Islamic Spiritual Counseling Techniques

In this study, some Islamic counseling techniques that can be used in psychology have been integrated into the spiritual counseling process. It is thought that introducing and starting to use spiritual counseling techniques based on Islam, would be beneficial to Islamic societies like Turkey. Transferring rich spiritual knowledge in Islam to the therapy process and approaching problem solutions by utilizing the client’s spirituality can contribute to a more effective counseling process. A new point of view is aimed to be brought to spiritual consultants evaluating the values of spiritual counseling in the process of application of using sacred texts, pray, worship, contemplation, patience, gratitude, listening to hymn etc. It is aimed to transfer how they could use the techniques of spiritual counseling in the cultural sensitivity context into psychology consultants in their interventions to spirit. Also, practical interventions and empirical researches in spiritual counseling discussed with theoretical and ethical issues in the name of providing convenience to spiritual consultants. Results show the feasibility and utility of spiritual counseling techniques.

İslami Manevi Danışmanlık Teknikleri

Bu çalışmada psikolojik danışmada kullanılabilecek İslami bazı danışma tekniklerinin manevi danışmanlık sürecine entegrasyonu yapılmıştır. İslami yönelimli manevi danışma tekniklerinin tanıtılması ve kullanılmaya başlanmasının Türkiye gibi İslam toplumlarına faydalı olabileceği düşünülmektedir. İslam inancındaki zengin manevi birikimlerin terapi sürecine aktarılması danışanın maneviyatından yararlanarak sorunların çözümüne yaklaşılması daha etkin bir danışmanlık sürecine katkı sağlayabilir. Kutsal metinlerin kullanımı, Dua, ibadet, tefekkür, sabır, şükür, ilahi dinleme vb. tekniklerin uygulanış sürecinde manevi danışmanlığın unsurları değerlendirilmiş manevi danışmanlık yapacak psikolojik danışmanlara bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Psikolojik danışmanların ruhsal olana yönelik müdahalelerinde, kültürel duyarlılıklar bağlamında manevi danışmanlık tekniklerini nasıl kullanabileceklerini aktarmak hedeflenmiştir. Ayrıca manevi danışmanlara kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle manevi danışmanlıkta pratiğe yönelik müdahaleler, ampirik araştırmalar, teorik ve etik hususlarla birlikte ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar manevi danışmanlık tekniklerinin uygulanabilirliğini ve yararlılığını göstermektedir.

Kaynakça

Aracı, U. (2007). Sûfî hikâyelerinin kullanıldığı, bilişsel-davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş biblioterapinin işlevsel olmayan düşünceler ve kendini gerçekleştirme üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Alı, S. R, Allmon, A. And Cornıck, C. (2011). Value Clarıfıcatıon Spırıtually Orıented Interventıon for Counseling and Psychotberapy (Aten, J. D., McMinn, M. R., Worthıngton, E. L.) Washington, DC American Psychological Association APA Order Department

Ali, S. R., Liu, W. M., &. Humedian, M. (2004). İslam 101: Understanding the reli- gion and therapy implications. Professional Psychology, Research and Practice, 35, 635-642. http:// dx.doi.org/10.1037/0735-7028.35.6.635

Alper, H. (2002). İmanın psikolojik yapısı., İstanbul: Rağbet Yayınları.

American Counseling Association. (2005). Code of ethics and standards of practice. Alexandria, VA: Author.

American Psychological Association. (2010). Ethical principles of psychologists and code of conduct (2002, Amended June 1, 2010). Retrieved from http://www. apa.org/ethics/code/index. aspx

American Psychological Association (2008). Resolution on religious, religion’based, and/or religion-derived prejudice. American Psychologist, 63, 431-434 https://www.apa.org › religiousdiscrimination

Argyle, M. (2006). İbadet ve dua (M. Koç, Çev.), Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (21) 329-335.

Arıcı, A. (2005). Ergenlerde dinî başa çıkma yöntemi olarak dua. (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Atalay, M. (2011). Dinsel metin okuyarak psikolojik zorluklarla başa çıkmak: bibliyoterapinin kapsamını genişletmek. Ekev Akademi Dergisi, 48, 23-52.

