Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Bu araştırmada Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımı alanında yapılan lisansüstü tezler farklı kriterlere göre sınıflandırılmaya ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı; yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımı alanında yapılan lisansüstü tezleri ortaya koymak, araştırmacılara konu seçimiyle ilgili yol göstermektir. Bu çalışma tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Verilerin toplanması amacıyla literatür taraması yapılmış, Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi’nden Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yazılmış olan 129 adet teze ulaşılmıştır. Sonrasında araştırmanın konusuna yönelik kaynaklar incelenmiş ve kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kategoriler; akademik derece, yayın yılı, enstitü, cinsiyet, danışman unvanı, alt konular ve araştırmanın modeli olmak üzere yedi ana başlıkta toplanmıştır. Örnekleme yöntemine başvurulmamış, doğrudan evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma verilerinin analiz edilmesi amacıyla betimsel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda ele alınan tezlere yönelik yüzde hesaplaması yapılarak veriler tablo haline dönüştürülmüş ve sonrasında yorumlanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak konu hakkında yapılan lisansüstü tezlerde en fazla hangi yöntemin kullanıldığı, tezlerin enstitüleri, dereceleri gibi hususlar somut veriler ile ele alınacak ve öneriler sunulacaktır.

THE ANALYSIS AND EVALUATION OF POSTGRADUATE THESES WRITTEN IN THE FIELD OF CULTURAL TRANMISSION IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS IN TURKEY

In this research, postgraduate theses written in the field of cultural transmission in teaching Turkish to foreigners in Turkey have tried to be classified and analyzed according to different criteria. The purpose of this research is to present academic dissertations on cultural transmission in teaching Turkish to foreigners and to guide the researchers about the topic selection. This study is a descriptive study using the screening method. In order to collect the data, a literature search was conducted and 129 theses written in the field of Teaching Turkish to Foreigners were obtained from the Thesis Center of Higher Education Institution. Then, the sources related to the topic of the research were examined and criteria were determined. Identified categories are grouped under seven main headings: academic degree, publication year, institute, gender, advisory title, sub-subjects and research model. Sampling method was not preferred and it was aimed to reach the entire universe directly. Descriptive analysis methods were used to analyze the research data. In this context, the data were converted into tables and then interpreted with percentage calculation about mentioned theses. Based on the findings obtained from this research, issues such as which method is used most in postgraduate theses, the institutes and degrees of theses will be discussed with concrete data and suggestions will be presented.

Kaynakça

Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(4), 107-133.

Büyükikiz, K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.

Çangal, Ö. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür taşıyıcısı olarak türküler. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Yıl, 2, 1-12.

Göçer, A., & Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Electronic Turkish Studies, 6(3), 797-810.

Göçer, A., Tabak, A. G. G., & Coşkun, A. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kaynakçası. Türklük Bilimi Araştırmaları, (32), 73-126.

İşcan, A. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Turkish Studies, 939-948.

Kaynak Göster