The Role of Acute-Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases

Objective: This study aims to investigate the relationship between bacteremia and the level of acute phase reactants in cellulite cases and to evaluate the value of blood culture and tissue/wound/abscess cultures in determining causal microorganism. Methods: The adult patients were included in this study, who were hospitalized with a diagnosis of cellulitis between January 1, 2015, and December 31, 2016. Patients’ medical records revealed from computer based hospital system, retrospectively. Patients with diabetic foot infections, decubitus infections, cellulite accompanying shingles and other concomitant system infections were excluded from this study. Before antibiotic treatment, patient’s body temperature, leukocyte count, c reactive protein level, erythrocyte sedimentation rate, culture results, antibiotic treatment before hospitalization, empirical antibiotic treatment in hospital, treatment duration, comorbidities and clinical response data were collected. Results: There were 194 patients in this study. Blood cultures collected from 143 patients before antibiotic treatment. Nine of 143 (6.3%) patient’s blood cultures were positive. On the other hand, results of the tissue/wound cultures were positive in 17 of the 35 cases (48.6%). Mean white blood cell count at the first admission was 13.9x103/mm3 in non-bacteremic group and 15.2x103/mm3 in bacteremic group. Mean C-reactive protein level at the first admission was 148 mg/L in non-bacteremic group and 164 mg/L in bacteremic group. There was no statistical significance between these two acute phase marker and bacteremia in cellulitis cases. However, mean erythrocyte sedimentation rate was 92 vs 56.5 mm/h respectively in bacteremic and non-bacteremic patient (p=0.03). Conclusion: In the cases of cellulitis, blood culture did not provide sufficient clinical benefit for the etiology even the presence of fever. It was concluded that taking culture samples from infection site, such as abscess, wound and tissue culture, would be more useful for identification of the etiologic agent.

Selülit Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Bakteremiyi Belirlemedeki Yeri ve Kültürlerin Tanısal Yararının Değerlendirilmesi

Amaç: Kan kültürlerinin yaklaşık %5 kadarında üreme gösterilebilen selülit olgularında olası baktereminin tedavi öncesi akut faz reaktanlarının düzeyi ile ilişkisinin araştırılması ve kan kültürü ile doku/yara/apse kültürlerinin karşılaştırılarak etken mikroorganizmayı göstermedeki yerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde selülit tanısı ile yatan 18 yaş ve üzeri hastaların medikal kayıtları hastane otomasyon sistemi üzerinden geriye dönük olarak incelendi. Diyabetik ayak enfeksiyonları, dekübit enfeksiyonları, zonaya eşlik eden selülitler ve eşlik eden başka sistem enfeksiyonları olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların tedavi öncesi vücut ısısı, lökosit sayısı, C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı, kültür sonuçları, yatış öncesi aldıkları antibiyotikler, yatışlarında başlanan empirik tedaviler, tedavi süreleri, komorbid hastalıkları ve klinik yanıtları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 194 hasta dahil edildi. Yüz kırk üç hastadan tedavi öncesi kan kültürü alındığı ve bunlardan sadece dokuzunda (%6.30) üreme olduğu saptandı. Buna karşılık doku/ yara kültürü alınan 35 olgunun 17’sinde (%48.6) üreme olduğu görüldü. İlk başvurudaki ortalama beyaz küre sayısı bakteremik olmayan hastalarda 13.9x103/mm3 iken, bakteremik hastalarda 15.2x103/mm3 idi. İlk başvurudaki ortalama C-reaktif protein değeri ise bakteremik olmayan grupta 148 mg/L iken, bakteremik grupta 164 mg/L saptandı. Ancak her iki parametre için de fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla birlikte ilk başvuruda ortalama eritrosit sedimantasyon hızı kanda üreme olmayan ve olan grupta sırasıyla 56.5 mm/h ve 92 mm/h olarak bulundu (p=0.03). Sonuç: Selülit olgularında başvuruda ateş olsa bile kan kültürünün etiyolojiye yönelik yeterli klinik fayda sağlamadığı; bunun yerine apse, yara, bül sıvısı, doku kültürü gibi enfeksiyon bölgesinden kültür örneği alınmasının etiyolojik ajanı göstermede daha yararlı olacağı kanısına varıldı. Laboratuvar göstergelerden eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliğinin özellikle 67.5 mm/h ve üzeri değerlerin bakteremiyi işaret etmesi açısından daha anlamlı olduğu saptandı.

Kaynakça

1. Ki Vi, Rotstein C. Bacterial skin and soft tissue infections in adults: A review of their epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and site of care. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:173–84.

