BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE BAĞLI SOSYAL DEĞİŞME VE TÜRKİYE'NİN TEKNO-POLİTİĞİNİN BELİRLENDİĞİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ

Bu araştırmanın konusu, bilgi teknolojileri, sosyal değişme ve Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel politikalarının yanında teknoloji politikalarının da belirlendiği Beş Yıllık Kalkınma Planlarıdır. Araştırmanın amacı, Türkiye'nin bilgi teknolojilerine bağlı sosyal değişme sürecinin Beş Yıllık Kalkınma Planlarıyla nasıl belirlendiğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tercih edilmiş, bunun için belge inceleme tekniği kullanılmıştır. 1963 yılından beri hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının haberleşme, teknoloji ve kültür ile ilgili bölümleri incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Türk toplumunun, tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru değişmesini sağlayacak ilkeler ve hedeflerin belirlendiği ve teknoloji politikalarının oluşturulduğu görülmektedir. Bu teknoloji politikaları, sosyal değişmenin kontrollü bir şekilde gerçekleşmesini ve gelişme, ilerleme, modernleşme hedefinden sapmamayı amaçlamaktadır

SOCIAL CHANGES INDUCED BY INFORMATION TECHNOLOGIES AND AN ASSESSMENT OF FIVE-YEAR-DEVELOPMENT PLANS WHERE TURKEY'S TECHNO-POLITICS IS DETERMINED

The subject of this study concerns, information technologies, social change and FiveYear-Development Plans in which Turkey's economic, social and political policies are determined. The study intends to reveal how Turkey's process of social change, which is related to information technologies is determined by Five-Year-Development Plans. The qualitative method was chosen as the research method in this study and to this end, the document analysis technique was used. The sections of the Five Year Development Plans, which have been prepared since 1963, related to communication, technology and culture were examined and evaluations were made. According to the results of the study, it is seen that principles and objectives enabling the transformation of the Turkish society from an agricultural society to an industrial society and from an industrial society to and information society have been determined and technologies have been formed in Five Year Development Plans. These technological policies are intended to implement social change in a controlled manner and prevent deviating from the targets of development, progress and modernization

Kaynakça

Appelbaum, Richard P. (1970), Toplumsal Değişim Kuramları, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Aziz, Aysel (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Bell, Daniel (2001), "İletişim Teknolojisi: Gidişat Daha İyiye Mi Yoksa Daha Kötüye Mi?", Sosyo-Ekonomik Perspektif, Derleyen: Uğur Dolgun, ss. 309-328.

Berger, Peter L. & Berger, Brigitte&Kellner, Hansfried (1985), Modernleşme ve Bilinç, İstanbul, Pınar Yayınları.

Berkes, Niyazi (2002), Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, YKY.

Bock, Kenneth (2002), "İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları". Çev. Aydın Uğur, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Der. TomBottomore, Robert Nisbet, Hazırlayanlar, Mete Tunçay, Aydın Uğur, Ankara: Ayraç Yayınevi, ss. 51-92.

Castells, Manuel (2005), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çelebi, Nilgün (1996), Sosyal Bilimlerde Yöntem, Konya, Aba Yayınları.

Duverger, Maurice (1990), Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul, Bilgi Yayınevi.

Eisenstadt, ShmuelNoah, (2014), Modernleşme Başkaldırı ve Değişim, Ankara, Doğu Batı Yayınları.

Ergan, Nevin Güngör, (2002), "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun Türk Düşünce Tarihindeki Yeri", Doğumlarının Yüzüncü Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Yayına Hazırlayan Nevin Güngör Ergan, Ankara, Sosyoloji Derneği Yayınları: 11, ss. 5-15.

Ergan, Nevin Güngör (2007), "Fındıkoğlu'nun Eğitim Üzerine Görüşleri ve Bugüne Yansımaları", Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Ed. N. G.

Ergan, E. Burcu, B, Şahin, M. Kamanlıoğlu, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss. 61-80.

Erkal, Mustafa (1999), Sosyoloji, İstanbul, Der Yayınevi.

Goldmann, Lucien (1999), Aydınlanma Felsefesi, Ankara, Doruk Yayımcılık. Gökalp, Ziya (2014), Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul, Ötüken Yayınları

Güngör, Erol (1999), Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul, Ötüken Yayınları.

İslâmoğlu, Hamdi A. (2009), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İzmit, Beta Yayıncılık

Kalkınma Bakanlığı (06 Temmuz 2015), "Kalkınma Planları", (Çevrimiçi): http://www. kalkinma. Tr / Pages /KalkinmaPlanlari. aspx.

Karasar, Niyazi (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Kıray, Mübeccel (1998), Değişen Toplum Yapısı, İstanbul, Bağlam Yayınları.

Kongar, Emre (1995), Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Morgan, Lewis Henry (1994), Eski Toplum, İstanbul, Payel Yayınevi.

Postman, Neil (2004), Teknopoli, İstanbul, Gelenek Yayınları.

Swingewood, Alan (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.

Tezcan, Mahmut (1984), Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Thompson, John B. (2008), Medya ve Modernite, İstanbul, Kırmızı Yayınları.

Turhan, Mümtaz (1997), Kültür Değişmeleri, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Tütengil, Cavit Orhan (2008), Azgelişmenin Sosyolojisi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ülgener, F. Sabri (1981), Zihniyet ve Din- İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, İstanbul, Der Yayınları.

Ülgener, F. Sabri (1983), İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, İstanbul, Der Yayınları.

Ülken, Hilmi Ziya (1966), Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Konya, Selçuk Yayınları. Ülken, Hilmi Ziya (1976), Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul, Dergâh Yayınları.

Yıldırım, Ali & Şimşek Hasan (2008), Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Kitabevi.

Yükseköğretim Kurulu (17.08.2015), (Çevrimiçi): https://tez.yok.gov.Tr/UlusalTezMerkezi/tarama. jsp.

Kaynak Göster