Studying Spiritual Intelligence As a Predictor on Meaningfulness and Life Satisfaction

Spiritual intelligence, one of the several types of intelligence, is defined as an individual’s ability to find meaning in life. The aim of the current study is to investigate the effect of spiritual intelligence on meaningfulness and life satisfaction. Being a descriptive study, we followed a relational screening model while collecting research data. The study group consisted of 388 undergraduate students and adults with a bachelor’s degree living in the cities of Istanbul, Kocaeli, and Zonguldak. Spiritual intelligence, meaningfulness, and life satisfaction scales were used to collect data. Descriptive statistics as well as both correlational and regression analyses were used to analyze the data obtained by the research. The analyses demonstrated that spiritual intelligence has a positive and significant relationship with meaningfulness (.365) and life satisfaction (.219). In the regression analysis, we observed that spiritual intelligence influenced both meaningfulness (R2 =0.133) and life satisfaction (R2 =.048). We expect that this study will contribute to intelligence and spirituality-oriented disciplines, like psychological counselling and the psychology of religion.

Manevi Zekânın Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İncelenmesi

Zekâ türlerinden biri olan manevi zekâ, bireyin doğuştan sahip olduğu anlam bulma becerisi olarak tanımlanır. Bu çalışmanın temel amacı manevi zekânın yaşamın anlamı ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Manevi zekânın yaşamın anlamı ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak incelendiği bu araştırma betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerindeki lisans öğrencileri ve bu illerde yaşayan en az lisans mezunu toplam 388 yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Birleştirilmiş Manevi Zekâ Ölçeği, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda manevi zekâ ile yaşamın anlamı ve yaşam doyumu arasında sırasıyla .365 ve .219 değerinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda da manevi zekânın yaşamın anlamı üzerindeki etkisi R2 = 0.133 ve manevi zekânın yaşam doyumu üzerindeki etkisi de R2 = 0.048 olduğu görülmüştür. Bu araştırma ile psikolojik danışmanlık ve din psikolojisi gibi zekâ ve maneviyatı konu alan disiplinlere katkı sunulması hedeflenmektedir.

Kaynakça

Ahmadian, E., Hakimzadeh, A., & Kordestani, S. (2013). Job Stress and Spiritual Intelligence: A Case Study. World Applied Sciences Journal 22 (11), 1667-1676.

Akın, A. & Taş, İ. (2015). Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10 (3) Winter 2015, p. 27-36.

Alghraibeh A. M. and Alotaibi, A.M. (2017). Spiritual Intelligence and Its Correlation with Life Satisfaction Among Gifted Students. Journal of Education and Practice Vol.8, No.36, 2017.

Amram, Y. & Dryer, D.C. (2008). The Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS): Development and Preliminary Validation. Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology.

APA. (2017). https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf retrieved in 22/12/2018.

Bowell, R.A. (2004). Yedi Adımda Ruhsal Zeka. (M. Gün and Y. Aşıkoğlu by translated). İstanbul: Hayat Yayınları.

Buzan, T. (2012). The Power of Spiritual Intelligence. https://www.academia.edu/10184891/The_ power_of_spiritual_intelligence retrieved in 9/4/2016.

Charkhabi, M., Mortazavi, A., Alimohammadi, S., & Hayati, D. (2014). The Effect of Spiritual Intelligence Training on the Indicators of Mental Health in Iranian Students: An Experimental Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences (159), 355 – 358. doi: 10.1016/j. sbspro.2014.12.387.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed). United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1985, 49, 1.

Esmaili, M., Zareh, H., & Golverdi, M. (2014). Spiritual Intelligence: Aspects, Components and Guidelines to Promote It. International Journal of Management, Accounting and Ecomomics, 1 (2). 163-175.

Frankl, V. E. (2010). İnsanın Anlam Arayışı. (S. Budak, Trans.). İstanbul: Okyanus Us Yayınları. .

Gardner, H. (1983). Çoklu Zeka Kuramı: Zihin Çerçeveleri. (E. Kılıç, Trans.). İstanbul: Alfa. (2.Basım. 2010).

Goleman, D. (1995). Duygusal Zeka neden IQ’dan önemlidir? (B. Seçkin Yüksel, Trans.). İstanbul: Varlık Yayınları. (40. Basım. 2015).

