Balkan göçmen kimliğinde benzerlikler ve farklılıklar: İpsala örneği

Bu çalışmada öncelikle Balkan Göçmen kimliği özelinde, ait olunan sosyal kimlikle kurulan benzerlik ve diğer sosyal kimliklere karşı (öteki kimliklere) kurulan farklılık temelinde 2009 Yılı'nda Edirne İli îpsala ilçesi 'nin çeşitli köy ve beldelerinde gerçekleştirilen sosyolojik araştırmanın temel bulgularına yer verilecektir. Araştırma 350 kişiyle yapılan anket ve dokuz kişiyle gerçekleştirilen görüşme tekniklerinin bir değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışmanın sonunda dabulguların genel bir değerlendirilmesi ve farklı kimliklerin bir arada yaşamasına dair çözüm önerileri tartışılmaya çalışılacaktır.

In this study, first Balkan immigrant identity in private ownership with the social identity was established, and other similar social identity against (the other ID) that was established on the basis of differences in 2009 in the Province of Edirne Province İpsala the various villages and towns were performed on the basis of sociological research findings will be included. Research with 350 people conducted surveys and interviews with nine people to include an evaluation of techniques. At the end of the study findings and a general evaluation of different identities to live together there will be attempting to discuss solutions.

Kaynakça

BENHABİB, S. (1996) 'Introduction: the democratic moment and the problem of difference', in S. Benhabib (ed.). Democracy and Difference: Contesting the Boundary of the Political, Princeton, NJ: Princeton University Press.

BİLGİN, N. (2007) Kimlik înşası. İzmir: Aşina Kitaplar-Turmaks Yayıncılık.

BOON, J. A. (1982) Other Tribes, Other Scribes: Symbolic Anthropology in the Comparative Study of Cultures, Histories, Religions and Texts. Cambridge: Cambridge University Press.

CONNOLLY, William E. (1995) Kimlik ve Farklılık, Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri (çev.; F. Lekesizalm), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

GOFFMAN, E. (2009) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (çev.; Barış Cezar). İstanbul Metis Yayınları.

HARRE, R. (1998) The Singular Self: An Introduction to the Psychology of Personhood, London: Sage.

HUDDY, L, (2001) From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory, Political Psychology, Vol. 22, No. 1, (Mar, 2001), pp., 127-156

JENKINS, Richard (2004) Social Identity. London and New York: Routledge.

JENKINS Richard (2008) Social Identity: Key Ideas. London and New York: Routledge, Third Edition.

KOMPRIDIS, Nikolas (2005) "Normativizing Hybridity/ Neutralizing Culture". Political Theory, Vol. 33, No. 3 (Jun, 2005), pp. 318-343.

MEŞE, Gülgün, (1991) Çeşitli Sosyo-Kültürel Gruplarda Kültürel veya Sosyal Kimlik Olgusunun İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi.

MILLS, C.W. (1959) The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

SIMMEL, G. (1950) The Sociology of Georg Simmel, (ed.; K. H. Wolff). New York: Free Press.

TAJFEL, H.and TURNER, J. C. (1979) "An integrative theory of intergroup conflict", in W. G. Austin and S. Worchel (eds) The Social Psychology of Intergroup Relations, Monterey: Brooks Cole.

TAYLOR, D. (1998) 'Identity and social policy: engagements with postmodern theory', Journal of Social Policy, vol. 27: 329-50.

TOURAINE, A. (2005). Eşitlik ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilcek miyiz? (çev.; Olcay Kunal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kaynak Göster