Aten, J.,& Leach, M. (Eds.). (2009). Spirituality and the therapeutic process: A com- prehensive resource from intake through termination. Washington, DC: American Psychological Association.

Aten, J. (2011). The college campus ministry training site: Interfacing religion and counseling. Counseling and Values, 49, 64-68. https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2004.tb00253.x

Ayten, A. (2012). Tanrı‟ya sığınmak: dini başa çıkma üzerine psiko-sosyal bir araştırma. İstanbul: İz Yayıncılık.

Azhar, M. Z.,& Varma, S. L. (1995). Religious psychotherapy as management of bereavement Acta Psychiatrica Scandinavica, 91(4), 233–235. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1995. tb09774.x

Barrera, T. L., Zeno, D., Bush, A. L., Barber, C. R., & Stanley, M. A. (2012). Integrating religion and spirituality into treatment for late-life anxiety: Three case studies. Cognitive and Behavioral Practice, 19(2), 346-358 https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2011.05.007

Bartoli, E. (2001). Psychoanalytic practice and the religious patient: Thepolitics ofagency and responsibility (Doctoral dissertation, The University of Chicago). Retrieved from http:// search. proquest.com/docview/304739235?accountid=12251.

Butler, M. H., Stout, J. A. & Gardner, B. C. (2002). Prayer as a conflict resolution ritual: Clinical implications of religious couples’ report of relationship softening, healing perspective, and change responsibility. The American Journal of Family Therapy, 30, 19-37. https://doi. org/10.1080/019261802753455624

Certel, H. (2011). Din psikolojisi, Isparta: Tuğra Ofset.

Cevasco, A. ve Diğerleri (2005). Comparison of movement-to-music, rhythm activities, and competitive games on depression, stress, anxiety, and anger of females ın substance abuse rehabilitation, Journal Of Music Therapy, 42 (1): 64-80. https://doi.org/10.1093/jmt/42.1.64

Cook, K. E., Earles-Vollrath, T., & Ganz, J. B. (2006). Bibliotherapy. Intervention In School And Clinic. C. 42, 2, 91-100. http://dx.doi.org/10.1177/10534512060420020801.

Corey, G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları (7. baskı). Ankara: Mentis Yayınları.

Corveleyn, J. ve Luyten, P. (2013). Psikodinamik psikolojiler ve din: Geçmiş, günümüz ve gelecek, (F. Kıraç, Çev.). Paloutzian, R. E ve Park, C. L., (Ed.), Din ve maneviyat psikolojisi, temel yaklaşımlar ve ilgi alanları içinde (s. 169-206). Ankara: Phoenix Yayınları.

Çetin, A., (2008). Hitabet ve irşat din hizmetlerinde iletişim ve güzel konuşma (Genişletilmiş 2. Baskı). Bursa: Emin.

DeMarinis, Valerie (2003). Pastoral care existential health and existential epidemiology a swedish postmodern case study. Upsala University, Stockholm.

Demirci, M. (2009). Hadislerle tasavvuf kültürü. İstanbul: Vefa Yayınları,

Doğan, M. (2017). Dindarlık, sabır ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. H. Hökelekli (Ed.), Din, Değerler ve Sağlık içinde (s. 265-306). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.

Doğan, M. (1997). Duanın psikolojik ve psikoterapik etkileri. (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Duba, J. D.,& Watts, R. E. (2009). Therapy with religious couples. Journal of Clinical Psychology, 65, 210-223. http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20567

Ekşi, H. & Kaya, Ç. & Çiftçi, M. (2016). Maneviyat ve psikolojik danışma. [içinde] H. Ekşi & Ç. Kaya (ed.), Manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışma (ss. 13-28). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Emmons, R. A.,& McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: Experimental studies of gratitude and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 377-389. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377

Fatemi, S.M. (2018). Integrating dua arafa and other shiite teachings into psychotherapy. In Al Karam,Y.C. (Eds.), Islamically Integrated Psychotherapy (pp.229-242).PA:Templeton Press

Febbraro, A. R. G. (2005). An Investigation Into the Effectiveness of Bibliotherapy and Minimal Contact Interventions in the Treatment of Panic Attacks. Journal Of Clınıcal Psychology, 61, 6, 763-779. http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20097.

