Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği

İnsanlık tarihi boyunca sanat hem bir gereksinim hem de estetiği ifade ediş biçimiyle var olurken farklı dallar altında gelişimini sürdürmüştür. Edebiyat ise sanat dalları içinde toplumu bir bütün olarak değerlendiren bir yapıya sahiptir. Çalışmamızda genel hatlarıyla edebiyata eğilirken özellikle de çeşitli dönemlerdeki edebi metinleri toplumsal cinsiyet açısından gözden geçirdik. Feminist edebiyat eleştirisinin olanaklarından yararlanarak yaptığımız bu çalışmada, kadına ilişkin toplumsal tarihsel gerçeği göz ardı etmeden, kadın kimliğinin dünyada ve Türkiye’de edebî metinlerde nasıl inşa edildiğine dair bir çözümlemede bulunduk.

THE WOMAN REALITY IN LITERARY TEXTS IN THE CONTEXT OF FEMINIST LITERARY CRITICISM

Throughout the history of humanity, art has existed both as a necessity and as a way of expressing aesthetics, and has continued to improve under different branches. Among art branches, particularly literature has a structure that evaluates society as a whole. In our study, while generally focusing on literature, we reviewed especially the literary texts in various periods in terms of gender. In this study conducted by using the possibilities of feminist literary criticism, we performed an analysis of how woman identity is constructed in literary texts in the world and Turkey without ignoring the social historical fact of woman.

Kaynakça

Bahrani, Zainab (2018). Babil’in Kadınları/Mezopotamya’da Toplumsal Cinsiyet ve Temsil. çev. Sercan Çalcı, İstanbul: Kolektif Kitap Yayınları.

Bayhan, Vehbi (2013). “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”. Doğu Batı Düşünce Dergisi, s. 147-164.

Benjamin, Walter (2013). Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri. çev. Elçin Gen, Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim Yayınları.

Boran, Leyla Yakupoğlu (2016). “Endülüs’te Gazel Yazan Kadın Şairler”. Doğu Edebiyatında Kadın. yay.haz., ve ed. Ali Güzelyüz, İstanbul: Demavend Yayınları, s.46-60.

Boratav, Pertev Naili (2017). Folklor ve Edebiyat 1. Ankara: Bilgesu Yayınları.

Can, Betül (2016). “Muhammed Huseyn Heykel’in Zeyneb Adlı Romanında Kadın İmajı”. Doğu Edebiyatında Kadın. yay.haz., ve ed. Ali Güzelyüz İstanbul: Demavend Yayınları, s.140-157.

Collin, Françoise, Kaufer, Irene (2016). Feminist Güzergâh. çev. Gülnur Acar Savran, Ankara: Dipnot Yayınları.

Connell, W.R (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. çev. Cem Soydemir, 2.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Connerton, Paul (2014). Toplumlar Nasıl Anımsar? çev. Alâeddin Şenel, 2.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çakır, Serpil (1996). “Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Neleri Değiştirmek İstiyor”. İnsan Toplum Bilim. der. Kuvvet Lordoğlu, İstanbul: Kavram Yayınları, s. 305-316.

Darga, Muhibbe, A (2013). On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe. yaz.haz. Emine Çaykara, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Dökmen, Zehra (2015). Toplumsal Cinsiyet. 6.bs. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Durakbaşa, Ayşe (2014). Halide Edip-Türk Modernleşmesi ve Feminizm. 6.bs. İstanbul: İletişim Yayınları.

Eğribel, Ertan (2010). “Türk Romanı ve Düşüncesinin Oryantalizm ve Garbiyatçılığı İçselleştirme Biçiminden Kopmasının Önemi: Kemal Tahir ve Doğu-Batı Çatışması”. Kemal Tahir 100 Yaşında. ed. Ertan Eğribel, M. Fatih Andı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 481-504.

Erhat, Azra (2005). “Önsöz”. Homeros, İlyada. çev. Azra Erhat, A. Kadir, 20.bs. İstanbul: Can Yayınları, s.7-70.

Fischer, Ernst (1993). Sanatın Gerekliliği. çev. Cevat Çapan, 7.bs. Ankara: Verso Yayınları.

Flaubert Gustave (2019). Madam Bovary. çev. Sâmih Tiryakioğlu, 6.bs. İstanbul: İletişim Yayınları.

Göle, Nilüfer (2016). Modern Mahrem. 13.bs. İstanbul: Metis Yayınları.

Kazancakis, Nikos (1982). Zorba. çev. Ahmet Angın. 5.bs. İstanbul: Can Yayınları.

Kundera, Milan (2007). Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği. çev. Fatih Özgüven, 32.bs. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kundera, Milan (2014). Roman Sanatı. çev. Aysel Bora, 5.bs. İstanbul: Can Yayınları.

Maden, Sait (2018). Gılgamış Destanı. 8.bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Millett, Kate (1996). Sokak Kadınları. çev. Seçkin Selvi, 2.bs. İstanbul: Payel Yayınevi.

Özgül, M. Kayahan (2018). “Sosyoloji, Edebiyatın Nesi Olur?”. Edebiyat ve Sosyoloji. ed. M. Ali Akyurt, İstanbul: Alfa Yayınları, s.37-70.

Said, W. Edward (2013). Şarkiyatçılık Batı’nın Şark Anlayışları. çev. Berna Ülner, 7.bs. İstanbul: Metis Yayınları.

Saraçgil, Ayşe (2005). Bukalemun Erkek. çev. Sevim Aktaş, İstanbul: İletişim Yayınları.

Soyer, Senem (2016). “Arap Edebiyatında Anne Teması”. Doğu Edebiyatında Kadın. yay.haz., ve ed. Ali Güzelyüz, İstanbul: Demavend Yayınları, s.7-13.

Söylemez, İsmail (2016). “Modern İran Edebiyatında Kadın”. Doğu Edebiyatında Kadın. yay.haz., ve ed. Ali Güzelyüz, İstanbul: Demavend Yayınları, s.131-139.

Stendhal (2018). Kırmızı ve Siyah. çev. Bertan Onaran, 6.bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Şeker, Aziz (2019). Kemal Tahir, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın-Karşılaştırmalı Bir İnceleme-. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.

Tolstoy (2019). Anna Karenina. çev. Ayşe Hacıhasanoğlu, 13.bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Touraine, Alain (2007). Kadınların Dünyası. çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Kaynak Göster