Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar

Öz Makalede karşılaştırmalı endüstri ilişkileri alanında yapılan çalışmalar ve teorik yaklaşımlar incelenmiştir. Araştırmada literatür taraması ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak yabancı, karşılaştırmalı, uluslararası ve küresel endüstri/çalışma ilişkilerinin konu, kapsam ve içerikleri ile gelişme süreçleri üzerinde durulmuştur. İkinci olarak, Kerr ve arkadaşlarının endüstri ilişkileri alanında ileri sürdüğü yakınlaşma tezi tartışmalarıyla birlikte incelenmiştir. Daha sonra uluslararasılaşma ve küreselleşmenin endüstri ilişkilerinde yol açtığı değişimler ile bu değişimleri endüstri ilişkileri açısından açıklamaya çalışan “basit küreselleşme yaklaşımı” ve “kurumsal yaklaşım” yakınlaşma tezi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada uluslarasılaşma ve küreselleşmenin ülkelerin her seviyedeki endüstri ilişkilerini etkilemesine karşılık nihai tahlilde endüstri/çalışma ilişkilerinin şekillenmesinde sosyo-ekonomik ve politik bir birim olarak devletlerin belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç üzerinde etkin olan pek çok faktör olmasına karşılık iki faktör öne çıkmaktadır: Birincisi devletlerin uluslararası sistemde temel aktör olma statülerini korumaları, diğeri ise endüstri ilişkilerinin bağımlı değişken olma niteliğidir.

