Toplumsal dönüşümlerde insan haklarının rolü ve önemi:Türkkiye'deki durum

Terörizm, uzunca bir zamandır Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu süreç içinde terör sorununun çözümü konusunda askeri yöntemlerin kullanılması, Türkiye 'nin terörle mücadele stratejisinin ana eksenini oluşturmuştur. Terörizmin sadece silahlı mücadele ile çözülebileceği yaklaşımı, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinde insan hakları kavramının bir şekilde ihmal edilmesine yol açmıştır, işte bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada terörle mücadeledeki yapısal dönüşüm ve insan hakları sorunu, Türk Hukuk Sistemini oluşturan mevzuat ve yargı kararları irdelenerek araştırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

For many years terrorism has been one of the most important issues for the nation of Turkey. During this current period "The War Model" was the main strategy of Turkish National Policy on Combating Terrorism. As a result of this strategy, human rights issue was ignored whilst Turkish Terrorism Policy was being implemented. This has lead to a negative impact on Turkey's image in the international society. Due to these reasons, in this study; Turkey's human rights problem whilst struggling with terrorism will be analyzed by reviewing Turkish Legal System.
Keywords:

Turkey,

Kaynakça

ATAMAN, Hakan, 2002 "însan Hakları mı Güvenlik mi", www.rightsagenda.org/dosyalar/dokuman/insan_haklari_mi_ guvenlik_mimakale_www.rightsagenda.org.doc

BADIE,Bernard, 2001 "Realism under Praise or a Requiem? The Praradigmatic Debate in International Relations", International Political Science Review, Vo: 22, No: 3

COŞAR, Simten ve Özman, Aylin, 2003 Siyaset, Demokrasi ve Kimlik-Fark-Tanıma Politikaları, Doğu Batı: Kimlikler, Sayı: 23, Yıl:6.

ÇELENK, Halit, 2009 "Terörle Mücadele Yasası", http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/ pdf/2854.pdf, 14 Eylül 2009.

2009 "Demokrasi ve İnsan Haklarına Kısa Bir Bakış", (Erişim) http://www.turkish-media.com/sss/index. php?print=919, 19 Eylül 2009.

2009 "Demokrasi", (Erişim) http://www.antbirlikilkogretim.kl2.tr/ hak/demokrasi.asp, 19 Eylül 2009.

2004 "DPT, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecine İlişkin 2004 Yılı İlerleme Raporu ve Tavsiye Metni", Ankara, DPT.

GEMALMAZ, Mehmet, 2005 Uluslarüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul.

HAZIR, Hayati, 2001 Siyasal Şiddet ve Terörizm, İstanbul, Nobel Yayın Dağıtım.

KONGAR, Emre, 2001 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul, Remzi Kitabevi.

MAHÇUPYAN, Etyen, 1995 "Osmanlı'dan Postmoderniteye", İstanbul, Patika Yayınları, 1995.

MARDİN, Şerif, 1995 Türk Modernleşmesi, İstanbul, İletişim Yayınları.

ORAN,Baskın, 2001 "Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar", Cilt: II, İstanbul, İletişim Yayınları.

ORHON, Nezih, 2004 "Terörün Anlamı ve Görselleştirilmiş Terör", Orhan Gökçe ve U. Demiray, (Der.), Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Konya, Çizgi Yayınevi.

ÖZDAĞ, Ümit, 2007 "Türk Ordusunun PKK Operasyonları (1984- 2007)", Pegasus Yayınları.

SARIBAY, Ali Yaşar, 2000 "Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam", Global ve Yerel Eksende Türkiye, İstanbul, Alfa Yayınevi.

SEZER, Abdullah, 2004 "1982 Anayasası ve İlgili Mevzuat", İstanbul, Beta Yayınevi, 2004.

SPİERS, Ronald, 2009 "The Anatomy of Terrorism", Foreign Service Journal, September 2004; TESEV, "Daha Karanlık Bir Geleceğe Doğru mu? Terörle MücadeleKanunundaYapılanDeğişiklikler",(Erişim)http://www. tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DEMP/CEPS/TESEVTMKRapora- VolkanAytar.pdf, 18 Eylül 2009.

2009 "Terörizm", (Erişim) http://www.forumturkiye.com/arsiv/index. php/t-10182.html, 18 Eylül 2009.

2007 "Ulus Devlet Krizi ve Katmerli Kimlikler",idc.sdu.edu.tr/ tammetinler/demokrasi/demokrasi41

1982 "Türkiye'deki Anarşi ve Terör'ün Güvenlik Kuvvetleri İle Önlenmesi", Başbakanlık Basımevi, Ankara, s. 37.

2009 "Türkiye AHİM'de Şampiyon", (Erişim) http://www. savaskarsitlari. org/arsiv. asp? ArsivTipID=5 & Arsi vAnaID=5 3 72 8&ArsivSayfaNo=l, 20 Eylül 2009.

UĞUR, Mehmet, 2004 Avrupa Birliği ve Türkiye Bir Dayanak / İnandırıcılık İkilemi, İstanbul, Agora Yayınları.

ÜSTEL, Füsun, 1999 "Yurttaşlık ve Demokrasi", İstanbul, Dost Kitabevi Yayınları.

ZAFER, Hamide, 1999 "Sosyolojik Boyutuyla Terörizm", İstanbul, Beta Yayınevi.

Kaynak Göster