Fincham, F. D., Beach, S. R. H., Lambert, N., Stillman, T., & Braithwaite, S. (2008). Spiritual behaviors and relationship satisfaction: A critical analysis of the role of prayer. Journal of Social and Clinical Psychology, 27(4), 362-388. https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.4.362

Flaxman, P. (2010). An ıntroductory guide to mindful- ness skills. promoting the psychological well-being ofNHS Staff (Rapor), Svvindon: Economic and Social Research Council (ESRC).

Forgan, J. W. (2002). Using bibliotherapy to teach problem solving. Intervention In School And Clinic, 38(2), 75-82. https://doi.org/10.1177/10534512020380020201.

Frame, M. W. (2003). Integrating religion and spirituality into counseling: A comp sive approach. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Gavigan K. W. & Kurtts S. (2011). Using Children’s and Young Adult Literature in Teaching Acceptance and Understanding of Individual Differences. The Delta Kappa Gamma Bulletin, 77(2), 11-16. Retrieved from http://www.dkg.org

Günay, Ü. (2010). Din sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları,

Hagen, L. R. (1974). Group therapy versus bibliotherapy in weight reduction. Behavior Therapy, 5, 222-234.

Hathaway, W. L. (2011). Ethıcal guıdelınes for using spiritually oriented ınterventions spırıtually orıented ınterventıon for counseling and psychotberapy. Washington, DC American Psychological Association APA Order Department

Hawkins, R.S., S.Y. Tan and A.A. Turk, (1999). Secular versus Christian inpatient cognitive behavioral therapy programs: Impact on depression and spiritual well-being, Journal of Psychology and Theology, 27, 309-331. https://doi.org/10.1177/009164719902700403

Heck, T. A. (2006). Sacred healing of marriage: A quasi-experimental study of prayer’s effect on marital satisfaction among catholic and protestant Christians. (Doctoral dissertation, Capella Univerity, 2006). Dissertation Abstracts International, 67(1), 599B. (UMI No. 3206555);

Holden, W.H. and Williamson, A.P.(2014). Religion and child well-being. Handbook of child well being,1137-1169 https://islamansiklopedisi.org.tr/sukur(14.09.20019).

Işık, Z. (2013). Ebeveyni ölen yetişkinlerde dini başa çıkma. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Janssen, Jacques, Joep de Hart and Christine den Draak, (1990). Praying as An İndividualized Ritual”, Current Studies on Rituals –Perspectives for The Psychology of Religion. (Ed. Hans Günter Heimbrock and H. Barbara Boudewijnse). Rodopi Press, Amsterdam-Atlanta GA

Johnson, W. B., Devries, R. Ve Charles R Ridley (1994). The Comparative Efficacy of Christian and Secular Rational-Emotive Therapy with Christian Clients Journal of Psychology and Theology 22, 2 https://doi.org/10.1177/009164719402200206

Jung, C. G. (2001). Modern man in search of a soul. Psychology Press. Hail.

Khan, H.Z., Mughal, I., and Khan,Y. (2013). Combination of Psychological and Religious Intervention in Reducing Psychological Distress among University Students. Dialogue,8(3),261-272 Retrieved from www.qurtuba.edu.pk › thedialogue › Dialogue

Koç, M. (2008), Yetişkinlik döneminde dindarlık ile benlik kavramı değişkenleri arasındaki ilişki. (Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Koenig, H. G.,&. Pritchett, J. (1998). Religion and psychotherapy. Handbook of religion and mental health (pp. 323-336). San Diego Academic Press, http://dx.doi.org/10.1016/B978-012417645- 4/50089-4

Koenig, H. G., McCullough, M. E., & Larson, D. B. (2001). Handbook of religion and health. New York, NY: Oxford University Press.

