MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN İÇERİK VE SUNUM AÇISINDAN ANALİZİ: Beyazgazete.com Örneği

Bu çalışmada, kadına yönelik şiddet haberlerinin medyada nasıl verildiği üzerine odaklanılmaktadır. Medyadan aktarılan şiddet haberleri, sorunun çözümüne herhangi bir katkı sağlamakta mıdır, yoksa var olan ataerkil kültürel değerleri yeninden üretmekte ve meşrulaştırmakta mıdır, sorularına yanıt aranmıştır. Bu kapsamda Türkiye'de Beyaz gazete portalında arşivlenen tüm televizyon kanallarında verilen kadına yönelik şiddet haberlerine ilişkin Haber Bültenlerinin videoları, 01 Temmuz 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında altı (6) aylık bir dilimi kapsayacak biçimde içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz neticesinde, medyada en çok fiziksel şiddet içeren haberlerin hemen hemen her gün verildiği ve son 6 ayda 104 haberin 41'inin kadına yönelik şiddet haberini içerdiği tespit edilmiştir. Medyada kadına yönelik şiddet haberlerinin verilmesi, şiddetin görünürlüğünü ön plana çıkarmıştır. Bu haberlerin yarısından fazlasında şiddeti uygulayandan çok, şiddete maruz kalan kadını kurbanlaştırılan tarzda haber verildiği tespit edilmiştir. Kadına yönelik şiddet haberlerinin veriliş tarzı haberin tabloid olarak yorumlanması biçiminde okunmuştur. Bu nedenle medyanın sorumlu habercilik anlayışı çerçevesinde şiddet haberlerini vermesi, şiddeti meşrulaştırıcı içerikten uzak durması ve bunun için medyada kadın bakış açısının geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur

ANALYSIS OF NEWS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN IN MEDIA IN TERMS OF CONTENT AND PRESENTATION: BEYAZGAZETE.COM CASE

This study focuses on how news related to violence against women is presented in the media. We aim to determine whether such news perpetrate the existing patriarchal cultural values or if they contribute to the resolution of such problems. Video clips of news related to violence against women were subjected to content analysis. These video clips were broadcasted on all national television channels for a period of 6 months between July 1, 2011 and December 31, 2011, and archived in Beyaz Gazete portal in Turkey. Analysis results indicate that news related to physical violence were broadcasted almost every day, and that 41 out of 104 news clips during the last 6 months were related to violence against women. Broadcasting such news has increased public awareness regarding this problem. Furthermore, results indicate that, in over half of these news clips, the news were presented in such a way that they victimized the women involved rather than disclose the perpetrators of violence. The presentation style of news related to violence against women can be considered as tabloid interpretation of news. For these reasons, we recommend that the media should broadcast news on violence within the frame of responsible journalism, avoid content that perpetrates violence against women, as well as develop and strengthen a women-centric point of view to avoid these problems

Kaynakça

Akdoğan, H. (2004), Medyada Kadın, İstanbul, Ceylan Yayınları.

Alankuş, S. (2007), “Neden Kadın Odaklı Habercilik”, Hazırlayan: S.Alankuş, Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul, Bia İletişim Vakfı Yayınları, s. 25-66.

Altınay, A. ve Arat, Y. (2008), Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, 2. Baskı, İstanbul, Punto Yayıncılık.

Altun, A., Gencel-Bek, M., Esen, E. (2007), “Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve MedyaProfesyonelleri”, İletişim Araştırmaları, 5 (2), s. 9-61.

Aziz, A. Köker, E., Altun, A., Gencel, M., Tutal-Küçük, N. (1994). Medya Şiddet ve Kadın:1993 Yılında Türk Basınında Kadınlara YönelikŞiddetin Yer Alış Biçimi, (Araştırma), KSGM Yayınları, No:81.

Baker, Ç. (2012), Cultural Studies, Theory and Practice, Los Angeles/ London/New Delhi, SagePublications.

Bilgin, N. (2006), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Ankara, Siyasal Kitabevi.