Kaynakça

Adams, R. (1995). Globalization and the Transformation of Industrial Relations Systems.Ekin, N., Delican, M. (Ed.), 75. Yıldönümünde Uluslararası Çalışma Örgütü,Küreselleşme ve Türk Endüstri İlişkileri, (s.69-75). Ankara: Kamu-İş.Aykaç, M. (2016). Endüstri İlişkileri ve Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin KavramsalÇerçevesi. (Ed. Tiyek, R.) Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri. 2.Bs., (s.5-35).Kırklareli: Dora..Bamber, G. j. ve Lansbury, R. (1987) Studying International and Comperative IndustrialRelations. (Ed. Bamber, G. J., Lunsbury, R. D.), International and ComperativeIndustrial Relations, A Study of Developed Market Economies, (s.3-29). London:Allen ans Ulwin.Bamber, G. J., Lansbury, R. D., Wailes, N. (2004). Introduction. (Ed. Bamber, G.vd.)Internatioanl and Comparative Employmant Relations, Globalisation and theDeveloped Market Economies. (4th Edition). (s. 1-35) Singapore: Allen & Unwin .Batt, R., Holman, D., ve Holtgrewe. (2009).” The globalization of service work: Comparativeinstitutional perspectives on call centers” Industrial and Labor Relations Review,62(4), 453-488.Blankenau, Martin Joseph, (1995). The Rediscovery of Convergence: Theory: The Case ofHealth Policy. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Univertsity of Nebraska, Nebraska: Lincoln,Erişim Tarihi 30 Ocak 2018,https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8026&context=dissertations.Delican, M. (2000). The Web of Global Capitalism: Increased Dependency of Third WorldCountries. Sosyal Siyaset Konferansları, 43-44.Dereli, T. (2009) Endüstri İlişkileri ve Çalışma Hukuku Alanında KarşılaştırmalıAraştırmalar ve Yöntem. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi., 56, 1-10.Dogan, M., Pelassy, D. (1984). How to Compare Nations, Strategies in ComparativePolitics,Chatham House Publisher, Inc., New Jersey: Chatham.Dore, R. P. (1974). Late Development or Something Else? Industrial Relations in Britain,Japan, Mexico, Sri Lanka, Senegal, Discussion Paper No: 61, Institute ofDevelopment Studies, University of Sussex, Brighton, England.Ekin, N. (1978). Endsütri İlşkileri. İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları No.4/34.Galdthorpe, J.H. (1985). The End of Convergence: Corporation and Dualist Tendencies inModern Western Societies, New Approaches to Economic Life, Roberts, B.,Finnegan, R., Gallie, D.) Manchester: Manchester University Press.Heyes, J., Peter N. 2010). State, Capital and Labour Relations in Crisis. Trevor, C., Terry, M.(Ed.), Industrial Relations Theory and Practice. (Third Edition). (s.106-124) UnitedKingdom: John Wiley & Sons, Inc.Hyman, R. (2010). British Industrial Relations: The European Dimension. Trevor, C., Terry,M. (Ed.), Industrial Relations Theory and Practice, (Third Edition). (s.54-79) UnitedKingdom: John Wiley & Sons, Inc..Katz, H.C., Kochan T.A., Colvin, A.J.S. (2015). Labor Relations in a Globalizing World.Newyork: Cornell University Press,.Kaufman, B. E., (2004). The Global Evolution of Induatrial Relations: Events, Ideas andIIRA Genova,. International Labor Ofice ,Kerr, C. (1983). The Future of Industrial Societies: Convergence or Continuing Diversity,Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge.Kerr, C., Dunlop, J. T. Harbison, M., Myers, C. A. (1973 [1960]) Industrialism and IndustrialMan: The Problem of Labour and Management in Economic Growth,Harmondsworth: Penguin.Kerr, C., Dunlop, J. T. Harbison, M., Myers, C. A. (1973). Postscrip to Industrialism andIndustrial Man. Industrialism and Industrial Man: The Problem of Labour andManagement in Economic Growth Harmondsworth: Penguin içinde, s.279-306. (İlkyayınlandığı yer: International Labor Review, Vol.103, No.6, June. 1971).Lansbury, R., Zappala, J, (1990) Korean Industrial Relations in Transition: The Relevance ofAustralian Experince. Working Papers in Industrial Relations, Department ofIndustrial Relations, University of Sydney, No. 13, 1.Marginson, P., Meardi G., (2010). Multinational Companies: Transforming NationalIndustrial Relations?. Trevor, C., Terry, M. (Ed.), Industrial Relations Theory andPractice, (Third Edition). (s.207-230) United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc..Mills, M., Blossfeld, H-P., Buchholz, S., Hofaecker, D., Bernardi, F., Hofmeister, H. (2008).Converging divergences? An international comparison of the impact of globalization onindustrial relations and employment careers. International Sociology, 23(4), 561-595.Piore, M. P. J., Sabel, C. F. (1984) .Second Industrial Divide: Possibilities for Propect, NewYork: Basic Books Inc..Ragin, C.C., (1989).The Comparative Method, Moving Beyond Qualitative and QuantitaiveStrategies, Berkley: University of Califronai Press.Siddigue, S. A. (1989) Industrial Relations in a Third World Setting: A Possible Model, Thejournal of Industrial Relations, Vol. 31, No. 3. S 385-401.Sivanandan, A. (1990). Communities of Resistance. London: Verso.Streeck, W. (1995). Works Councils in Western Europe: From Consultation to Participation,(Rogers,J.and Streeck, W., Ed). Works Councils Consultation, Representation, andCooperation in Industrial Relations, Chicago and London: The University of ChicagoPress, ss. 313-350.Wailes, N., Lunsbury, R. D., Bamber, G. (2010). International and Comparative EmploymentRelations: Beyond Varieties of Capitalism-Symposium Introduction, RevisedVersion2 10 May 2010gb-ps, International Industrial Relations Association(IIRA) 28 June-1 July 2010, Copenhagen 9th European Congress,SpecialSymposium. Erişim Tarihi 30 Ocak 2018.http://faos.ku.dk/pdf/iirakongres2010/symposier/symposium1.pdf/

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd414265, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 33}, doi = {}, title = {Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {DELİCAN, Mustafa} }
APA DELİCAN, M . (2018). Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar. Journal of Social Policy Conferences , (72) , 1-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36331/414265
MLA DELİCAN, M . "Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 1-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36331/414265>
Chicago DELİCAN, M . "Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 1-33
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar AU - Mustafa DELİCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 33 VL - IS - 72 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar %A Mustafa DELİCAN %T Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar %D 2018 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 72 %R %U
ISNAD DELİCAN, Mustafa . "Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar". Journal of Social Policy Conferences / 72 (Nisan 2018): 1-33 .
AMA DELİCAN M . Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar. Journal of Social Policy Conferences. 2018; (72): 1-33.
Vancouver DELİCAN M . Uluslararasılaşma ve Küreselleşme Bağlamında Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Gelişmeler ve Teorik Yaklaşımlar. Journal of Social Policy Conferences. 2018; (72): 33-1.