Kutub, M. (1975). İslâm terbiye metodu ve ahlak sistemi. (A. Özek, Çev.) İstanbul: Hisar Yayınevi.

Malik R. (2018). Family Therapy and the Use ofQuranic Stories. Islamıcally Integrated Psychotherapy (Ed. Carrie York Al-Karam) Printed in the United States of America. Templeton Press

Marinier P. (1991). Dua üzerine düşünceler: psikofizyolojik sebepleri ve sonuçları, (S. Kılıç, Çev.). İzmir: Nil Yayınları.

Mccullough, M. E. - D. B. Larson (1999). Religion and depression: a review of the literature, Twin Research, C. 2 (2),126-136. http://dx.doi.org/10.1375/136905299320565997

McCulliss D. (2012). Bibliotherapy: historical and research perspectives. Journal of Poetry Therapy, 25, (1) 23-38. https://doi.org/10.1080/08893675.2012.654944

McKenna G., Hevey D., Martin E. (2010). Patients’ and Providers Perspectives on Bibliotherapy in Primary Care”, Clinical Psychology and Psychotherapy, 17(6), 497-509. Published online 8 February 2010 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). http://dx.doi.org/10.1002/ cpp.679.

Mckinney J. Paul & G. Kathleen Mckinney,(1999). Prayer in the lives of late adolescene, Journal of Adolescence, 22 (2), 279-290. https://doi.org/10.1006/jado.1999.0216

McMillen, P. S., Pehrsson D. E. (2004). Bibliotherapy for hospital patients. Journal of Hospital Librarianship, 4, (1), 73-81. http://dx.doi.org/10.1300/J186v04n01_07

Meadow, M. J. & Kahoe, R. D. (1984). Psychology of religion: religion in individual lives. New York: Harper & Row.

Miller, W. R. & Thoresen (2003). Spirituality, religion, and health: An emerging research field. American Psychologist, 58(1), 24-35. https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.1.24

Moodley, R.,& West, W. (Eds.). (2005). Integrating traditional healing into coun- seling and psychotherapy. Nevvbury Park, CA: Sage.

Muroff, J., Steketee, G., Bratiotis, C., Ross, A. (2012). Group cognıtıve and behavıoral therapy and bibliotherapy for hoardıng: a pılot trial, Depressıon And Anxiety, 29(7) ss.597-604. http://dx.doi. org/10.1002/da.21923.

Naylor, V. E. vd. (2010). Bibliotherapy as a treatment for depression in primary care, journal of clinical psychology in medical settings, 17, (3) 258-271. http://dx.doi.org/10.1007/s10880-010- 9207-2

Oman, D. ve Thoresen, C. E. (2013). Din ve maneviyat sağlığı etkiler mi? (Ö. Çetin, Çev.). R. F. Paloutzian ve C. L. Park (Ed.), Din ve maneviyat psikolojisi yeni yaklaşımlar ve uygulama alanları (s.295- 341). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Özalp, N. (2000). Türk Mûsikîsi Tarihi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.

Pargament, K. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, Research, Practice. New York: The Guilford Press.

Pargament, K. I., H. Koenig ve L. Perez (2000). The many methods of religious coping: development and ınitial validation of the recope. Journal of Clinical Psychology. 56 (4), 519-543. http:// dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-4679(200004)56:4<519::aid-jclp6>3.0.co;2-1

Pargament, K. (2007). Spiritually integrated psychotherapy: Urıderstanding and address- ing the sacred. New York, NY: Guilford Press.

Parlak, S. (2016). Manevi danışmanlığın gelişimi. [içinde] H. Ekşi & Ç. Kaya (ed.), Manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışma (ss. 29-46). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Pécheur Se D. R. Edwards, K. (1984) A Comparison of secular and religious versions of cognitive therapy with depressed christian college students Journal of psychology and theology 12(1):45- 54 · http://dx.doi.org/10.1002/da.22461

Peker, H. (2010). Dua, ibadet ve dinî törenler. din psikolojisi (Ed. Hökelekli, H.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2051 Açık öğretim fakültesi Yayını No: 1085 192-213.

