında sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin bu davranışlarla baş etme yaklaşımları. International Conference on Educational Sciences, 23– 25 Haziran 2008, Famagusta, North Cyprus.

Sayın N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Siyez DM. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 67-80.

Stinson S. (1993). Meaning and value: Reflections on what students say about school. Journal of Curriculum and Supervision, 8, 216-238.

Supaporn S. (2000). High school students’ perspectives about misbehavior. Physical Educator, 57 (3), 124-135.

Supaporn S, Dodds P, Griffin L. (2003). An ecological

analysis of middle school misbehavior through student and teacher perspectives. The Journal of Teaching in Physical Education, 22, 328-349.

Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. (2005). Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü, Ankara: Alp Ofset ve Matbaacılık Ltd. Şti.

Şenses V. (1990). Tokat ili merkez ve ilçe orta dereceli okul öğrencilerinin disipline aykırı davranışlarda bulunma nedenlerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Templin TJ. (1981). Student as socializing agent. Journal of Teaching in Physical Education. Intro.1, 171- 79.

Türnüklü A, Yıldız V. (2002). Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma stratejileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 285, 32-36.

Wragg EC. (1993). Primary Teaching Skills. London: Routledge.

Kaynak Göster

APA Arslan, Y , Saçlı, F , Demirhan, G . (2011). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. . Spor Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 164-174 .