2. Swartz MN. Clinical practice. Cellulitis. N Engl J Med 2004;350:904–12.

3. Perl B, Gottehrer NP, Raveh D, Schlesinger Y, Rudensky B, Yinnon AM. Cost-effectiveness of blood cultures for adult patients with cellulitis. Clin Infect Dis 1999;29:1483–8.

4. Sukumaran V, Senanayake S. Bacterial skin and soft tissue infections. Aust Prescr. 2016;39:159–63.

5. Sachs MK. The optimum use of needle aspiration in the bacteriologic diagnosis of cellulitis in adults. Arch Intern Med 1990;150:1907–12.

6. Duvanel T, Auckenthaler R, Rohner P, Harms M, Saurat JH. Quantitative cultures of biopsy specimens from cutaneous cellulitis. Arch Intern Med 1989;149:293–6.

7. Sigurdsson AF, Gudmundsson S. The etiology of bacterial cellulitis as determined by fine-needle aspiration. Scand J Infect Dis 1989;21:537–42.

8. Slater RA, Lazarovitch T, Boldur I, Ramot Y, Buchs A, Weiss M, et al. Swab cultures accurately identify bacterial pathogens in diabetic foot wounds not involving bone. Diabet Med 2004;21:705–9.

9. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Dellinger EP, Goldstein EJ, Gorbach SL, et al. Practice Guidelines for the Diagnosisand Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014;59:147–59.

10. Pääkkönen M, Kallio MJ, Kallio PE, Peltola H. C-reactive protein versus erythrocyte sedimentation rate, White blood cell count and alkaline phosphatase in diagnosing bacteraemia in bone and joint infections. J Paediatr Child Health 2013;49:E189–92.

11. Mehdi L, Ekinci AP, Baykal C. Retrospective Evaluation of Risk Factors and Response in Treatment among Hospitalized Patients with Lower-Extremity Cellulitis. Turk J Dermatol 2016;10:59–64.

12. Turhan Ö, Saba R, Öngüt G, Yalçın AN, Latife Mamıkoğlu L. Bir üniversite hastanesinde izlenen 68 selülit olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2006;19:114–6.

Kaynak Göster

Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  • ISSN: 2587-0998
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2017

1.4b525

Sayıdaki Diğer Makaleler

Determination of the Difficult Intubation Incidence and its Affecting Factors in Patients Undergoing Septal Deviation Surgery – Prospective Controlled Trial

Demet ALTUN, ACHMET ALİ, Levent AYDEMİR, Nil KIRŞAN, Mukadder ORHAN SUNGUR, Emre ÇAMÇI

The Impacts of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema

Mümin HOCAOĞLU, Mehmet Giray ERSÖZ, Murat KARAÇORLU

The Role of Acute-Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases

Kübra DEMİR ÖNDER, Nefise ÖZTOPRAK, Filiz KIZILATEŞ, Ayşegül Seremet KESKİN

Ochronotic Arthropathy: A Report of Two Cases

Selma ŞENGİZ ERHAN, Sevinç HALLAÇ KESER, Kubilay GÜLSEVER, Sibel SENSU

Preoperative Airway Management Checklist: The Transfer of Knowledge Into Clinical Practice by Video-based Feedback

Tahsin ŞİMŞEK, Mehmet Birhan YILMAZ, Ayten SARAÇOĞLU, Kemal Tolga SARAÇOĞLU

Evaluation of Risk Factors for Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Bacteremia

Pınar KIRAN, Serap GENCER, Ayşe BATIREL

Reporting Complications in Radical Cystoprostatectomy and Orthotopic Neobladder in Male Patients Using a Standard Reporting Methodology

Orkunt ÖZKAPTAN, Alkan ÇUBUK, Muhsin BALABAN, Cüneyd SEVİNÇ, Osman Murat İPEK, Tahir KARADENİZ

Management of Femoral Fractures in Aging Adult Polio Population: A Retrospective Review of 13 Cases

Hüseyin Bilgehan ÇEVİK, Engin ECEVİZ, Selim ERGÜN, Seyit Ali GÜMÜŞTAŞ

Uterine Sarcomas: 10 Years of Experience at a Single Institution

Gazi YILDIZ, Elif Cansu GÜNDOĞDU, Gülfem BAŞOL, Emre MAT, Ahmet KALE

Chylothorax Due to Weight Lifting: A Rare Etiology

İlker KOLBAŞ, Yelda TEZEL, Tuğba COŞGUN, S. Volkan BAYSUNGUR, Çağatay TEZEL