Plante, T. (2009). Spiritual practices in psychotherapy: Thirteen tools for enhancmgpsycho- bgical health. Washington, DC: American Psychological Association. http://dx.doi.org/10.1037/ 11872-000

Plante, T. G. (1999). A collaborative relationship betvveen professional psychology and the Roman Catholic Church: A case example and suggested principles foı success. Professional Psychology, Research and Practice, 30, 541-546. http://dx.doi.org/10.1037/ 0735-7028.30.6.541

Post, B.,& Wade, N. (2009). Religion and spirituality in psychotherapy: A practice- friendly revievv of research. Journal of Clinical Psychology, 65, 131-146. 10.1002/jclp.20563

Propst, L. R. Ostrom, R., Watkins, P, Dean, T (1992). Comparative efficacy of religious and nonreligious cognitive-behavior therapy for the treatment of clinical depression in religious ındividuals Journal of Consulting and Clinical Psychology http://dx.doi.org/60(1):94-103

Rapee, R. M., Abbott, M. J.& Lyneham, H. J. (2006). “Bibliotherapy for children with anxiety disorders using written materials for parents: a randomized controlled trial”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, (3), 436-444. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.74.3.436.

Robinson, L.C. (1994). Religious orientation in enduring marriage: An exploratory study. Review of Religious Research, 35(3), 207-218. http://dx.doi.org/10.2307/3511889

Sezer, F. (2011). Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 1472-1493.

Shafranske, E. P. (2009). Spiritually oriented psychodynamic psychotherapy. Journal of Cli nical Psychology, 65(2), 147-157. http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20565

Smith, T., Bartz, J., & Richards, P. (2007). Outcomes of religious and spiritual adaptations to psychotherapy: A meta-analytic revievv. Psychotherapy Research, 17, 643-655. http://dx.doi. org/10.1080/10503300701250347

Smith, T. B. - E. McCullough- J. Poll (2003). Religiousness and Depression: Evidence for a Main Effect and The Moderating Influences of Stressful Life Events. Psychological Bulletin, 129, (4), 614-636. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.614

Sohail, M.M. (2018). Belief in god’s help during hepatitis C:A qualitative study on Muslim Patients in Pakistan. Journal of Religion and Health,1-18 http://dx.doi.org/10.1007/s10943-018-0700-5

Sperry, L.,&. Shafranske, E. (2004). Spiritually oriented psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association.

Şengül, İ. (2002). Kıssa, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 25, (1), 498-501,

Şengül, F. (2007). Dindarlık ve ruh sağlığı ilişkisi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Şirin, T. (2013). Bilişsel davranışçı psikoterapi yaklaşımıyla bütünleştirilmiş dini danışmanlık modeli, (Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya). https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Tan, S. Y. (2007). Use of prayer and Scripture in cognitive-behavioral therapy. Journal of Psychology and Christianity, 26, 101-111. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org

Taylor, E. J. (2003). Prayer’s Clinical Issues and Implications. Holistic Nurings Practice, XVII, (4), 179-188 http://dx.doi.org/10.1097/00004650-200307000-00004

Uçan, A. Vd. (2004). Müzik Öğretimi. Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Anadolu Üniversitesi Yayını: 1291

Van Lankveld, J. (1998). “Bibliotherapy İn The Treatment Of Sexual Dysfunctions: A MetaAnalysis.” Journal of Consulting and Clinical Psychology. 66(4), 702-708. https://doi. org/10.1037/0022-006X.66.4.702

Walker, D. F., Gorsuch, R. L., Tan, S. Y., & Otis, K. E. (2008). Use of religious and spiritual interventions in training in APA-accredited Christian psychology programs. Mental Health, Religion & Culture, 11, 623-633. http://dx.doi.org/10.1080/13674670 701867648

Weld, C. & Eriksen, K. (2007). Christian clients’ preferences regarding prayer as a counseling intervention. Journal of Psychology and Theology, 35, 328-341. https://doi. org/10.1177/009164710703500405

West, W. (2000). Psychotherapy and spirituality: Crossing the line between therapy c religion. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kaynak Göster