ULAKBİM TR Dizinde Taranan Çeviribilim Alanındaki Araştırmaların İncelenmesi

Bu çalışmada, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR dizinde taranan çeviribilim ile ilgili bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalar yıl, konu alanı, kurum, belge türü, yayımlandığı dergi, yazar, dil ve atıf bakımından incelenmiş ve erişime açık olan çalışmalarda kullanılan anahtar sözcükler tespit edilmiştir. Çalışmanın veri tabanını, ULAKBİM TR dizinde “çeviribilim” anahtar sözcüğüyle taranan 212 çalışma oluşturmaktadır. Taranan çalışmalar yıla, konu alanına, kuruma, belge türüne, dergiye, yazara, dile ve atıf durumlarına göre tablolaştırılarak sunulmuştur. Çalışma, çeviribilim alanındaki araştırmacılara konu ve dergi seçiminde fikir sunmayı amaçlamaktadır.

THE EXAMINATION OF TRANSLATION STUDIES INDEXED IN NATIONAL ACADEMIC NETWORK AND INFORMATION CENTER TR INDEX

In this study, the studies published in the scientific journals, related to translation studies indexed in National Academic Network and Information Center (ULAKBİM) TR Index were examined in terms of year, subject area, institution, document type, journal, author, language and citation and also the keywords used in the studies that are open to access were determined. The database of the study consists of 212 studies indexed in the ULAKBİM TR with the keyword “translation studies”. The indexed studies were presented in the tables according to the year, subject area, institution, document type, journal, author, language and citation status. The study aims to present researchers in the field of translation studies an idea about the selection of topic and journal.

Kaynakça

Alemdağ, S. (2018). “Spor Bilimleri Alanıyla İlgili Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi”. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 24-31.

Aslan, E. (2014). “Türkiye’de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı Ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler”. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 2(1), 144-155.

Çöpgeven, N. S., ve Fırat, M. (2019). “Uzaktan Eğitimde Algoritmalar: 2007-2019 Sistematik Alanyazın Taraması”. AUAd, 5(4), 65-91.

Doğan, G., Anwar, S.M.M. ve Al, U. (2018). “Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Kütüphaneciliği, 32(4), 312-318.

Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M., ve Özkan, E. (2015). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237.

Gökçen, D., ve Arslan, M. (2019). “Türkçe Eğitimi Araştırmalarına Genel Bir Bakış: Bibliyometri Çalışması”. Journal Of Research In Turkıc Languages. 39-56.

Şeref, İ. ve Karagöz, B. (2019). “Scopus Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî Üzerine Yapılan Araştırmalar”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (14), 298-313.

Tekin-Dede, A. (2018). “Matematik Eğitimi Alanındaki Ortaklaşa Argümantasyon Çalışmalarının İncelenmesi”. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(3), 636-661.

Kaynak Göster