Bourdieu, P. ( 2014), Eril Tahakküm, Çev. B. Yılmaz, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.

Çelik, N. B. (2000), Televizyon Kadın ve Şiddet, Ankara, Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı Yayınları, No: 4.

Connell, R. W. (1998), Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev. Cem Soydemir, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Ertürk, Y. (2015), Sınır Tanımayan Şiddet, Paradigma Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu, İstanbul, Metis Yayınları.

Gender Equality Commission, (2015), “Handbook on the implementation of Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Gender Equality and Media”, Council of Europe, February 2015, Printedat the Council of Europe, Gökulu, G. ve Hosta, N. (2013), “Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah ve Posta Gazeteleri (2005-2008)”. International Journal of Social Science, 6 (2)1, s. 829-1850,

Görgün-Baran, A. Kütük-Şahin, B. Maybek, S.D. (2013), “Kadınların Eşleri Tarafından Gördükleri Şiddeti Meşrulaştırmaları Üzerinde Kamusal Alanın Etkisi”, Dokuz Eylül Ünversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (2), s. 41-50.

Görgün-Baran, A., Taşdemir-Afşar, S. Koca-Arıtan, C. ve Güney, M. D. (2015), Kadın Sığınaevlerine Çoklu Bakış, AB Suskunluğun Çığlığı Projesi, Ankara, Konak Kırtasiye. Harper, Douglas (1988), “Visual Sociology: Expanding Sociological Vision”, The American Sociologist, Vol.19, Issue 1, March, pp. 54-70.

HÜNNE (2015), Tükiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara.

HÜNEE (2010), Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, ICON Institut Public SectorGmbh, BNB Ltd. Şirketi ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Kadın Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara.

İnceoğlu, Y. (2004), Medyada Kadın İmajı. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Cilt: 2, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, s.11-20.

Kadın Cinayetleri Platformu (2015), Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı, Ankara.

Karahan-Uslu, Z. (2000), Televizyon ve Kadın. İstanbul, Alfa Yayınları.

KSGM (1995), Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonu, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Pekin-Çin, 4-5 Eylül 1995, Ankara, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, KSGM, (2008), Politika Dökümanı Kadın ve Medya Ulusal Eylem Planı. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara.

KSGM (2014), Kadın ve Medya. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2014-2018 Yılları İçin Güncelleme Çalışması, Ankara, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. Mater, N. Çalışlar, İ. (2007), “Medyadaki Durumu Tersine Çevirmek”, Hazırlayan: S.

Alankuş, Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul, Bia İletişim Vakfı Yayınları, s.167-195.

Neuwman, W. L. (2006), Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel-Nicel Yaklaşımlar, Cilt 2, Çev. S. Özge, İstanbul, Yayınodası.

Pauwels, Luc (2010), “Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and Methods in Social and Cultural Research”, Sociological Methods & Research, Sage Pub, Vol.38 Issue 4, pp. 545-581.

Özkan, A. S. (2004), “Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Medyanın Kadın İmajına Yaklaşımı”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Cilt: 2, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, s.21-39.

Sallan-Gül, S. (2013), Türkiye’de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı? İstanbul, Bağlam Yayıncılık.

Stevenson, N. ( 2006), Medya Kültürleri, Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Çev. G. OrhonB.E. Aksoy, Ankara, Ütopya Yayınları.

Taşdemir-Afşar, S. (2015), “Türkiye’de Şiddetin “Kadın Yüzü”, Sosyoloji Konferansları, No: 52, s.715-753.

Turner, G. (2016 ), İngiliz Kültürel Çalışmaları, Çev. D. Özçetin-B. Özçetin, Ankara, HeretikYayınları.

Yegen, C. (2014), “İnternet Haberciliğinde Kadın Cinayeti Haberlerinin Sunumu: Posta Gazetesi Örneği”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC. 4 (3), s.15-28.

Van Zenon, L. (1990), Feminist Media Studies, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage Pub.

Kaynak Göster