SURİYE KÜRTLERİ: TÜRKİYE KÜRTLERİ'NİN DEVAMI

Bu çalışma, Suriye Kürtleri'ni toplumsal özellikleri açısından Türkiye Kürtleri ile karşılaştırmayı konu edinen bir çalışmadır. Bu çalışma, Suriye Kürtleri ile sınır boyunca Suriye Kürtleri'ne komşu yaşayan Türkiye Kürtleri ile sınırlıdır. Suriye Kürtleri, yaklaşık yüz yıllık zaman dilimi içinde soy, aşiret ve etnik yapı özellikleri açısından ortak özelliklere sahip Türkiye Kürtleri'nden toplumsal nitelikleri bakımından ve etnik kimlik bilinci konusunda ne tür farklılıklar yaşadılar? sorusunun cevabı bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veriler literatür taraması ile birlikte görüşme ve gözlem tekniği ile toplanmıştır. Suriye Kürtleri ve Türkiye Kürtleri farklı iki siyasal sistemin politikaları tarafından dönüştürülmek istenmiştir. Bunun sonucunda, her iki topluluk kültürel ve etnik özellikleri açısından bazı farklılıklar yaşamış olmakla birlikte, kültüre ve etnik kimliğe ilişkin ortak özelliklerini korumaya devam etmektedirler. Suriye Kürtleri, daha geleneksel yapılarına rağmen, Türkiye Kürtleri'ne göre daha güçlü bir kimlik bilincine sahiptirler

SYRIAN KURDS: AS AN EXTENSION OF THE KURDS IN TURKEY

This study aims at comparing the Kurds in Syria to those who live in Turkey in terms of their social characteristics. The study is limited to the Kurds in Syria and the Kurds in Turkey who live along the Syrian border. The objective of this study is to find an answer to the following question "How did the Kurds in Syria differ from the Kurds in Turkey in respect of social characteristics and sense of ethnic identity throughout a century when they had had similar characteristics in terms of bloodline, tribal line and ethnic structure?" The data for this study were gathered through literature scanning as well as interviews and observation techniques. Both the Kurds in Syria and the Kurds who live in Turkey have been subjected to transformation policies by two different political systems. Although as a result of these policies both of them have experienced some cultural and ethnic transformations, both of them have maintained their common characteristics in terms of culture and ethnic identity. Despite their more traditionalist structures, the Kurds in Syria have a stronger sense of ethnic identity than the Kurds who live in Turkey

Kaynakça

Ankara Antlaşması, https://tr.wikipedia.orgA/wiki/Ankara_Anla%C5%9Fmas%C4%B1_(1921) Erişim tarihi: 02.02.2016.

Aydın, M. (2013). Kültür Sosyolojisinin Temel Kavramları. Köksal Alver, Necmettin Doğan (Ed.). Kültür Sosyolojisi içinde (s. 47-68). Ankara: Hece Yayınları.

Bajalan, D. R. (2010). Jön Kürtler. İstanbul: Avesta Yayınları.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 262/764/15, Sene; 1923; akt. Öğüt, Tahir (2011) "Milli Sınırların Oluşumu Sürecinde Güneydoğu Anadolu'da Kaçakçılık Ekonomisi", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXXI, Sayı: II, s. 91-122.

Beşikçi, İ. (1992). Doğu Anadolu'nun Düzeni. Ankara: Yurt Yayınları.

Bila, F. (2004). Hangi PKK? Ankara: Ümit Yayıncılık.

Bilgin, N. (1994). Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.

Bostancı, N. (1999). Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik. İstanbul: Doğan Kitap. Bozbuğa, R. (2014). Kurdish Population in Syria. https://bozbuga.wordpress.com/2014/09/21/kurdish-population-in-syria/IImore-76 (Erişim tarihi: 16.06.2015.)

Bruinessen, M. V. (1994). Kürt Toplumu, Etnisite, Ulusçuluk ve Mülteci Sorunları. Kreyenbroek-Sperl (Der.). Kürtler içinde (s. 38-72). İstanbul: Cep Kitapları.

Bruinessen, M. V. (2003). Ağa, Şeyh, Devlet. İstanbul: İletişim Yayınları.

Cegerxwîn (2003). Hayat Hikayem. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Çözüm Süreci'nde Mayın Sorunu. www.ankarastrateji.org/.../cozum-sureci-nde-mayin-sorunu- 716 Erişim tarihi: 10.01.2015.

Dalay, G. (2 Mart 2015). IŞİD ile Mücadelenin Şekillendirdiği Bölgesel Kürt Siyaseti. http://www.aljazeera.com.tr/gorus/isid-ile-mucadelenin-sekillendirdigi-bolgesel-kurt- siyaseti Erişim tarihi: 07.07.2015.

Dünden Yarına Suriye Kürdistanı. (Ekim-Kasım 2012). Kürt Tarihi Dergisi, Sayı: 3, s. 26-31.

Eagleton, T. (2005). Kültür Yorumları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ergil, D. (1986). İdeoloji Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Halkçılık. Ankara: "S" Yayınları.

Erkan, R., Bozgöz, F. (2003). Kabile-Aşiret, Asabiyet ve Savaş. Doğu-Batı, Sayı: 24, Yıl: 6.