Kalantarkousheh, S. M., Nickamal, N., Amanollahi, Z., and Dehghani, E. (2014). Spiritual Intelligence and Life Satisfaction among Married and Unmarried Females. Open Journal of Social Sciences 2014, 2, 172-177. doi: 10.4236/jss.2014.28024.

Karakaş, A.C. (2017). Manevi Zekanın İç Yönelimli Dindarlık, Affetme Esnekliği ve Öznel İyi Oluşla İlişkisi. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi. 1 (1) 53-63. doi: 10.32711/tiad.350504.

Koohbanani, S. E., Dastjerdi, R., Vahidi, T., and Far, M.H.G. (2013). The Relationship Between Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence with Life Satisfaction Among Birjand Gifted Female High School Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 (2013) 314–320. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.558.

Lukoff, D. (1998). From Spiritual Emergency to Spiritual Problem. The Transpersonal Roots of the New DSM-IV Category. Journal of Humanistic Psychology. 38 (2), 21-50.

Mayer, J.D., Caruso, D.R., & Salovey, P. (2000). Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence. Intelligence 27 (4): 267-298.

Merter, M. (2014). Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili (1st ed.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Merter, M. (2012). Dokuz Yüz Katlı İnsan: Tasavvuf ve Benötesi Psikolojisi (10th ed.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Mıshra, P. ve Vashist, K. (2014). A Review Study of Spiritual Intelligence, Stress, Well-being of Adolescents in 21st Century. International Journal of Research in Applied. 2 (4) 11-24.

Morgan, A. (2001). Danah Zohar and Ian Marshall: SQ – Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence http://www.alisonmorgan.co.uk/Zohar%202000.pdf retrieved in 09/04/2016.

Munawar, K. & Tariq, O. (2018). Exploring Relationship Between Spiritual Intelligence, Religiosity and Life Satisfaction Among Elderly Pakistani Muslims. Journal of Religion and Health. 57 (3) 781-795. doi: 10.1007/s10943-017-0360-x.

Ronel, N. & Gan, R. (2008). The Experience Of Spiritual Intelligence. The Journal of Transpersonal Psychology, 40 (1), 100-119.

Schwing, J. (2009). Manevi Rehberlik ve Benötesi Psikolojisi Üzerine Paylaşımlar. R. Frager (Ed.), Hayatın sonunda manevi rehberlik (pp. 153-178), (Ö. Çolakoğlu, Trans.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Söylemez, A., B., Koç, M. (2016). The Adaptation of Integrated Spiritual Intelligence Scale into Turkish. Journal of Family, Counseling, and Education, 1(1), 18-24. https://dx.doi.org/10.32568/jfce.237450.

Steger, M. F., Fraizer, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning In Life Questionnaire: Assessing The Presence Of And Seach For Meaning In Life. Journal of Counseling Psychology, 53 (1), p. 80-93.

Şahin, D. (2014). Öğretmelerin Öz Duyarlıklarının Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). Retrieved from https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/.

Şenol-Durak, E., Durak, M., & Gençöz, T. (2010). Yaşam Doyumu Ölçeği. http://emresenoldurak. com/tr/test-detail/iim4p78nzo64fhx8/23#ltr_sekmeOrijinal retrieved in 26/05/2016. Vaughan, F. (2002). What is Spiritual Intelligence? Journal of Humanistic Psychology, 42 (2). 16-33.

Wigglesworth, C. (2004). Integral Theory (also called AQAL theory) and its relationship to Spiritual Intelligence and the SQi Assessment. https://www.deepchange.com/uploads/resource_ article/file_name/2/IntegralSpiritualIntelligence2011.pdf retrieved in 3/11/2015.

Wigglesworth, C. (2012). SQ: Spiritüel Zekâ. (S. Toksoy, Trans.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Wilber, K. (2003). Merhamet ve Metanet (2nd ed.). (A. Ergenç, Trans.). İstanbul: İnsan yayınları.

Yalom, I. (2013). Varoluşçu Psikoterapi. (Z. İyidoğan Babayiğit, Trans.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Zohar, D. & Marshall, I. (2000). SQ: Ruhsal Zekamızla Bağlantı Kurmak (1st ed.). (B. Erdemli and K. Budak, Trans.). İstanbul: MetaYayınları.

Zweiback, Y., Kaplan, S.N., & Manzona, J. (2015). An awareness of spirituality from two perspectives. Gifted Education International. Los Angeles, USA.

Kaynak Göster