Robot krallığı Japonya'nın görünmeyen yüzü: Dünden bugüne Japon kırsalı

Günümüzde doğal felaketlerle anılır hale gelen Japonya, 20. yy.’ın ikinci yarısından itibaren hızlandırdığı ekonomik kalkınma hamlesiyle günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi halini almıştır. Bugüne kadarki Japonya çalışmalarının çoğu da, Japon toplumunun gelişen, kalkınan yüzünü, diğer bir deyişle, madalyonun parlak tarafını ele alagelmektedir. Ancak, Japon kalkınmasının temel destek ögesi olan kırsalın hayati sorunları ekonomik kalkınmanın arkaplanında kalmış; dolaylı olarak da Japonya araştırmacılarının gözünden kaçan ‘madalyonun karanlık yüzü’ olmuştur. Diğer yandan, Japon toplumunun bugünden yarına değişim sürecini, yaşanan sorunların yarınını analiz yapabilmek için genel eğilimin aksine, hem geleneksel Japonya’yı anlamak, hem de 20.yy’da yaşanan değişim sürecini iyi irdelemek gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada Japon kırsalının özellikle 20. yy’da tecrübe ettiği niteliksel ve niceliksel değişim özetlenmeye çalışılmış, kırsalın bugünü ve yarınını okuyabilmek için gerekli analiz çerçevesinin daha gerçekçi ve objektif düzleme oturtulması, diğer bir deyişle yeni bir bakış açısının oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır.

Japan that is mentioned with natural disasters recently became one of the biggest economy in the world by rapid economical development since the second half of the 20th ceuntury. Most of Japanese studies have also been focused on the development of Japanese society or in another words they deal with ‘the bright side of the medallion’ until today. However, vital issues of rural which had been the main supporting factor of Japanese development was mostly forgotten and indirectly eluded Japanese researcher’s observation and became ‘the dark side of the medallion’. On the other side, in order to understand changing of Japanese society from today to tomorrow and analyze current issues of rural, it is needed to understand both tradational Japan and the changing process of Japanese society in the 20th century. Therefore in this paper, quantitative and qualitative changes that Japanese society experienced in the 20th century and the structure of the tradational Japanese (rural) society were summarized and in order to understand the past and the future of the rural, framework of the analysis must be placed on more realistic platform with the objective standarts; in onother words, it was emphasized that a new perspective must be formed.

Kaynakça

ADACHI, İkutsune 1981Kasochi Saisei no Michi (Kırsal Bölgenin Yeniden Yapılandırılması). Tokyo: Nihon Keizai Hyoronsha Yayınları

ADACHİ, İkutsune ve KONDO Yasuo 1985 Sonzoku Kouzouron (Kırsalın Yapısı). Tokyo: Nobunkyo Yayınları

ARIGA, Kizaemon 1969 Ariga Kizaemonchosakushu, Minzokugaku-Shakaigaku Houhouron (Ariga Kizaemon Eserleri Derlemesi, Halkbilim-Sosyoloji Yöntemleri). Vol. 8, Tokyo: Miraisha Yayınları

FUKUTAKE, Tadashi 1964 Nouson Shakai (Japon Kırsalı). Tokyo: Tokyo Üniversitesi Yayınları

FUKUTAKE, Tadashi 1972 Nouson Shakai to Shakai Mondai (Japon Kırsalı ve Toplumsal Sorunlar). Tokyo: Tokyo Üniversitesi Yayınları

HASEGAWA Akihiko 1986 Nouson no Kazoku to Chiiki Shakai (Köy Ailesi ve Yöre Toplumu). Tokyo: Ochanomizu Shobo Yayınları

HATAMOTO, Yusuke 2010 “Critical Study on Marginal Village Theory : from local area promotion to local community-based welfare : focus on a survey on the aged life at Tokuji in Yamaguchi city”. Bulletin of Faculty of Human and Social Services, Vol. 5,p.1- 15

HAYASHİ, Shigeru 1959 “Nouson Jinkou no Chii to Kouzou (Kır Nüfusunun Yeri ve Yapısı)”. Shigeru Nojiri (Ed.), Nouson no Jinko (Kır Nüfusu) içinde s.15-53, Tokyo: ChuoKeizai Yayınevi.

