Yusuf Atılgan’ın “Evdeki” Öyküsünü Feminist Eleştiriyle Okuma Denemesi

Feminizm kadınların erkekler ile aynı hak, statü ve özgürlüğe sahip şekilde yaşamasını savunan bir yaklaşımdır. Ataerkil düzenin hegemonik tavrıyla mücadele eden feministler, toplumsal cinsiyet sorunsalına çözüm aramak için çeşitli kuramlardan da yararlanmışlardır. Temelde erkek-kadın eşitliğini savunan feminist yaklaşım özel ve kamusal alanda kadının uğradığı haksızlıkları cesur bir şekilde ifade etmiştir. Bu çalışmada Yusuf Atılgan’ın “Evdeki” öyküsü toplumsal cinsiyet sorunsalı ile tartışılacaktır. Toplumsal cinsiyetin kadına yüklediği sorumluluklar, kadının özel alana hapsedilmesi, eğitim hakkından yoksun bırakılması ve ataerkil düzen tarafından inşa edilmiş bir yaşama kıstırılması bu yazının konularıdır.

READING ATTEMPT WITH FEMINIST CRITICISM ON THE STORY NAMED “EVDEKİ” OF YUSUF ATILGAN

Feminism is an approach that advocates that women should have the same right, status and freedom as men. Feminists struggling with the hegemonic attitude of the patriarchal order have developed various theories to find solutions to the gender problem. Basically, the feminist approach that maintains equality between men and women has intrepidly expressed the injustices suffered by women in private and public spheres. In this study, Yusuf Atılgan's story “Evdeki” will be discussed with the gender problem. The responsibilities imposed by gender on women, the desocialization of women, the deprivation of the right to education and the imprisonment in a life built by the patriarchal order are the subjects of this article.

Kaynakça

Arat, Necla. (1980). Kadın Sorunu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Atılgan, Yusuf. (2013). Bütün Öyküleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Beauvoir, Simone De. (1993). Kadın III İkinci Cins. Çev. Bertan Onaran. İstanbul: Panel Yayıncılık.

Bilgin Rıfat (2016- Ocak) Geleneksel ve Modern Toplumda Kadın Bedeni ve Cinselliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26/1: 219-243.

Butler, Judith (2005). Cinsiyet Belası. Çev. Başak Ertür. İstanbul: Metis.

Demirdağ, Muhammet Fatih (2017-Ocak) Küreselleşme ve Türkiye’de Feminizm Üzerine Bir Deneme. Sosyolojik Düşün, 1: 55-63.

Donovan, Josephine (2014). Feminist Teori. Çev. Aksu Bora-Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan. İstanbul: İletişim Yayınları.

Gürbilek, Nurdan. (1995). Yer Değiştiren Gölge. İstanbul: Metis.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1986). Tinin Görüngübilimi. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea.

İlkkarcan, Pınar. (2010). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik İstanbul: İletişim Yayınları.

Kojéve, Alexandre. (2001). Hegel Felsefesine Giriş. Çev. Selahaâttin Hilav. İstanbul: YKY.

Marx, Karl vd. (2006). Kadın ve Marksizm. Çev. Ö. Ufuk. İstanbul: Sorun Yayınları.

Reed, Evelyn. (1985). Özgürlüğün Sorunları. Çev. Zeynep Saraçoğlu. İstanbul: Yazın Yayıncılık.

Saygılı, Seda H. (2016-Haziran). Leyla Erbil’in Öykülerinde Evlilik Teması. Söylem Filoloji Dergisi, 1: 35-65.

Şeker, Aziz. (2017) Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın Temsillerine Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 54: 642-652.

Tekin Elif (2207). 1980 Sonrası Türkiye’de Feminizmin Görünümü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Young, İris Marion (2009- Bahar) Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal Yapı ve Öznellik Üzerine Düşünceler. Cogito, 58: 39-56.

Kaynak Göster