Türkiye Süper Liginde Üç Büyük Futbol Kulübünün Başkanlarının Söylem Analizi: 2015-2016 Sezonu

Bu çalışma günümüzde kitlelere yön veren, medya, toplum, sosyo-kültürel ilişkiler anlamında oldukça büyük öneme sahip olan futbolda, ekonomik büyüklükleriyle önemli yer tutan spor kulüplerinin başkanlarının derbi olarak nitelendirilen ve büyük takımlar arasında gerçekleşen müsabaka dönemlerindeki söylemlerinde hangi konulara vurgu yaptıklarının ve söylemlerinin hangi hedef kitlelere yöneltildiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinde üç kulübün de başkanlarının değişmediği bir dönem olan 2015-2016 futbol sezonunda yapılan yazılı ve sözlü açıklamalar söylem analizi yoluyla incelenmiştir. Sonuçlara göre kulüp başkanlarının kulüp yönetimi ve örgüt yapısını içeren örgüt içi konular ile rakipler, politik unsurlar, taraftarlar, sponsorlar, medya ve kurumsal aktörleri (TFF, UEFA, Kulüpler Birliği vb.) içeren örgüt dışı konulara ilişkin söylemlerde bulundukları görülmüştür. Başkanların kulüp itibarını sürdürmede önemli bir kriter olarak gördükleri derbi dönemlerinde müsabaka ve hakemler, kazanmaya yönelik inançları, başkanlık seçimleri ve transferler hakkında, federasyon, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği - UEFA, Spor Tahkim Mahkemesi - CAS gibi kurumların kararlarına ilişkin yorumlar yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Discourse Analysis of Club Chairman’s of Three Big Sport Club’s in Turkey: 2015-2016 Football Season

Sport clubs have an important place in country’s economies with their relations to the society, media and socio-cultural structure. This study is focused on what issues are emphasized by the presidents of sports clubs during the derby periods. Another purpose of the study is to determine which target groups the discourses are directed to. In this context, during the 2015-2016 football season, in which the presidents of the three clubs -Beşiktaş, Fenerbahçe and Galatasaray-, are not changed, written and oral explanations of the presidents during the periods between derbies have been analyzed through discourse analysis. According to the analysis, it was seen that club presidents are in discourse about organizational issues including club management and organizational structure and non-organizational issues including competitors, political elements, supporters, sponsors, media and institutional actors (TFF, UEFA, Associations of Clubs etc.). According to the results, the club presidents have made comments in derby periods which they regard as an important criterion for maintaining the reputation of the club, they reveal their beliefs about the winner, on the referees, about the presidential elections, transfers, the decisions of the institutions like federation, UEFA and CAS.

Kaynakça

Akkoyun, S. (2014). Türkiye’deki futbol kulüplerinin alt yapılarının yapılanması, yönetim biçimleri, idari yapısı ve avrupa’daki örneklerle kıyaslanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (1996). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Apaydın, F. (2009). Kurumsal teori ve işletmelerin kurumsallaşması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 1-22.

Baş, T., ve Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çalışkan, K., Büyükakgül, Ü.C., Yüce, A. & Katırcı, H. (2018). Futbolda nefretin anatomisi: türk spor basınında nefret dili. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 1(1), 1- 21.

Çelik, H., ve Ekşi, H. (2008). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(27), 99-117.

Dağlı Ekmekçi, Y. A. (2015). Türkiye profesyonel futbol kulüplerinin kurumsallaşması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Dağlı Ekmekçi, Y. A. (2016). Institutionalization of sport clubs: case study of sport managers. European Scientific Journal, August Special Edition, 366-379. Doi.org/10.19044/esj.2016.v12n10p%25p.

Elliott, R. (1996). Discourse analysis: Exploring action, function and conflict in social texts. Marketing Intelligence & Planning, 14(6), 65-68.

Eroğlu, F. (2010). Küresel korku kültürü ve Türkiye’deki izdüşümü. Türk Yurdu, 99(272), 46-50.

Erol, C. (2012). Yeni medyada nefret söylemi ve fanatizm: video paylaşım sitelerinde nefret söylemi analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fişekçioğlu İ. B., Özdağ, S., Duman, S., ve Atalay, A. (2010). Futbolda şiddet ve yasal karşı tedbirler. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 12-27.

İmamoğlu, A. F., Karaoğlu, E., ve Erturan, E. E. (2007). Türkiye’de spor kulüplerinin yapısal nitelikleri ve temel problemleri, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 12(3), 35-61.

Kaplan, Y., ve Akkaya, C. (2014). Spor kültürü ve türkiye'de spor. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Özel sayı 2), 114-119.

Karataş, Ö. (2014). Türkiye’de futbol ve siyaset ilişkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 39-47.

Katırcı H., ve Uztuğ (2009). Spor kulüplerinde iletişim yönetimi: Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan spor kulüplerinin iletişim uygulamalarına ilişkin araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 149-168.

Kocaaydın, Ş. (2013). Sportif ve finansal performansta verimlilik açısından Galatasaray futbol kulübüne bir bakış. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Köse, A. (2012). Medya ve dil oyunları: Gündelik dil pratiklerinde televizyon dizilerinin etkisi. Millî Folklor, 24(93), 220-233.

Küçük Durur, E., ve Bakar, H. (2016). Futbolda milliyetçilik: 2008 Avrupa futbol şampiyonası haberlerine yönelik söylem analizi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(2), 781-806.

Mil, H. İ., ve Şanlı S. (2015). Sporda şiddet ve medya etkisi: Bir maçın analizi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55), 231-247.

Muir, J. (1995). Effective management through delegation. Work Study, 44(7), 6-7. https://doi.org/10.1108/00438029510096535.

Özsoy, S., ve Doğu, G. (2012). Spor gazeteciliğinin bugünkü durumu ve mesleki nitelikleri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(25), 123-142.

Özsoy, S., ve Eskicioğlu, Y. (2007). Türkiye’de spor medyasında etik. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, 5(25), 45-64.

Özsoy, S., ve Yıldız K. (2013). Türkiye’deki spor basınında nefret söylemi. International Journal Social Science Research, 2(2), 46-60.

Polat, E., ve Sönmezoğlu, U. (2016). Futbol taraftarlarını şiddete yönelten faktörlerin incelenmesi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 471-489.

Polat, V., ve Karadoğan Doruk, E. (2006). TBMM açılış konuşmalarıyla iki siyasal lider profili: Demirel ve Sezer. II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, 27-28 Nisan 2006, 115-124.

Rona, M. Ş. (2003). Futbol müsabakalarında şiddet olaylarına karışarak adli kayıtlara geçen seyircilerin psikososyal analizleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sevim, A., ve Bülbül, S. (2017). UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında türk futbolunda finansal raporlamanın önemi ve bir sistem gerekliliği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 27(2), 187-212.

Sözen, E. (1999). Söylem: Belirsizlik, mübadele, bilgi, güç ve refleksivite. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Şimşek, A. (2012). Sosyal medyada kamusal alandaki kadina dair söylemler: İtiraf.com. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 51-61.

Talimciler A. (2008). Futbol değil iş: Endüstriyel futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26 (Kış-Bahar), 89-114.

Tavşancı, S. (2009). Firmalardaki kurumsallaşma düzeyinin rekabet gücüne etkisi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Tonkiss, F. (2012). Discourse analysis. In Seale, C. (Ed.), Researching Society and Culture. London: Sage (p.405-423).

Zelyurt, M. K. (2017). Sonuçları açısından 3 temmuz şike olayı. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 16-32.

Kaynak Göster