HONDA, Tatsuo 1983 “Nouson Jinkou Mondai no Shitsuteki Bunseki (Kır Nüfus Sorunlarının Nitel Analizi)”. Sadako Nakayasu (Ed.), Shouwa Kouki Nougyou Mondaironshuu (Geç Showa Dönemi Tarım Tartışmaları) içinde s. 5-52, Tokyo: Köy Kültürü Kurumu Yayınları

KAJİİ, İsoshi 1983 “Nouson no Jinkou (Kırsal Nüfus)”. Sadako Nakayasu (Ed.), Shouwa Kouki Nougyou Mondaironshuu (Geç Showa Dönemi Tarım Tartışmaları) içinde s.69- 124, Tokyo: Köy Kültürü Kurumu Yayınları

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan 2005 Census of Agriculture and Forestry http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/05houkokusyo.html

NAGANO, Yukiko 2007 “Nougyouseisansoshiki to Kengyoka 4: Kazoku Kousei no henka to Kengyouka (Tarımsal Üretim Organizasyonları ve Tarım Dışı İşe Yönelme 4: Aile Yapısındaki Değişim ve Tarım Dışı İşe Yönelme)”. Ikegami Koichi (Ed.), Mura no Shigen wo Kenkyuu Suru (Köyün Kaynaklarını Araştırıyoruz) içinde s. 161-170, Tokyo: Japon Köy Araştırmaları Derneği Yayınları

NAKASHİMA, Masaya 2000 “Murabitotachi no Koudo Seichou: Mazushisa karano Dasshutsu (Köylülerin Yüksek Hızlı Kalkınması: Yoksulluktan Kaçış)”. Masahito Suzuki (Ed.), Koudoseicho no Shakaigaku (Yüksek Hızlı Ekonomik Kalkınma Sosyolojisi) içinde s. 134-152, Tokyo: Sekai Shisousha Yayınları

NAMİKİ, Masayoshi 1959 “Nouson Jinkou no İdou (Kırsal Nüfusun Göçü). Shigeo Nojiri (Ed.), Nouson no Jinko (Kır Nüfusu) içinde s. 53-90, Tokyo: Chuo Keizai Yayınevi

NAMİKİ, Masayoshi 1986 Teigen: Kore karano Nouson Koureika Taisaku (Öneri: Gelecekte Kır Toplumunun Yaşlanmasına İlişkin Politikalar). Tokyo: Japon Tarım ve Ormancılık İstatistik Kurumu Yayınları.

OHNO, Akira 2005 Sanson Kankyo Shakaigaku Josetsu (Köy Çevre Sosyolojisi’ne Giriş). Tokyo: Nobunkyo Yayınları

OZSEN, Tolga 2010 A Study on Sustainability Problem of Japanese Rural Society in Decreasing Population Era: From the Aspect of ‘Compactization’. Tokyo: Yushodo Press

SAKUMA, Masahiro 2007 “Mura no Henka 2: Nougyou no Kindaika to Mura no Henka (Köyün Değişimi 2: Tarımın Modernleşmesi ve Köy Değişimi)”. Hiroyuki Torigoe (Ed.), Mura no Shakai wo Kenkyuu Suru (Japon Kırsalını Araştırıyoruz) içinde s. 47-54, Tokyo: Japon Köy Araştırmaları Derneği Yayınları

SHİRAKASHİ, Hisashi 1982 “Nouson Shakai no Hensen to Nouson Mondai (Köy Toplumunun Başkalaşımı ve Kırsal Sorunlar)”. Fuse, T.; Iwaki, S.; Kamada, T (Ed.), Nihon Shakai no Shakaigakuteki Bunseki (Japon Toplumunun Sosyolojik Analizi) içinde, s. 106- 119, Tokyo: Akademia Yayınları

SUZUKI, Eitaro 1940 Nihon Nouson Shakaigaku no Genri (Japon Köy Sosyolojisi Temel Prensipleri). Tokyo: Miraisha Yayınları

SUZUKI, Eitaro 1953 Nihon Nouson Shakaigaku Youron (Japon Köy Sosyolojisi’ne Giriş). Tokyo: Jichosha Yayınları

TOKUNO, Sadao 2008 “Urban-Rural Interchanges on Rural Promotion: Feasibilities and Limitations of Green Tourism within Social Policies and Actual Circumstances”. Annual Bulletin of Rural Studies, Vol. 43, p. 44-79

TORIGOE, Hiroyuki 2000 İe to Mura no Shakaigaku (Kökaile ve Köy Sosyolojisi). Tokyo: Sekaishiso Publishing.

TORİGOE, Hiroyuki 2008 Sazae-san’teki Kominiti no Housoku (Sazae-san Topluluğunun Kuralları). Tokyo: NHK Books, No: 246

TSUKİYAMA, Hideo 2007 “Mura no Henka 3: “Kasoka to Mura no Henka (Köyün Değişimi 3: Köyde Nüfus Azalması ve Köyün Değişimi)”. Hiroyuki Torigoe (Ed.), Mura no Shakai wo Kenkyuu Suru (Japon Kırsalını Araştırıyoruz) içinde s. 54-63, Tokyo: Japon Köy Araştırmaları Derneği Yayınları.

YAMASHITA, Yusuke 2010 “The Succession of family and subsistances of rural community: from the study of the depopulated area in Aomori District”. Annual Bulletin of Rural Studies, Vol. 45, p. 164-200.

ZHENG, Tan 2006“Migration of Rural Over Population and Formation of Urban Labor Force in Modern Japan”. The Journal of the Study of Modern Society and Culture, Vol: 39, p.157-172.

Kaynak Göster