Spirituality in the Context of Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

In order to define the future, it is seen that the psychological support approaches that return to the past are replaced by the approaches that return to the essence. As the power of change that one can find in the essence; The combination of heart, mind and spirit is emphasized. Combining ACT and spiritual practice, this association contains two important concepts: awareness and acceptance. . It is thought that integration of spirituality will contribute to the concepts presented by the Act against the inevitability of unwanted thoughts and experiences. The aim of this study is to provide a general framework for cooperation between ACT and spirituality

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Bağlamında Maneviyat

Geleceği tanımlamak için geçmişe dönen psikolojik yardım yaklaşımlarının yerini kişinin özüne dönen yaklaşımlara bıraktığı görülmektedir. Kişinin özünde bulabileceği önemli değişim gücü olarak; kalp, zihin ve ruh birlikteliği vurgulanmaktadır. ACT ve spiritüel pratiği birleştiren bu birliktelik iki önemli kavramı barındırmaktadır. Bu kavramlar; kabul ve farkındalıktır. İstenmeyen düşüncelerin ve yaşantıların kaçınılmazlığı karşısında ACT’in sunduğu kavramlara maneviyat entegrasyonun katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada ACT ve maneviyat işbirliğine ilişkin genel bir çerçeve çizmek amaçlanmaktadır.

Kaynakça

Ak, M., Eşen, E., Özdengül, F. (2014). Mevlana Penceresinden Bilişsel Terapiler. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi.3,133-141.

C, Hayes. (2004).Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy. 35(4):638-65.

Connell, O. (2009). Introducing mindfulness as an adjunct treatment in an established residential drug and alcohol facility. The Humanistic Psychologist, 37, 178–191.

Flaxman, P. E., Blackledge J.T., & Bond, F. W. (2011). Acceptance and commitment therapy: The CBT distinctive features series. New York, US: Routledge/Taylor&Francis Taylor.

Ekşi, H.,Kaya, Ç. (Ed.) (2016).Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma.İstanbul, KaknüsYayınları.

Ekşi, H.,Okan, N. (2017).Logoterapi ve maneviyat ilişkisi. Ekşi, H.(Eds.),Psikoterapi ve psikolojik danışmada maneviyat kuramlar ve uygulamalar kitabı içinde(s,163-189).İstanbul: Kaknüs Psikoloji.

Harris, R. (2016). ACT’i kolay öğrenmek.(Karatepe, T.A. , Çev.).İstanbul: Litera Yayıncılık.

Hayes, S.C., Vilatte, M., Levin, M. (2011). Open, Aware, and Active: Contextual Approaches as an Emerging Trend in the Behavioral and Cognitive Therapies. Annu. Rev. Clin. Psychol. 7,68-141.

Hayes, S. C., Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment therapy. CA: New Harbinger.

Hayes,S.C., Strosahl, K., Wilson, K.G. (2012).Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change.New York: Guilford Publication;

Hayes, S. C. (2005). Get out of your mind & into your life: A new acceptance & commitment therapy.CA: New Harbinger Publications.

Hayes, S.C.,Kirk, D.,Kelly, G.W. (2012). Psychological flexibility as a unified model of human functioning.In Hayes, S.C., Kirk, D., Kelly, G.W. (Eds.), Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change (pp.61-99). New York: Guilford Publication

Jacobs, S.T. (2010). Mindfulness and the 12 steps. Center City, MI: Hazelden. Jason,A., Steven, N., C. Hayes (2016). ACT for Clergy and Pastoral Counselors. Kanada:Raincoast Books.

Karekla,M., Constantinou, M. (2010). Religious Coping and Cancer: Proposing an Acceptance and Commitment Therapy Approach. Cognitive and Behavioral Practice.17,371–381.

Lemon,C.J., Nunnery, R. (2016). Integrating Spirituality, Embodying Religiosity, and Promoting Ego Transformation: A Transpersonal Psychology Approach to Mindfulness, Acceptance, and Values Formation.This Paper is Part of annual VISTAS Project sponsered by the American Counseling Association.http://www.counseling.org/knowledge-center/vistas.

Levitt, J.T., Brow, T.A., Orsillo, S.M. & Barlow, D.H.(2004) .The Effect Of Acceptance Versues Suppression Of Emotion On Subjective And Psychophysiological Response To Carbondioxide Challange İn Patiets With Panic Disorder.Behavior Therapy.35,747-766.

Ögel, K. (2011). Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapiler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Özdoğan, Ö. (2005). Ruhsal Yaklaşım ve İnsan Türkiye’de Bir Uygulama Örneği. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 15(6), 137-152.

Rogers, S. A., Steen, L., & McGregor, K. (2013). Acceptance. D. F. Walker & D. L.

Tanhan, A. (2014). Spiritual strength: the use of Acceptance and Commitment Therapy with Muslim clients (Unpublished master’s thesis). University of Rochester, Rochester, NY.

Uygur, A.E. (2016). Değerler Sisteminin(Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Emmons Şükür Ölçekleri Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul.

Vatan, S. (2016). Third Wave of Cognitive Behavioral Therapies. Current. Approaches in Psychiatry.8(3),190-203 doi: 10.18863/pgy.238183

Yavuz, F. (2015). Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Genel Bir Bakış. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics.8(2), 7-21.

Kaynak Göster