Fanton, S. (2001). Etnisite; Irkçılık, Sınıf ve Kültür. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Fuccaro, N. (2005). Manda Yönetimi Suriyesi'nde Kürtler ve Kürt Milliyetçiliği: Siyaset, Kültür ve Kimlik. Abbas Vali (Der.). Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri içinde (s. 231-260). İstanbul: Avesta Yayınları.

Gökalp, Z. (1992). Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. İstanbul: Sosyal Yayınları.

Haldun, İbn. (2014). Mukaddime - 1. Süleyman Uludağ (Haz.). İstanbul: Dergah Yayınları. Hama Katliamı,

https://tr.wikipedia.orgB/wiki/Hama_Katliam%C4%B1 .Erişim tarihi: 05.02.2016.

Haşimi, H. (1998). Güneydoğu: Hemen Şimdi Yeni Türkiye, Yıl: 4, Sayı: 21, 328-331. Hür, A. (26.10.2014). Selahaddin Eyyubi'nin Çocukları: Suriye Kürtleri. www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse_hur/selahaddin_eyubinin_cocuklari_suriye_kurtleri _1221178. Erişim tarihi: 10/01/2015.

IŞİD Kobani'den Çıkarıldı. http://haber.com-suriye-insanhaklari-gozlemevi-isid-kobani-den- 6905525-haberi/ Erişim tarihi: 07.07.2015.

Izady, M. (2004). Kürtler. İstanbul: Doz Yayınları.

Jwaideh, W. (1999). Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaya, İ. (2006). Sosyal Teori ve Geç Modernlikler. Ankara: İmge Kitabevi.

Kohn, H. (2012). Milliyetçilik Fikri. Mümtazer Türköne (Der.). Milletler ve Milliyetçilikler içinde (s. 131-146). İstanbul: Etkileşim Yayınlar.

Kreyenbroek, P. (1994). Kürt Dili Üzerine. Kreyenbroek-Sperl (Der.). Kürtler içinde (s. 73-87). İstanbul: Cep Kitapları.

Kutlay, N. (2006). Kürtlerde Değişim ve Milliyetçilik. Ankara: Dipnot Yayınları.

Laçiner, Ö. (1991). Kürt Sorunu Nasıl Bir Misyon. Birikim Dergisi, Sayı: 25, 3-7.

Mardin, Ş. (2011). Türkiye, İslam ve Sekülarizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Melucci, A. (2014). Süreç Olarak Kolektif Kimlik. Fırat Mollaer (Der.). Kimlik Politikaları içinde (s. 79-104). Ankara: Doğubatı Yayınları.

Montgomery, H. (2007). Suriye Kürtleri. İstanbul: Avesta Yayınları.

Özkaya, A. N. (2006). Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti'nin Politikaları. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, 90-116.

Özler, H. (2014). Siyaset Psikolojisi. Bursa: Ekin Yayınevi.

Parekh, B. (2014). Kimliğin Mantığı. Fırat Mollaer (Der.). Kimlik Politikaları içinde (s. 53-76). Ankara: Doğubatı Yayınları. PKK'nin Üçte Biri Yabancı,

http://www.aksiyon.com.tr/dosyalar/Pkknin-ucte-biri

yabanci_519802, Erişim tarihi: 04.08.2015.

Sencer, M. (1993). GAP Bölgesi'nde Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması. Ankara: GAPKİ.

Smith, A. (2014). Milli Kimlik. İstanbul: İletişim Yayınları. Suriye ile Vize Kalktı İşbirliği Konseyi Kuruldu. (17 Eylül, 2009). http://www.hurriyet.com.tr/suriye-ile-vize-kalkti-isbirliği-konseyi-kuruldu-12498596, Erişim tarihi: 09.02.2016.

"Suriye'de Maç Kavgası: 27 Ölü, 120 Yaralı", www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=109505 Erişim tarihi: 14.07.2015.

Suriyeli Gelin Patlaması, http://www.guneydoguguncel.com/suriyeli-gelin-patlaması 2029h.htm. Erişim tarihi: 10.08.2015.

"Suriyeli Kürtler Özerklik İlan Etti", http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyeli-kurtler-ozerklik- ilan-etti Erişim tarihi: 07.06.2015.

Uluç, A. V. (2007). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı: Mardin Örneği'nde Siyasal Katılım. (Basılmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Uluç, A. V., Karasu, M. A. (2015). Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Cilt: 13, Sayı: 25, 201-232.

Uluç, A. V. (2014). Üniversite Eğitim Sürecinin Siyasal Değerlere Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Örneğinde. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Cilt: 3, Sayı:2, 132-154.

Vanlı, İ. Ş. (1994). Suriye ve Lübnan'da Kürtler. Kreyenbroek-Sperl (Der.). Kürtler içinden (s. 147- 175). İstanbul: Cep Kitapları.

Vergin, N. (2003). Siyasetin Sosyolojisi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Yıldırım, S. (2015). Türkiye Dışındaki Kürtler. Adnan Demircan (Ed.), Kürtler-1 (Tarih, Toplum, Din) içinde (s. 509-552). İstanbul: Nida Yayınları.

Yüksek Seçim Kurulundan Duyuru. http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Cution%20Folders/Secmenlsl emleri/Secimler/2015MV/D.pdf Erişim tarihi: 14.09.2015.

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonuçları. https://sonuc.ysk.gov/module/GirisEkrani.jsp Erişim Tarihi: 02.02.2016.

Kaynak Göster