Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Bağlılık Noktalarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, profesyonel futbol takımı seyircilerinin bağlılık noktalarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini yaşları 18 ile 71 arasında değişen (YaşOrt=33.33, ss=±10.79), 2126 profesyonel futbol takımı seyircileri oluşturmaktadır. Trail, Robinson, Dick ve Gillentine (2003) tarafından geliştirilen, Gençer, Kiremitci, Aycan, Demiray ve Unutmaz (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Bağlılık Noktaları İndeksi araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilere, normallik testi gerçekleştirilmiş ve iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Demografik değişkenlere göre farklılıkları belirleyebilmek üzere Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin bütünü için iç tutarlık katsayısının .80 olarak hesaplandığı, alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayılarının ise .60 ile .82 arasında değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Seyircilerin kişisel bilgi formunda yer alan değişkenlere göre uygulanan karşılaştırma analizlerinde, istatistiksel olarak anlamlı (p

Examining Points of Attachment of Professional Footbal Team Spectators

The purpose of this research was to examine points of attachment of professional football team spectators. The sample consisted of 2126 football team spectators aged between 18 and 71 (Xage=33.33, sd=±10.79). Points of Attachment Index, consisting of 21 items, developed by Trail, Robinson, Dick and Gillentine (2003) and adapted into Turkish by Gençer, Kiremitci, Aycan, Demiray and Unutmaz (2012) was used as measurement tool. Normality test was applied and internal consistency coefficents were calculated. Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H analysis were used to determine group differences in terms of demographical variables. The internal consistency coefficients of the subscales were varied between .60 and .82 and, overall scale was found .80. The findings from analysis show that there are significant differences (p

Kaynakça

Armstrong, K. L., Walsh, P. & Dees, W. (2019). Sport marketing. In P. M. Pedersen & L. Thibault (Eds.), Contemporary sport management (6th. ed.). Champaign, IL: Human Kinetics, Incorporated.

Dietz-Uhler, B., Harrick, E. A., End, C. & Jacquemotte, L. (2000). Sex differences in sport fan behavior and reasons for being a sport fan. Journal of Sport Behavior, 23(3), 219-231.

Fink, J. S., Trail, G. T. & Anderson, D. (2002). Environmental factors associated with spectator attendance and sport consumption behavior: Gender and team differences. Sport Marketing Quarterly, 11(1), 8-19.

Gençer, R. T. (2015). Spectator motives and points of attachment: Gender differences in professional football. The Anthropologist, 19(1), 77-85. doi:10.1080/09720073.2015.11891641.

Gençer, R. T., Kiremitci, O., Aycan, A., Demiray, E. ve Unutmaz, V. (2012). Profesyonel futbol takımı seyircilerinin spor tüketimine yönelik güdüleri ve bağlılık noktaları arasındaki İlişki. Ege Akademik Bakış, 12(Özel Sayı), 41-53.

Gençer, R. T., Kiremitci, O. & Boyacıoğlu, H. (2011). Spectator motives and points of attachment: An investigation on professional basketball. Journal of Human Kinetics, 30(1), 189-196.

George, D. & Mallery, P. (2018). IBM SPSS statistics 25 step by step: A simple guide and reference (15th. ed.). New York: Routledge.

Graham, S., Delpy Neirotti, L. & Goldblatt, J. J. (2001). The ultimate guide to sports marketing (2nd. ed.). New York: McGraw-Hill.

Gültekin Salman, G. (2016). Türk futbol taraftarların bağlantı noktalarının İncelenmesi ve ölçek güvenirliliğinin test edilmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(29), 101-142.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2018). Multivariate data analysis (8th. ed.). China: Cengage Learning EMEA.

Hallmann, K., Oshimi, D., Harada, M., Matsuoka, H. & Breuer, C. (2018). Spectators' points of attachment and their influence on behavioural intentions of women's national football games. Soccer & Society, 19(7), 903-923. doi:10.1080/14660970.2016.1267634.

Hoye, R., Smith, A. C. T., Nicholson, M. & Stewart, B. (2015). Sport management: Principles and applications (4th. ed.). New York: Routledge.

Kaser, K. & Oelkers, D. B. (2007). Sports and entertainment marketing (3rd. ed.). USA: Thomson Higher Education.

Kim, Y. K. & Trail, G. T. (2010). Constraints and motivators: A new model to explain sport consumer behavior. Journal of Sport Management, 24(2), 190-210.

Kwon, H. H., Trail, G. T. & Anderson, D. (2005). Are multiple points of attachment necessary to predict cognitive, affective, conative, or behavioral loyalty? Sport Management Review, 8(3), 255-270. doi:https://doi.org/10.1016/S1441-3523(05)70041-3.

Mahony, D. F., Nakazawa, M., Funk, D. C., James, J. D. & Gladden, J. M. (2002). Motivational factors influencing the behaviour of j. League spectators. Sport Management Review, 5(1), 1-24. doi:https://doi.org/10.1016/S1441-3523(02)70059-4.

