"Kesişen mikro farklılıklar" feminizm ve dayanışma

Feminizmin temel argümanı kadınların kadın olarak farklılıklarını ve bu farklılıklardan kaynaklanan hak ve çıkarlarını bir cinsiyet grubu olarak savunmaktır. Ancak günümüzde kimlik/farklılık, çok kültürlülük tartışmaları içinde kadınların türdeş bir yapı sergilemediği ve farklı ırk, dil, din, mezhep, etnik grup gibi alt kategorilere dahil olduğu anlayışı yaygınlaşmaktadır. Kadın artık günümüzde yalnız kadın kimliği ile değil diğer farklılıklarıyla da bir bütün olarak algılanmaktadır. Bu nedenle kadınlar paradoksal olarak hem kadın olarak kimliklerinin bu farklı boyutlarının tanınması mücadelesini hem de söz konusu farklılıkların kadına yüklediği mikro ataerkil dayatmalardan kurtulmanın mücadelesini vermektedir. Bu durum, kadın hakları mücadelesini oldukça karmaşıklaştırmaktadır. Bu durumun daha da karmaşıklaştığı nokta ise kadınların söz konusu alt kimliklerle kamusal alanda görünürlük kazanma talebi karşında ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, söz konusu bağlamda, Türkiye 'de bugünü anlamak adına feminizm ve "kesişen mikro farklılıklar" kavramları ile bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

The main argument offeminism is to defend the differences of women, and the rights and interest resulting from these differences. However, more and more people have started to think that women do not exhibit homogenous behaviors; rather, they are included in some sub-categories such as race, language, religion, denomination, or ethnic group within the framework of identity/awareness and multi-culturalism discussions. Therefore, women paradoxically fight to ensure the recognition of different dimensions of their identity as women and to get rid of the micro-patriarchal impositions imposed by these different dimensions. This turns the rightful struggle of women into a more and more complex situation. By using "feminism " and "overlapping microdifferences " concepts, this study aims at providing a framework for the problem ofperception of women within the scope of their differences.
Keywords:

Turkey,

Kaynakça

AKTAŞ, Cihan 2004 "Cemaatten Kamusal Alana İslamcı Kadınlar", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: İslamcılık, İstanbul: İletişim Yayınları, 826-836.

BENHABİB, Seyla 1999 "Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru", Demokrasi ve Farklılık, Edit. Seyla Benhabib, çev. Z. Gürata, C. Gürsel, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı Yayınları, s. 101 -139.

CORNELL, Drucilla 1997 "Gender Hierarchy, Equality and the Possibility of Democracy", Feminism and The New Democracy, Edit. Jody Dean, London:Sage Publication, p.210-221.

DANOVAN, Josephine 2005 Feminist Teori, Çev. A. Bora, M. Ağduk-Gevrek, F. Sayılan, İstanbul: İletişim Yayınları.

DEAN, Jodi 1997 "The Reflective Solidarity of Demokratic Feminism", Feminism and The New Democracy, Edit. Jody Dean, London: Sage Publication, p.245-263.

EHRENREICH, Barbara 1995 "The Decline of Patriarchy", Constructing Masculinity, M. Berger, B. Wallis and S. Watson (Edit), New York:Routledge.

ERASLAN, Sibel 2004 "İslamcı Kadının Siyasette Zaman Algısı Üzerine", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: İslamcılık, İstanbul: İletişim Yayınları, 818-825.

FOUCAULT, Michel 2003 İktidarın Gözü Seçme Yazılar, Çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

FRACER, Nancy 1997 "Equality, Difference and Demokracy: Recent Feminist Debates in The United States", Feminism and The New Democracy, Edit. Jody Dean, London: Sage Publication, p.98-109.

HIGGINS, E.Tracy 1997 "Democracy and Feminism", Harward Law Review, Vol. 110, no. 8, p.1657-1703.

MANN, Patricia S. 1997 "Musing as a Feminist on a Postfeminist Era", Feminism and The New Democracy, Edit. Jody Dean, London: Sage Publication, pp.222-243.

PHILLIPS, Anne 1995 Demokrasinin Cinsiyeti, Çev. Alev Türker, İstanbul. Metis Yayınları.

SARIBAY, Ali Yaşar 2005 "Türkiye'de Baş Örtüsü Sorunu: Sosyolojik Bir Değerlendirme", Türkiye ve Avrupa'da İslam, Devlet ve Modern Toplum, Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını, 149-151.

WALBY, Sylvia 1990 Theorizing Patriarchy, Cambridge: Basil Blackwell.

Kaynak Göster