Subliminal Bir Güç Göstergesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları

İçinde bulunduğumuz yüzyılda kullanılan iletişim araçlarından, eğitim materyallerine kadar her kaynakta alıcıya yönlendirilen örtük ya da açık mesajlar bulunmaktadır. Yazılı ya da sözlü metinlerin ana gövdesini oluşturan bu mesajlar eğitim sürecinde de çeşitli materyaller aracılığıyla kendine oldukça geniş yer bulmaktadır. Bu kapsamda özellikle son 10 yılda kayda değer bir ivme kazanan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi süreci ile birlikte çeşitli ders materyalleri geliştirilmiştir. Bu çalışma ders kitaplarının sadece mekanik gramer bilgisiyle donatılmış aktörler olmadığı gözetilerek yürütülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinler sayısallaştırılmış, Wordsmith 7.0 yazılımı ile analiz edilmiş, her ünitede öne çıkan ilk 3 içerik kelimesinin eşdizimlilik analizi yapılmıştır. Bu aşamanın ardından Fairclough'nun (2001) eleştirel söylem analizi yöntemi ile ders kitaplarında yer alan ideoloji, fikir, dünya görüşleri ortaya çıkarılmış; Maarif Vakfı, Türkoloji kürsülerinde bu ders kitaplarıyla Türkçe öğrenen yabancılara yönelik verilen yüzey yapı ve derin yapıdaki içerikler, mesajlar, alt metinler eleştirel söylem analiziyle açığa çıkarılarak yorumlanmıştır. Nye'ın (2005) "Yumuşak Güç" teorisi etrafında Türkçe öğrenen yabancıların davranış ve tutumlarının şekillendirilmeye çalışıldığı; Batı medeniyetiyle müsemma olan kapitalizm, tüketim kültürü, popüler kültür, modernite kavramlarının ders kitabı söyleminde örtük olarak yoğun şekilde eleştirildiği tespit edilmiştir

A SUBLIMINAL POWER INDICATOR: COURSE BOOKS IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE

All There are implicit or explicit messages directed to the receivers in every resource, from the communication tools used in the the last century to educational materials. These messages, which constitute the main body of written or spoken texts, find themselves quite wide in the education process through various materials. In this context, especially with the process of teaching Turkish as a foreign language, which has gained considerable momentum in the last 10 years, various course materials have been developed. This study was carried out considering that the textbooks are not only actors equipped with mechanical grammar knowledge. The texts used in the textbooks are digitized, analyzed with computer software, and collocation analysis of the first 3 content words that stand out in each unit is made. After this stage, the texts in the textbooks were analyzed by Fairclough's (2001) critical discourse analysis method. It has been determined that as part of Nye's (2005) theory of "Soft Power", the books attempt to shape the behaviors and attitudes of foreigners learning Turkish, and the concepts of capitalism, consumer culture, popular culture and modernity belonging to Western civilization are implicitly criticized in the textbook discourse.

Kaynakça

Apple, Michael. W. & King, Nancy (1977). What Do Schools Teach? Curriculum Inquiry, 6(4), 341- 358.

Arkonaç, Sibel A. (2012). Söylem Çalışmaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Banguoğlu, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. 10. Baskı. TDK Yayınları, (528).

Barın, Erol (1992). Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Bir Metod Denemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi,

Baş, Türker, Akturan, Ulun. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Çelik, Hilal, Ekşi, Halil (2008). Söylem Analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (27)27, 99-117.

Durmuş, Mustafa (2013). İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Sadeleştirilmiş Metin Sorunları Üzerine. Bilig, 65, 135-150.

Erdem, İlhan (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi [A bibliography essay on the teaching Turkish to the foreigners]. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4 (3), 888-937.

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. London: Polity.

Fairclough, Norman (1995) Media Discourse, London: Edward Arnold

Fairclough, Norman, Wodak, Ruth (1997). Critical Discourse Analysis. Discourse studies: A multidisciplinary introduction, 2, 258-284.

Fairclough, Norman (2001). ) Language and Power (2nd edition), London: Longman.

Foucault, Michel (1972). Discipline and Punish. New York: Routledge

Foucault, Michel (2003). Society Must Be Defended. New York: Picador

Gee, James P.(2005). An İntroduction to Discourse Analysis: Theory And Method (2nded.). New York: Routledge.

Güllüoğlu, Özlem (2012). “Söylen(Mey)Enin‟ Analizi: Bellona Markasına Yönelik Tüketici Algısı Üzerine Bir Söylem Çözümlemesi. Ö. Güllüoğlu (Ed.), İletişim bilimlerinde araştırma yöntemleri: Yazılı metin çözümleme (s. 225-276). Ankara: Ütopya Yayınları

Günay, Doğan (2018). Söylem Çözümlemesi. İstanbul: Papatya.

HOLSTI, Kalevi J. (1964). “The Concept Of Power İn The Study Of International Relations,” Background, 7/4: 179-194.

Kalın, İbrahim (2012). Türk Dış Politikası Ve Kamu Diplomasisi. Kamu Diplomasisi, 44-56.

Kocaman, Ahmet (2009). Söylem Üzerine. Ankara. ODTÜ Yayıncılık

Korkmaz, Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kress, Gunter. Hodge, Robert. (1979). Language As İdeology. London: Routledge and Kegan Paul.

Morgenthau, Hans J. (1985). Politics Among Nations, rev. Kenneth W. Thompson.

Nixon, Anne, Power, Charmaine (2007). Towards A Framework For Establishing Rigour İn A Discourse Analysis of Midwifery Professionalisation. Nursing Inquiry, 14(1), 71-79.

Nye, Joseph, (2005). Soft Power and Higher Education. Forum for the Future of Higher Education, s.11.

Nye, Joseph, (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 94-109.

Nye, Joseph (2017). Yumuşak Güç (Çev. R. İnan Aydın). Ankara: BB101 Yayınları.

Parker, Ian (1992). Discourse Dynamics: Critical Analysis for Social and Individual Psychology. London, Routledge

Punch, K. F. (2014). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz (Çev.), Ankara: Siyasal Kitapevi.

Sözen, Edibe (1999). Söylem. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Özdemir, Emin (1983). Ana Dili Öğretimi. Türk Dili (Dil Öğretim Özel Sayısı). Ankara: Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları (2017) Türkçe Sözlük, (Ankara: TDK Yayınları)

Van Dijk, Teun. A. (1988). Semantics of a Press Panic: The TamilInvasion'. European journal of communication, 3(2), 167-187.

Van Dijk, Teun A. (2000). Ideology and discourse. www.discourses.org 02.12.2019

Van Dijk, Teun A. (2011). Discourse, Knowledge, Power and Politics: Towards Critical Epistemic Discourse Analysis. C. Hart (Ed.), Critical discourse studies in context and cognition (pp. 27- 64). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Wallace, Catherine (1998). Critical Language Awareness İn The Foreign Language Classroom. Unpublished PhD dissertation. London: University of London.

Wodak, Ruth (1995). Critical Linguistics And Critical Discourse Analysis. Discursive pragmatics, 50- 70.

Wodak, Ruth (1997). Critical Discourse Analysis And The Study Of Doctor-Patient İnteraction. In Gunnarsson et al (1997), 173-200.

Yıldırım, Ali, Şimşek, Hasan. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster