Girişimciliğin Türkiye'deki ekonomik kalkınmaya etkileri: Kobi örneği

1980 sonrası bilgi, teknoloji ve küreselleşmenin de etkisi ile girişimcilik kavramının yaygın kullanılmaya başlanması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme sayısındaki hızlı artış sonucunda dikkatleri; sermayenin tabana yayılması, istihdamın artırılması, gelir adaletsizliğinin azaltılması, toplumsal fayda sağlanarak toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi umudu ile KOBİ kapsamındaki işletmelere çevirmiştir. Günümüzde KOBİ’lerin yaygınlaşması sonucu tanımının da gözden geçirilmesi gerekmiştir. Çalışmada, girişimcilik kavramının neyi ifade ettiği ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülen bu KOBİ’lerin girişimci özellikleri üzerinde durularak istatistiki veriler çerçevesinde toplam yatırım, istihdam, katma değer ve ihracat içindeki payları incelenmektedir.

After 1980s, because of the expansion of the use of entrepreneurship concept with the effect of knowledge, technology and globalization process and also as a result of the rapid increase in the number of small and medium-sized enterprises (SMEs),all attentions has been directly turned to SMEs with the expectations of spreading capital to the base level, increasing employment level, reducing the income inequities, the spread of social benefits by providing social development within the scope of the SME businesses. In this study, it is mainly focused on the meaning of entrepreneurship concept and basic features of entrepreneurs in SMEs, which are seen as “locomotive actors” for Turkish economy. In the context of statistical data, this study has dealed with SMEs’ share in total investment level, total employment level, value added and total export level in Turkey.

Kaynakça

ARIKAN, Yahya 2011 İSMMMO “1000 Büyük Sanayi Firması ve Türkiye Ekonomisinin Gerçekleri Raporu”,http://www.iktisadidayanisma.com/1000-Buyuk-Sanayi-Firmasi- ve-Turkiye-Ekonomisinin-/Haber/3a006afe-701e-4d70-8630-de789afdc964. aspx 04.12.2011 Tarih, Sayı: 2011/20, erişim tarihi: 06.12.2011

ERTEM, Cemil 2007 KOBİ’ler Bugün Çalışanlar için Riskli ve Güvencesiz, Türkiye’de Kobi Gerçeği Birgün Yazı Dizisi, http://www.birgun.net/research_index.php?category_code=1174420043&news_co de=1174858904&year=2007&month=03&day=26 , erişim tarihi: 25.12.2011.

GÖKÇE, Birsen 2008 Katılım ve Örgütlenme, Yayımlanmamış Makale, Ankara.

KELLEY, Donna J., Slavica SINGER ve Mike Herrington 2012 Global Entrepreneurship Monitor 2011 Global Report, http://www. gemconsortium.org/docs/2201/gem-2011-global-report,erişim tarihi:13.01.2012

KAPLAN, Mustafa 2012 Türkiye’de Girişimcilik Aktivitesi Yükseliyor, http://www.ticaretgazetesi.com.tr/haberler_quotturkiyede_girisimcilik_ aktivitesi_yukseliyorquot-l-1-sayfa_id-666-id-81034, erişim tarihi: 25 Ocak 2012.

KARABULUT, Tuğba 2009 Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği, Ankara: Papatya Yayıncılık Eğitim

KOSGEB,2005 2002 Yılı Genel ve Sanayi İşyerleri Sayımı: İmalat Sanayi Değerlendirmesi, Ankara: KOSGEB Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlüğü Yayını.

KOSGEB 2011 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/KOSGEB_Katalog.pdf, Erişim Tarihi: 13.11.2011.

OKTAY, Ertan ve Alptekin GÜNEY 2002 Türkiye’de Kobi’lerin Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri, “21.yüzyılda Kobi’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu, 03-04 ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

PARLAK, Zuhal Güler 2007 Yaşamın Suyla Dansı: Barajlar ve Sürdürülebilir Kalkınma, Ankara: Turhan Kitabevi

TİKİCİ, Mehmet ve Ali AKSOY 2009 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası 2010 Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Basın Açıklaması http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/52fed5bde00b30e_ek.pdf?dergi=541, erişim tarihi: 15.12.2011

Türkiye İstatistik Kurumu 2008 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, www.tuik.gov.tr

TUSİAD 2002 Türkiye’de Girişimcilik TÜSİAD-T / 2002-12 / 340 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU

2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi: Krizden Özel Sektör Öncülüğünde Büyümeye, Rapor No. 54123-TR, Dünya Bankası Raporu.

Dipnotlar:

1 20.05.2003 tarih ve L 124/36 sayılı AB Resmi Gazete’sinde yayımlanan 2003/361/EC sayılı tüzük (Yürürlük tarihi: 01.01.2005)

Kaynak Göster