Kadın Mülteciler Sosyal Uyumu Rekreasyonla Aşıyor

Suriye iç savaşı sonrası Türkiye’ye gelen kadın mültecilerin sosyal uyum süreçlerinde rekreasyonun ne yönde etki sağladığını durum çalışması ile tespit etmek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden birisi olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu rekreatif etkinliklere katılım sağlayan 18 kadın mülteci oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel ve sonrasında içerik analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiş ve bu süreçte Nvivo 10 nitel analiz programı kullanılarak uygun temalar altında kodlanmıştır. Elde edilen verilerin analizine bakıldığında kadın mültecilerin görüşleri “psikolojik”, “fizyolojik” ve “sosyal” çıktılar şeklinde 3 (üç) tema altında toplandığı görülmüştür. Yapılan bu araştırmamızın sonuçlarına göre; kadın mültecilerin katılmış oldukları rekreatif etkinlikler aracılığıyla sosyal uyumda geçiş sürecinin kolaylaştırılmasında “rekreasyon”un önemli bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma sonuçlarının kamu ve özel sektör kuruluşlarına önemli bir veri olduğu düşünülmekte olup, mülteci gruplarına yönelik rekreatif etkinliklerin hazırlanıp, uygulanması ve desteklenmesi önerilmektedir. 

Female Refugees Get through the Social Adaptation with Recreation

Determining how the recreation affected the social adaptation processes of female refugees who came to Turkey following the civil war in Syria with a case study constitutes the purpose of this research. Interview technique being among the qualitative research techniques was used in the research. 18 female refugees participating in recreative activities are the study group of the research. Participants were selected with criterion sampling being among the purposeful sampling methods. The semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. Data were analyzed with descriptive and content analysis methods and in this process, they were coded under the appropriate themes by using Nvivo 10 qualitative analysis program. Concerning the analysis of data obtained, the opinions of female refugees are observed to be collected under 3 (three) themes namely “psychological”, “physiological” and “social”. The results of this study indicate that “recreation” has an important role in facilitating the social adaptation process of female refugees through the recreative activities they participate. The results of these surveys are considered to be important data for public and private sector institutions and it is recommended to prepare, implement and support recreational activities for refugee groups. 

Kaynakça

Angel, B., Hjern, A. & Ingleby, D. (2001). Effects of war and organized violence on children: A study of Bosnian refugees in Sweden. American Journal of Orthopsychiatry, 71(1), 4-15. https://doi.org/10.1037/0002-9432.71.1.4.

Brey, E. T. & Lehto, X. Y. (2007). The relationship between daily and vacation activities. Annals of tourism Research, 34(1), 160-180. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.08.001.

Yıldız, K. & Polat, E. (2018). Basic motivation sources in sports. B. Tunçsiper and F. Sayın (Ed.,) In Critical Debates in Social Sciences. London: Frontpage Publications Limited.

Buz, S. (2008). Türkiye’deki sığınmacıların sosyal profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10 (4), 1-14.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirbaş, H. ve Bekaroğlu, E. (2013). Evden uzakta olmak: Sığınmacıların/mültecilerin psikolojik sorunları ve alınacak önlemler. Kriz dergisi, 21(1), 11-24. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000334.

Ersoy, A. F. ve Ala, M. (2019). Suriyeli sığınmacı ve mültecilere ilişkin görüşler: Osmaniye’de nitel bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), 1343-1356. http://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1181.

Esentaş, M., Özbey, S. & Güzel, P. (2017). Self-awareness and leadership skills of female students in outdoor Camp. Journal of Education and Training Studies, 5(10), 197-206. https://doi.org/10.11114/jets.v5i10.2600.

Gürsel, N., Güzel, P. ve Yıldız, K. (2019). Kadınların rekreasyonel faaliyetlere katılımında motivasyon ve engelleri ile ilgili durum tespiti; Manisa İli Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 10(2), 164-174. https://doi.org/10.17155/omuspd.471821.

Karadağ, Ö. ve Altıntaş, K. H. (2010). Mülteciler ve sağlık. TAF Preventive Medicine Bulletine, 9(1), 55-62.

Karademir, D. ve Doğan, M. (2019). Suriyeli mültecilerin mekânsal analizi: Şanlıurfa örneği. Coğrafya Dergisi, 1(1), 111-124. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0053.

Lu, L. & Hu, C. H. (2005). Personality, leisure experiences and happiness. Journal of Happiness Studies, 6(3), 325-342.

Özbey, S., Işıkgöz, E., Esentaş, M. & Güzel, P. (2018). Investigation of self-awareness levels of female students participating in international youth camp by different variables. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 1-10.

Renner, W. & Salem, I. (2009). Post-traumatic stress in asylum seekers and refugees from Chechnya, Afghanistan, and West-Africa: Gender differences in symptomatology and coping. Int J Soc Psychiatry, 55(2), 99-108. https://doi.org/10.1177%2F0020764008092341.

Sezgin, A. A. ve Yolcu, T. (2016). Göç ile Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum ve Toplumsal Kabul Süreci. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4(7), 419-438. https://doi.org/10.20304/husbd.14985.

Stevens, C. A., Murphy, J. F., Allen, L. R. & Sheffield, E. A. (2010). A Career with meaning: Recreational, parks, sport managament, hospitality, and tourism. USA: Sagamore Publishing L.L.C.

Tapmaz, Ç. (2012). Halk oyunları çalışmalarının ilköğretim beşinci sınıf (10- 11 Yaş Gurubu) öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerine etkisi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N. ve Taş, İ. (2011). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını etkileyen unsurların analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 2(22), 69-83.

Uluslararası Göç Örgütü. (2009). Göç terimleri sözlüğü. Erişim tarihi: 05.02.2019 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozlugu(1).pdf .

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Göreve yeni başlayan özel dershane öğretmenlerinin kurumlarındaki çalışma koşullarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 635-650.

Zerengök, D., Güzel, P. & Ozbey, S. (2018). The impact of leisure participation on social adaptation of international students. Journal of Education and Training Studies, 6(2), 1-9. https://doi.org/10.11114/jets.v6i2.2680.

Kaynak Göster