Matsuoka, H., Chelladurai, P. & Harada, M. (2003). Direct and interaction effects of team identification and satisfaction on intention to attend games. Sport Marketing Quarterly, 12(4), 244-253.

Miller, R. K. & Washington, K. (2016). Sports marketing 2016-2017 (17th. ed.): Richard K Miller & Assoc.

Mullin, B. J., Hardy, S. & Sutton, W. (2000). Sport marketing (2nd. ed.). USA: Human Kinetics.

Mullin, B. J., Hardy, S. & Sutton, W. (2014). Sport marketing (4th. ed.). USA: Human Kinetics.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.

Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (4. baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Pollard, R. & Pollard, G. (2005). Long-term trends in home advantage in professional team sports in north america and england (1876 – 2003). Journal of Sports Sciences, 23, 337-350. doi:10.1080/02640410400021559.

Robinson, M. J. & Trail, G. T. (2005). Relationships among spectator gender, motives, points of attachment, and sport preference. Journal of Sport Management, 19(1), 58-80. doi:DOI 10.1123/jsm.19.1.58.

Robinson, M. J., Trail, G. T. & Kwon, H. (2004). Motives and points of attachment of professional golf spectators. Sport Management Review, 7(2), 167-192. doi:https://doi.org/10.1016/S1441-3523(04)70049-2.

Schwarz, E. & Hunter, J. (2008). Advanced theory and practice in sport marketing. Hungary: ButterworthHeinemann.

Shank, M. D. & Lyberger, M. R. (2014). Sports marketing: A strategic perspective (5th. ed.). New York: Routledge.

Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Spinda, J. S. W., Wann, D. L. & Hardin, R. (2016). Attachment to sports conferences: An expanded model of points of attachment among professional, collegiate, and high school football fans. Communication & Sport, 4(3), 347-362. doi:10.1177/2167479515578262.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th. ed.). USA: Pearson Education.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tokmak, G. & Aksoy, R. (2016). Points of attachment on football clubs: An application on “the big four” supporters in turkish super league. Sport & Society/Sport si Societate, 16(2), 25-36.

Trail, G. T., Anderson, D. & Fink, J. S. (2000). A theoretical model of sport spectator consumption behavior. International journal of sport management, 1(3), 154-180.

Trail, G. T., Robinson, M. J., Dick, R. J. & Gillentine, A. J. (2003). Motives and points of attachment: Fans versus spectators in intercollegiate athletics. Sport Marketing Quarterly, 12(4), 217-227.

Tuckman, B. (1999). Conducting educational research (5th. ed.). Orlando: Harcourt Brace.

Wann, D. L. (2006). Understanding the positive social psychological benefits of sport team identification: The team identification-social psychological health model. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 10(4), 272-296. doi:10.1037/1089-2699.10.4.272.

Wann, D. L. & Branscombe, N. R. (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology, 24(1), 1-17.

Woo, B., Trail, G. T., Kwon, H. H. & Anderson, D. F. (2009). Testing models of motives and points of attachment. Sport Marketing Quarterly, 18(1), 38-53.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 2548-0723
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2016

27098

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Dayanıklılık Antrenmanlarında Oluşan Sıvı Kaybının İncelenmesi

Mehmet BABUR, Hakan YARAR, Hasan İŞLEK, Volkan ŞUBATLIOĞLU, Gülnur TEMELLİ

High-Intensity Interval Training and Continuous Training with Intermittent Calorie Restriction in Overweight Women: Effect on the Inflammation and Lipid Profile

Vahid SARİ-SARRAF, Nazila PARNİAN-KHAJEHDİZAJ, Ramin AMİRSASAN

Kadın Futbolcularda 12 Haftalık Kettlebell Antrenmanlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Büşra ÖZTÜRK, MURAT TAŞ

Sporcu Algılarına Göre Halter Antrenörlerinin Etik Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

MURAT KUL, Onur ŞİPAL, Ömer Faruk AKSOY, Emre BOZ

Fiziksel Aktivite ve Bazal Metabolik Hız Değerleri Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı Parkur Süresinde Ne Kadar Etkilidir?

Yücel MAKARACI, Melek GÜLER, Melek KOZAK, Ömer PAMUK, Recep SOSLU

Yenilenen Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programlarının Uluslararası Politikalar Kapsamında Analizi

MİNE MÜFTÜLER, Canan KOCA ARITAN

Büyükler Serbest Stil Türkiye Şampiyonasına Katılan Erkek Güreşçilerin Kilo Düşme Profillerinin İncelenmesi

Kürşat ÇİMEN, Kemal GÖRAL

Study of The Relationship Between Emotional Intelligence and Goal Commitment Levels in Athletes

Ecesu ÖZCAN, Kemal GÖRAL

Besinsel Destek Kullanımı: Voleybol Örneği

Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Didem AKINCI, Yeliz YOL, Esin ERGİN

Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Bağlılık Noktalarının İncelenmesi

Erdinç DEMİRAY, Volkan UNUTMAZ