Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet Romanında Metinlerarası Unsurlar

Postmodernizmin ortaya çıktığı ve Türkiye’de yayılmaya başladığı 20. yy sonrasında bu akımın benimsendiği edebî eserlerde birtakım yeni görüşler ve yeni kullanımlar oluşmuştur. Bunlardan biri postmodern eserin yapıtaşı olarak görülen, metinlerarasılıktır. Metinlerarasılık postmodern öncesi dönemde görülebilen bir yöntem olsa da, postmodernizmle başlayan her şeyin daha önceden söylendiği inancı ile kaleme alınan eserlerde kullanımı vazgeçilmez hâle gelmiştir. Türk edebiyatında, Dünya edebiyatında da olduğu gibi, yaygın hâle gelen bu kuramın öne çıkan isimlerinden biri de Çağdaş Türk edebiyatının temsilcilerinden biri olan Murat Gülsoy’dur. Gülsoy’un gerek hikâyelerinde gerek romanlarında karşılaşılan metinlerarasılık yöntemi son romanı Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’te de sıklıkla göze çarpmaktadır. Metinlerarası unsurlar eserlerde gönderge, anıştırma, kolaj, pastiş, parodi, yeniden yazım gibi yöntemlerle kullanılabilmektedir. Bu çalışma ile postmodernizme ve metinlerarasılığa kısaca değinilirken Gülsoy’un Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet adlı romanında kullandığı, metinlerarasılığı sağlayan unsurlar ele alınarak gösterilmeye çalışılmıştır.

INTERTEXTUAL ELEMENTS IN THE NOVEL YALNIZLAR İÇİN ÇOK ÖZEL BİR HİZMET

Postmodernism which has been emerged and spread in Turkey after the 20th century has caused new ideas and uses in literary works that written with the influence of this movement. One of them is “intertextuality” which is seen as the milestone of the postmodernism. Although intertextuality is a method that can be seen before the postmodern era, it has become indispensable to use it in the works written with the belief that everything had been said before. Murat Gülsoy, one of the representatives of Contemporary Turkish Literature, is one of the prominent names of this theory which has become prevalent in Turkish literature as in world literature. We can see this technique in both novels and stories of Gülsoy and it is frequently used in his latest novel Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet. Intertextual elements can be used with methods such as submission, assimilation, collage, pastiche, parody, rewriting. In this study, we will briefly try to mention postmodernism and intertextuality and try to show the intertextual elements in Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet.

Kaynakça

Aktulum, Kubilay (2014). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Kanguru Yayınları.

Akyıldız, Şeref (2015).Murat Gülsoy’un Romanlarında Postmodernist Ögeler. Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi.

Emre, İsmet (2006). Postmodernizm ve Edebiyat. 2.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Gülsoy, Murat (2016). Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet. İstanbul: Can Yayınları.

Nerval, Gerard de (2001). Aurélia. Çev: Erdoğan Alkan, Cumhuriyet Dünya Klasikleri(y.y.y.)

Ögeyik, Muhlise Coşkun (2008). Metinlerarasılık ve Yazın Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ran, Nâzım Hikmet (2014).Bütün Şiirleri. Ed: Güven Turan, Fahri Güllüoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi (1995). Kur’ân-ı Kerim ve Meâli. İstanbul: Huzur Yayınevi.

Kaynak Göster